Eksempler på kommuner som går foran i miljøarbeidet

Se filmen om Overhalla, Orkdal og Oslo

 

 

Hvordan kan kommunen legge til rette for miljøvennlige boliger. Stavanger kommune har vært en pådriver for utbygging av miljøvennlige boliger i kommunen. Hvordan har de gått frem?

 

Denne filmen ble produsert av Snøball film på oppdrag fra Husbanken og Enova i 2008

Jevnaker: Vedtok å gi 70 prosent rabatt på byggesaksgebyret ved bygging av passivhus. En utbygger i kommunen har planer om å føre opp 20 passivhus. Reduksjonen i byggesaksgebyret var ment som å gi et positivt signal til byggebransjen om at kommunen støtter opp om bygging av passivhus i kommunen. Om søknaden sendes inn elektronisk vil ikke Jevnaker kreve byggesaksgebyr i det hele tatt. Jevnaker vedtok dette som en del av nytt gebyrregulativ for kommunens tjenester i 2011.

Oslo: Vedtok i august 2010 å gi 50 prosent rabatt på byggesaksgebyret ved bygging av passivhus. Ideen kom i samarbeid med Drammen kommune som en del av FutureBuilt-samarbeidet, og å gi lokale incentiver til miljøvennlig boligbygging i privat regi. Oslo kommune vedtok for sine bygg i januar i 2010 at det fra 2014 så skulle alle kommunale nybygg i Oslo som hovedregel tilfredsstille krav til passivhusstandard, der dette er mulig og hensiktsmessig. Ved rehabilitering av offentlige bygg settes det mål for energistandard B fra 2011. For å sikre at de kommunale eiendomsforetakene kommer i mål med overgangen til 100 % passivhusbygging igangsettes et prosjekt hvor andelen nybygg økes trinnvis hvert år frem til 2014.

Sammen med vedtaket om 50 prosent reduksjon i byggesaksgebyret ved bygging av passivhus besluttet kommunen å fjerne byggesaksgebyret ved fasadeendring som medfører mer miljøriktig energiforsyning.
Installasjon av solfangere er et eksempel på et miljøtiltak som krever en byggesøknad da det som regel kvalifiserer for fasadeendring. Det blir da et søknadspliktig tiltak som krever et byggesaksgebyr.

Oslo kommune gir også lån og tilskudd via sitt ENØK-fond

Drammen: Vedtok november 2010 å gi 50 prosent rabatt på byggesaksgebyret ved bygging av passivhus, som en følge av samarbeidet med Oslo kommune om FutureBuilt.

Hol kommune: Hol kommune opprettet i 2001 et eget energifond. Fondet benyttes i hovedsak til kommunale investeringer i kraftutbygging og alternativ energi, men det er også satt av kr. 600 000 pr år til investeringsstøtte til varmepumper, pelletsovner og vedovner.

Overhalla kommune: Overhalla kommune ønsker å være foregangskommune innen energiøkonomisering. De har opprettet en støtteordning på kr 40.000 (reduksjon tomtepris) ved bygging av bolig tilsvarende passivhusstandard

Re kommune: Re kommune har etablert et klima- og energifond som kan bidra med støtte til tiltak som er i tråd med intensjonene i kommuneplanen og klima- og energiplanen. Fondet skal blant annet sikre utvikling av alternativ/ fornybar energi og stimulere til energireduserende tiltak. Målgruppen er både privatpersoner, frivillige organisasjoner, næringsdrivende og offentlige virksomheter i tillegg til kommunens egne prosjekter.

Ål kommune: Ål kommune opprettet i 2005 et energitiltaksfond som skal redusere forbruket av elektrisk energi hos vanlige forbrukere i kommunen, samt fremme bruk av lokale, fornybare energikilder.

Froland kommune samarbeider med Blakstad VGS om byggingen av 4 passivhus til vanskeligstilte. Boligene skal ha passivhusstandard og full universell utforming. Elevene ved Blakstad videregående skole har fått oppdraget med å bygge boligene.

Dette pilotprosjektet har tre hovedelementer:
- Kommunen får rimelige kvalitetshus til boligsosiale formål
- Miljøhusene bruker nesten ikke strøm og er universelt utformet for mennesker med rullestol og begrenset syn, hørsel og orienteringsevne
- Morgendagens husbyggere (elevene) lærer å bygge med framtidens standard, noe som gir et kompetanseløft for skolen, og elevene blir etterspurt i byggebransjen

Det første huset skal stå ferdig i løpet av 2010 og de tre neste i løpet av 2011. Blakstadmodellen er et samarbeidsprosjekt mellom Froland kommune, Blakstad vgs, Universitetet i Agder (UiA) og Husbanken Region sør. Målet er at modellen enkelt skal deles med andre kommuner og videregående skoler rundt omkring i landet.

Mandal kommune har startet byggingen av 9 passivhus i samarbeid med Mandal videregående skole som er inspirert av samarbeidet mellom Blakstad VGS og Froland kommune.

Lillesand kommune vedtok i april i 2011 å gi 50 prosent rabatt på byggesaksgebyret ved bygging av passivhus og lavenergihus.

Stavanger kommune har vedtatt i sin klima- og energiplan at alle kommunens nybygg skal ha passivhusstandard fra 2013

Asker kommune vedtok i juni 2011 at det ved planlegging og bygging av nye bygg eller boliger være minimum passivhusstandard.

Rissa kommune i Sør-Trøndelag gir 70 prosent rabatt på byggesaksgebyret ved bygging av passivhus i perioden 2013 - 2015. Kommunen gir også fritak for søknad ved tiltak som skal redusere energibehovet ved installering av solfangere og solceller.

Sunndal kommune har et energi- og klimafond som gir tilskudd til ENØK-tiltak. Les mer

Kjenner du til noen flere, legg igjen en kommentar