Mer om klimatilpasning

Det er mange som er opptatt av klima og klimaendringer. Her har vi samlet bnoen norske aktører som har mye informasjon om klima.

Klimaendringer
Jordens klima har til alle tider endret seg. Slike klimaendringer har fram til nylig hatt naturlige årsaker som for eksempel forandringer i solens styrke, endringer i jordens bane rundt solen og vulkanutbrudd. Nå ser det ut til at menneskeheten for første gang står overfor en global klimaendring forårsaket av egne aktiviteter.

www.cicero.uio.no

Klima
Klima er en beskrivelse av gjennomsnittsværet på ett sted eller område, slik det framkommer når enkeltobservasjoner bearbeides statistisk etter internasjonale retningslinjer. Mens været spiller en viktig rolle i vårt dagligliv, er klimainformasjon viktig for å kunne planlegge fremover i tid. Men for å planlegge fremover må man også vite noe om vær som har vært.

http://www.met.no/Klima/


Lokalklima
Lokalklimaet kan variere betydelig fra sted til sted da terreng, fuktighetskilder, vegetasjon og bebyggelse har mye å si for temperatur, vind, solskinn m.m. En by kan for eksempel ha et annet lokalklima enn nærliggende dalsenkninger, høydedrag eller fjordbotner.

www.snl.no/lokalklima

Klimautfordringer
Klimaet er i endring. Som følge av global oppvarming vil klimaendringene gi oss utfordringer som vi må forberede oss på og tilpasse oss til. For Norges del vil det i hovedsak bety høyere gjennomsnittstemperaturer, mer nedbør og mer ekstremvær. Men Norge er et langstrakt land, og effektene vil variere og utfordringene vil være forskjellige. Utslipp av klimagasser og økt konsentrasjon av disse i atmosfæren vil ha direkte effekter på en rekke fysiske forhold som temperatur, nedbør, vind og havnivåstigning.

www.klimatilpasning.no