NS 3031

NS 3031 er laget for å danne et felles grunnlag for energiberegning både med tanke på kontroll i henhold til byggeforskriftenes energikrav, og energimerking av bygninger. Her finnes beregningsmetodikken, parametrene i beregningen og definisjonen av de ulike vurderingsgrunnlagene, som bl.a. ”netto energibehov” og ”levert energi”.

Standarden NS 3031 skal gjøre det mulig for bygningsingeniører, VVS-ingeniører, energirådgivere, arkitekter og produsenter innenfor bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen å beregne og dokumentere bygningers forventede energibehov. Den vil dessuten være viktig når man skal dokumentere at man har oppfylt energikravene i teknisk forskrift () til plan- og bygningsloven. Plan- og bygningslovens veiledning til teknisk forskrift referer til standarden.

Metode og data kan blant annet brukes til å vurdere om bygninger tilfredsstiller energikravene til teknisk forskrift, dokumentere energibehov i henhold til energimerke for bygninger optimalisere energiytelsen til bygninger ved å bruke metoden på alternative løsninger vurdere virkningen av mulige energitiltak på nye og eksisterende bygninger både med hensyn på redusert enrgibruk, CO2-utslipp og reduserte energikostnader anslå fremtidige behov for energiressurser på nasjonalt og internasjonalt nivå ved å beregne energibehovet for flere bygninger som kan anses som representative for hele bygningsmassen.

 NS 3031:2007 Beregninger av bygningers energiytelse – Metode og data kan kjøpes fra Standard Online