Et miljøforbilde for borettslag i hele Norden

Etter cirka ett års byggetid, er Stjernehus borettslag i Kristiansand oppgradert til lavenergihus. Høyblokka fra 1965 som ble kåret til «Norges kaldeste borettslag» har blitt til et av de varmeste.

Som følge av oppgraderingen, er blokkas årlige utslipp av CO2 redusert med 69 prosent, et kutt tilsvarende det årlige utslippet fra 70 personbiler. Stjernehus borettslag er et av fire prosjekter Kristiansand kommune har hatt i programmet Framtidens bygg, en del av Framtidens byer, og har blitt et miljøforbilde for andre borettslag i hele Norden.

I tillegg til at energiforbruket er betraktelig redusert, er de 60 leilighetene blitt mer komfortable. Oppgraderingen består blant annet av tilleggsisolering av vegger, gulv og tak, minimering av kuldebroer, nye fasadeplater, balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning, utskifting av vinduer og dører, nye innglassede balkonger, utkobling av oljefyr med overgang til fjernvarme og tilpasning til universell utforming.

Les mer om Stjernehus borettslag i Gode eksempler

Se filmen om prosjektet

Prosjektet er fullfinansiert med lån fra Husbanken og støttet med tilskudd fra både Husbanken og Enova. Erfaringene og resultatene fra prosessen presenteres i en rapport av SINTEF Byggforsk som ventes publisert innen året. SINTEF har fulgt oppgraderingen av Stjernehus og to andre borettslag i prosjektet BEVISST: Bevisste strategier for oppgradering av boligselskaper. Dette er en oppfølging av et prosjekt som ble avsluttet i 2012, BESLUTT: Hva fører til bærekraftige oppgraderingsprosjekter i borettslag og sameier? Arbeidet resulterte i en veileder for hvordan styrer og sameier kan få gjennomslag blant beboerne for oppgraderingsprosjekter og energieffektiviserende tiltak.

Se veilederen "Få oppslutning om oppgradering"

Prosjektet har stor overføringsverdi når det gjelder prosess, og har vært kjennetegnet av godt samarbeid mellom entreprenør, arkitekt, boligbyggelag og beboere. Det er mange ulike eiere i et borettslag, noe som kan gjøre det krevende å enes om viktige beslutninger som innebærer store investeringer. Stjernehus har lykkes med disse beslutningene og oppnådd ambisiøse mål. Det viser at det er mulig å oppgradere en eldre blokk med en relativt dårlig energistandard til et lavenergibygg innenfor forsvarlige økonomiske rammer.

I følge Sørlandet boligbyggelag, er det flere borettslag i Kristiansandsregionen som er i gang med rehabilitering etter inspirasjon fra Stjernehus. Energioppgradering av eksisterende bebyggelse er et viktig middel for nå målene om et nullutslippssamfunn innen 2050, og erfaringer fra ambisiøse prosjekter som Stjernehus gir ringvirkninger.

Mer om Stjernehus borettslag: