EU lanserer handlingsplan for revidert bygningsenergidirektiv

Tidligere i vår lanserte EU-kommisjonen en handlingsplan for øke tempoet i energieffektiviseringen i bygg. Offentlige bygg vil få en nøkkelrolle og 2013 vil bli en milepæl for arbeidet. Handlingsplanen er en del av det reviderte bygningsenergidirektivet som ble vedtatt november 2010.

- Til tross for fremgangen, viser våre anslag at vi trenger en ytterligere avgjørende og koordinert aksjon på , uten den vil ikke EU kunne innfri målet om 20 prosent energireduksjon innen 2020. Denne handlingsplanen staker ut kursen for en karbonfri og ressurs-effektiv økonomi innen 2050 og vil plassere EU i forkant av utviklingen, sier Günther Oettinger (bildet), EUs kommisær med ansvaret for energi.


I 2007 vedtok EU-kommisjonen at man innen 2020 skulle redusere energibruken i bygg med 20 prosent. Kommisjonen har nå på bakgrunn av tiltakene som ble innført på nasjonale nivå og på europeisk nivå frem til desember 2009 beregnet seg frem til at kun 9 prosent energireduksjon vil være mulig å oppnå.

 

Anslag for primær energibruk til EU innen 2020 (DG Energi)

Kommisjonen har konkludert med at energieffektivisering ikke er høyt oppe på den politiske agendaen i medlemslandene, og at det i byggsektoren for liten fokus på fordelene med energiffektivisering, for lite midler til å dekke ekstrainvesteringene og manglende kompetanse i byggenæringene.

Handlingsplanen er strategidokument som skisserer ideer til forpliktende tiltak for å redusere energibruken i EU, og Kommisjonen vil i løpet av våren 2011 presentere lovforslag med konkrete forpliktende tiltak. På nasjonalt nivå vil Kommisjonen følge med på hvordan medlemslandene håndterer målet om 20 prosent energireduksjon til 2020. Hvis det i 2013 viser seg at EU ikke vil nå målet vil Kommisjonen foreslå juridisk bindende nasjonale mål for 2020.

Foreslår å fordoble rehabiliteringsraten i offentlig sektor
Handlingsplanen fokuserer på virkemidler som skal øke frekvensen av rehabilitering av private og offentlige bygg. For offentlige bygg foreslår Kommisjonen at minst 3 prosent av den årlige bygningsmassen skal rehabiliteres hvert år, hvilket er en fordobling av dagens rehabiliteringsrate. Byggene skal etter rehabiliteringen skal havne blant de 10 % mest energieffektive bygg i det respektive landet. Offentlige bygg utgjør omtrent 12 prosent av den samlede bygningsmassen i EU og Kommisjonen mener det offentlige kan være en driver for både å redusere energibruken i bygg og øke kunnskapen og kompetansen for rehabilitering i byggsektoren.

For den private byggsektoren oppfordres medlemslandene til å innføre tiltak i tråd med nasjonale lover eie/leie-problematikken. Dette innebærer hvordan kostnadene ved rehabilitering er delt mellom leietaker og utleier i tilfelle leide bygninger og leiligheter. Samtidig er medlemslandene oppfordret til å frembringe flere bedrifter som kan pusse opp private hus og leiligheter på sine egne kostnader og gjøre fortjeneste ved å motta differansen mellom energikostnader før og etter rehabiliteringen over en definert tidsperiode. Dette skjer vanligvis gjennom bruken av -kontrakter.

EU-kommisjonen anslår at det ved full implementering av eksisterende og nye tiltak så har hver husholdning en mulighet til å redusere sine utgifter med 1000 Euro i året. I tillegg er det et potensial for 2 millioner nye jobber.

Kritiske røster fra organisasjoner i Europa
EU-kommisjonens handlingsplan har vært under utarbeidelse siden høsten 2009, da ble en tidlig versjon trukket tilbake etter omfattende kritikk på grunn av manglende ambisjoner. Handlingsplanen ble deretter ventet i slutten av 2010, men ble først klar i mars 2011. Til tross for revisjonene har handlingsplanen mottatt kritikk fra bransje- og interesseorganisasjoner som har fokus på bygg i Europa.

EuroACE, bransjeorganisasjonen for bedrifter som jobber med energieffektivisering i bygg er kritiske til handlingsplanen og har uttrykt misnøye med at de konkrete tiltakene først blir iverksatt i 2013. - Hvis energieffektivisering er et prioritert område for EUs energistrategi for 2020, hvorfor ser vi da ingen tegn på handling nå i 2011. Vi trenger en handlingsplan som setter et mål for energieffektivisering og en robust strategi for hvordan vi skal nå målet allerede nå, sier Amanda Afifi, generalsekretær i EuroACE.

ECEEE mener det er et problem at EU-kommisjonen på den ene siden anerkjenner at medlemslandene ikke vil nå målet om 20 prosent energieffektivisering men kun 9 prosent, og at EU kommisjonen ikke tar konkrete grep i handlingsplanen for å lukke dette gapet. EcEEE har på den andre siden gitt kommisjonen ros for målene om å årlig rehabilitere 3 prosent av den offentlige bygningsmassen. ECEEE er en interesseorganisasjon for energieffektivisering i Europa.

WWF mener tiltakene i handlingsplanen er vage og utelater nødvendige elementer, som et bindende mål. - Vi forventer mye mer av nytt regelverk senere i år, sier Arianna Vitali, policy offiser for energisparing i WWF European Policy Office.

EEB (European Enviromental Bureau) mener Kommisjonens lederskap må tenke lenge og hardt på konsekvensene av ytterligere bortkastet energi og bortkastede penger. - Det å vente til 2013 for å vurdere behovet for sterkere tiltak kun gjør at utviklingen av teknologien stopper opp. Dette er feil og uansvarlig, sier Catherine Pearce, EEB’s Senior Policy Officer for Energy Policy.

Bygningsenergidirektivet er enda ikke bindende for medlemslandene. Årsaken til at bygningsdirektivet ikke er bindende er en kunstig konflikt mellom direktivet og utslippskvoter, begge tiltakene har samme formål men undergraver hverandre. Til sommeren vil EU-kommisjonen lansere et nytt direktiv om energieffektivisering som vil ta for seg reduksjonen av utslippskvotene.

Mer om bygningsenergidirektivet

Mer om EUs handlingsplan