Organisasjoner og fagmiljø

Enova.no
Enova SF skal bidra til å styrke arbeidet med en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Enova skal jobbe for at Norge øker energiproduksjonen basert på alternative kilder, og for at forbruket skal vokse mindre enn om utviklingen blir overlatt til seg selv. Enova tar initiativ til og fremmer mer effektiv energibruk, økt produksjon av ny fornybar energi og miljøvennlig bruk av naturgass. Dette gjøres hovedsakelig gjennom programmer rettet mot de områdene hvor det kan dokumenteres størst effekt i form av spart, omlagt eller produsert energi. Enovas virksomhet finansieres gjennom et energifond. Enovas energifond har to inntektskilder - påslaget på nettariffen og bevilgninger over statsbudsjettet.
Sintef Byggforsk
Sintef Byggforsk løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen. Instituttet tilbyr spisskompetanse innen fagområder som spenner fra arkitektur og bygningsfysikk til forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger, vannforsyning og annen infrastruktur. Sintef Byggforsk jobber med forskning og utvikling, forskningsbasert spesialrådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling. Et viktig mål for Sintef Byggforsk er å bidra til en bærekraftig utvikling i byggenæringen.
Sintef Certification
Sintef Certification har etablert nettstedet for å lette arbeidet med å finne fram til hvilke krav som skal stilles til byggevarer, og for enklere å finne byggevarer som er egnet for bruken. Her finnes alle byggevarer som har Produktsertifikat eller Teknisk Godkjenning fra Sintef Certification. Nettsiden er også koblet opp mot Sintef Byggforsk Kunnskapssystemer slik at et søk på for eksempel ”” vil gi treff i PRODOK-matrise for myndighetskrav, liste over godkjente og sertifiserte vindsperrer, samt i anvisninger i Byggforskserien om hvordan produktet skal brukes i ulike veggkonstruksjoner.
Standard Norge
Standard Norge er en stiftelse som utarbeider Norsk Standard. En standard er et dokument som gir felles retningslinjer for hvilke krav som skal settes til et produkt (varer og tjenester) eller en arbeidsprosess. Eksempelvis kan en standard beskrive hvordan et produkt bør fremstilles. En standard inneholder hensiktsmessige spesifikasjoner, fremgangsmåter og terminologi. NS 3700 er et eksempel på en standard som er utarbeidet for norske kriterier for lavenergihus og passivhus.
Lavenergiprogrammet
Lavenergiprogrammet er et samarbeid mellom staten og byggenæringen for å få til energieffektivisering og energiomlegging i bygg. De som er med i programmet er Byggenæringens Landsforening. Arkitektbedriftene, Husbanken, Enova, DiBK, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statsbygg. Programmet har to hovedområder som det jobbes med. Det ene er kompetanseheving i byggenæringen. Det er nødvendig å heve kompetansen i hele byggenæringen, fra prosjekterende til utførende. Dette er nødvendig for at byggenæringen skal være i stand til å prosjektere og bygge energieffektive, gode og trygge for framtiden. Programmet har som målsetning å bidra til at norsk byggenæring blir ledende i Europa til å bygge energi- og miljøvennlige bygg. Det andre område vi jobber med er forbildeprosjekter. Lavenergiprogrammet skal stimulere til at det settes i gang forbildeprosjekter på flere områder. Programmet har som målsetning å bidra til at det mellom 2014 og 2017 er en stor andel passiv hus i Norge. www.lavenergiprogrammet.no
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for byggkvalitet er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven. www.dibk.no
NAL
Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell organisasjon som arbeider for å tydeliggjøre arkitektfagets samfunnsmessige betydning, bidra til et bærekraftig samfunn, bedre rammebetingelsene for arkitektur og fremme høy kvalitet i utøvelsen av faget. I samarbeid med Husbanken og andre offentlige myndigheter drifter NAL nettstedet forbildeprosjekter.no
Miljømerking forvalter de to offisielle miljømerkene Svanen og Blomsten i Norge. Miljømerkete produkter og tjenester har gjennomgått en objektiv miljøvurdering. Miljømerking er opprettet som følge av et stortingsvedtak i 1989 der det ble besluttet å sette i gang en offisiell nordisk miljømerkeordning. Miljømerking ledes av et styre som består av medlemmer oppnevnt av Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, miljøvernmyndighetene, Næringslivets Hovedorganisasjon, VIRKE, Landsorganisasjonen, Forbrukerrådet, handelskjedene og miljøorganisasjonene.

Grønn byggallianse
Grønn byggallianse er et miljønettverk bestående av de største eiendomsaktørene i Norge. Hensikten med nettverket er å være en arena for store aktive utbyggere som har til hensikt i å utvikle seg på miljøområdet og derved bli mer miljøeffektive. Nettverket ønsker å være myndighetenes sparringpartner i byggenæringen innen miljøspørsmål. Nettverket har et sekretariat som fungerer som et kompetanse- og informasjonssenter for deltagerne. Målet er at medlemmene, ved deltagelse i nettverket, vil bli de ledende på miljøsatsning i den norske byggenæringen.

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge tilbyr tjenester og programmer som skal bidra til å utvikle distriktene, øke innovasjonen i næringslivet over hele landet og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål.
Zeb
Forskningssenter for Zero Emission Buildings

NOVAP (Norsk Varmepumpeforening)
Norsk Varmepumpeforening er en uavhengig bransjeorganisasjon som arbeider for økt anvendelse av varmepumper i det norske energisystemet.
NOVAP har redaktøransvaret for forbrukernettsiden www.varmepumpeinfo.no og har over 300 forhandlere som er NOVAPgodkjent og over 50 medlemmer. NOVAP jobber kontinuerlig mot myndigheter, politikere, presse og beslutningstakere for å sikre gode rammevilkår for bransjen i tillegg til å informere om varmepumper. Årlig arrangerer NOVAP flere kurs og seminarer for bransjen, rådgivere og teknisk personell.

Entelligens
Gjennomfører en enkel energianalyse av eksisterende boliger og gir en oversikt over aktører i markedet som kan bistå med utbedringer av bolig.