Beholder fasaden, men blir ny innvendig

Etter total innvendig rehabilitering av leiegården Jonas Reinsgate 19, vil boligmarkedet i Bergen få tipp, topp moderne leiligheter, som er både universelt utformet og har lavt energibehov. Denne leiegården er over 100 år og har verneverdige fasader.

  1. Daglig leder, Magnus Bergesen foran bygget som er dekket med stillas under renoveringen.
  2. Husbankens saksbehandler, Anne Marie Løvik, informerer før visningen.
  3. Inngangspartiet før utbedring. Foto: Gunn Helen Daatland, Husbanken.
  4. Noen av representantene inne på byggeplassen. 
  5. Her følges det nøye med. 
  6. Heis kommer herHer settes grunnlaget for heis. Heisen ble flyttet på utsiden av bygget for å frigjøre areal. 
  7. Innvendig utbedring. Bygget ble hevet med to etasjer for at økonomien skulle gå rundt.
  8. Veggkonstruksjon. Verneverdig Bergenshulmur med ny vegg og bæring på innsiden.
  9. Ekspedisjonsjef i Bolig- og bygningsavdelingen i KMD, Ann Ingeborg Hjetland, KMD og administrende direktør i Husbanken, Bård Øistensen på vei ut av bygget.

Friends Living AS er utbygger av prosjektet. De totalrenoverer eiendommen og bygger 14 leiligheter for salg. Det er stor variasjon i størrelse på leilighetene. Boligarealet varierer fra 35 - 88 m2 BRA. Leilighetene er prissatt fra kr. 2 268 000,- til kr. 4 989 600,- som i snitt er kr 59 500, per m2 BRA. Prisene er  akseptable for et bygg med denne sentrale lokaliseringen.

Departementet var på befaring 19 mars 2014
Representanter fra Bolig- og bygningsavdelingen i KMD (Kommunal- og moderniseringsdepartementet), med ekspedisjonssjef Ann Ingeborg Hjetland i spissen, samt diverse representanter fra Husbankens kontorer, fikk omvisning i bygget av daglig leder Magnus Bergesen. Tilbakemelding fra KMD var at befaringen gav stor inspirasjon til videre drøftinger om innsats for eksisterende bebyggelse.

Utbedring av eksisterende boligmasse er et prioritert formål for Husbanken.
Husbanken har vært involvert i prosjektet Jonas Reinsgate 19 siden 2011 og har gitt grunnlån til utbedringsarbeidet. Prosjektet har god måloppnåing innen universell utforming og energi/miljø og skal stå ferdig til innflytting sommeren 2014. Det blir etablert adresserbart fiber spredenett i hele bygget, tilrettelagt for oppkopling til smartbustad-hjelpemiddel for eldre/uføre.

Under utarbeiding av planene for bygget har utbygger arbeidet aktivt for at bygget skal fremstå med gode kvaliteter, og hatt god dialog med Husbanken under heile planprosessen. Noen av leilighetene har fortsatt enkelte mindre svakheter i forhold til universell utforming, men resultatet er likevel blitt flott når en ser på utgangspunktet bygget hadde.- Husbankstempelet» sikrer god kvalitet, men det er komplisert og krevende å møte Husbankens søknadskrav til grunnlån, sier Bergesen. Han syntes at det er veldig positivt at Husbanken setter fokus og satser på opprusting av eksisterende bebyggelse.

Husbankens energikrav oppfylles
Bygget blir levert med energikrav i samsvar med Husbankens omfordelingsmodell (se HB.7.B.14 «Veileder for Husbankens grunnlån s.12 og 13). Det blir installert luft-vann varmepumpe for oppvarming av boligene, samt til produksjon av forbruksvann. Bygget er prosjektert med energisentral for energiovervaking på nett. Avløpsnettet i bygget vil bli prøvd utstyrt med varmegjenvinning av avløpsvann. Bygget blir fullsprinklet.  ENOVA gir  tilskudd til varmesentral og konvertering til vannbåren varme.
 
Aktuelle utfordringer og gode råd fra utbygger
Magnus Bergesen har lang erfaring med å kjøpe opp eldre bygg for rehabilitering. - Han etterlyser et bedre samarbeid mellom riksantikvaren, kommunen og politikere. - Det er en altfor lang og komplisert søkeprosess, som har tatt over to år, sier han. 

-Det er dessverre ingen som skiller gode byggeprosjekt fra dårlige, for på overflaten ser de gjerne like ut, seier Bergesen. Begge prises likt av markedet, uten hensyn til for eksempel: sopp sanering, defekte bærebjelker, brannsikring m.m. Under utbedringsarbeidet i Jonas Reisgate måtte for eksempel enorme mengder leire graves ut (over 40 tonn).Ved denne type ombygging bør byggesaksavdelinger i kommunen kreve ekstra dokumentasjon i forhold til bæreevne, soppsanering og kontroll av konstruksjonsstyrke på enkelte bygningsdetaljer (altan, karnapp, tårn, overbygg, vegger, bæreevne). Et spørsmål som også må stilles er om eksisterende konstruksjonsløsning er god nok, eller må byttes ut før utbedringen starter. 

Tekst: Gunn Helen Daatland og Anne Marie Løvik, Husbanken.