Markedspotensialet i bærekraftige boliger – håndbok i markedsføring basert på eksempler fra 10 land.

Denne markedshåndboken er produsert på grunnlag av materiale utviklet i prosjektet IEA-SHC Task 28/ECBCS Annex 38: Sustainable Solar Housing. Håndboken er kvalitetssikret i to program: Solar Heating and Cooling (SHC)og Energy Conservation in Buildings and Community Systems (ECBCS) i International Energy Agency (IEA). Sustainable Solar Housing er et ”joint venture” mellom disse to programmene. Robert Hastings fra Sveits var leder for dette prosjektet som samlet cirka 50 eksperter fra 14 land.

Ett av de største paradoksene for menneskeheten, er at vår viten og tekniske utvikling er i ferd med å bli en av de største truslene mot vår jord. På grunn av dette har offentlig og politisk bevissthet rundt miljømessige spørsmål økt dramatisk.

Globale hendelser har nå en økt innflytelse på energiprisene og forsterker prissvingninger. Parallelt med dette har den generelle veksten i verdensøkonomien økt etterspørselen etter energi. Energimangel vil bli et hovedtema i det internasjonale markedet hvis ikke energiproduksjonen øker for å møte etterspørselen. Det er derfor forventet at trenden vil være at energiprisene stiger. Dette kommer til å tvinge oss til å se på energiforbruk i alle sammenhenger, ikke minst i forhold til vår livsstil.

Lokale og nasjonale myndigheter har satt miljøspørsmål høyt på dagsordenen. EU kommer til å innføre strengere reguleringer for boligsektoren i den nærmeste framtid i tillegg til å ta i bruk økonomiske insentiver for miljøvennlige løsninger. En lignende utvikling vil skje på andre områder. Ved å forutse reguleringsendringer kan et firma nå bli markedsledende ved å bruke dette for å bygge et seriøst og innovativt image.

Bærekraftige boliger er nå i ferd med å finne sin vei inn i boligmarkedet. Under innflytelse av den globale utviklingen, offentlig oppmerksomhet og politiske avgjørelser, er boligindustrien i ferd med å oppdage at bærekraft er en viktig faktor for framtidig utvikling. Bærekraftig boligbygging kommer til å bli en voksende del av boligindustrien, noe som gjør dette til en forretningsmulighet.Denne markedshåndboken er produsert på grunnlag av materiale utviklet i prosjektet IEA-SHC Task 28/ECBCS Annex 38: Sustainable Solar Housing. Håndboken er kvalitetssikret i to program: Solar Heating and Cooling (SHC)og Energy Conservation in Buildings and Community Systems (ECBCS) i International Energy Agency (IEA). Sustainable Solar Housing er et ”joint venture” mellom disse to programmene. Robert Hastings fra Sveits var leder for dette prosjektet som samlet cirka 50 eksperter fra 14 land.

Målet for dette samarbeidet var å bidra til et merkbart gjennombrudd for bærekraftig boligbygging i hvert av de deltakende land innen år 2010 (mer enn 5 prosent). Dette skal oppnås gjennom å forsyne deltakerne i boligmarkedet med nødvendig dokumentasjon og eksempler i form av realiserte byggeprosjekt, informasjon om design og tekniske spørsmål, og veiledning i forhold til hvordan man kan markedsføre bærekraftige boliger.