Spørsmål og svar

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål fra våre kunder

Hvilket kontonummer skal jeg bruke ved innbetaling?

Kontonummer 6345.05.03594 (husk KID-nummer eller saksnummer)

Hvilke rentevilkår har jeg på lånet mitt?

Rentesatsen fremkommer av terminvarselet.

 

Fradragsberettigede renter (betalte renter som gir rett til fradrag på skatten)

Husbanken sender ut årsoppgave hvor beløpet for fradragsberettigede renter fremgår. Dette beløpet innberetter Husbanken til Skatteetaten. Beløpet tilsvarer rentene som er betalt i fjor og i tillegg eventuelt renter som er påløpt i fjor, men ikke forfalt til betaling ved årsskiftet.

Dersom du har eller har hatt fastrente og fått beregnet over-/underkurs: Skattemessig behandles over- og underkurs som renteutgift og renteinntekt i det året kursen oppstår.

 

Når skal jeg begynne å betale avdrag?

Det fremkommer av terminvarselet. Dersom du ikke betaler avdrag, vil du få varsel om at dette starter på terminvarsel før du skal begynne å betale både renter og avdrag.

Kan jeg endre forfallsdato/terminlengde på lånet?

Ja, du kan du velge den 1. den 12. eller den 20. som forfallsdager.
Endring av forfallsdato kan medføre at første termin blir høyere pga. flere rentedager.
Hvis du har flytende rente kan du endre fra kvartal til månedlige terminer, eller omvendt. Endringen kan medføre en justering av renten.

Unntak:

 • Lån med fast rente inngått etter 01.01.2010 kan ikke endre terminlengde. Rentesatsen er knyttet til terminlengden.
 • Betalingsproblemer. Månedlige terminer anbefales/pålegges.
 • Borettslag som er tilknyttet NBBLs husleiefond eller tilsvarende garantiordninger og kommuner, kan også ha halvårlige terminer.
Lån med fast rente inngått etter 01.01.2010 kan ikke endre terminlengde. Rentesatsen er knyttet til terminlengden.

Kan jeg endre nedbetalingsvilkårene på lånet?

Ja, dersom endringene er innenfor våre retningslinjer. Hovedregelen er maksimalt 8 års avdragsfrihet fra utbetalingsdato og en total løpetid på 30 år. Avdragsvilkår er serie-/annuitetslån.

Unntak:

 • Hvis du har fast rente er betalingsplanen bundet, men du kan du allikevel endre avdragsvilkår til serie/annuitetslån.
 • Dersom lånene er innvilget på spesielle vilkår f.eks. barnehagelån m.m.

Endringer av nedbetalingsvilkår utføres ikke før vi får skriftlig bekreftelse.

Hva er stigelån/trappelån ?

Det er en avdragsordning som ikke tilbys lenger. Avdragene beregnes prosentvis av opprinnelig lånebeløp Lånet har derfor ingen nedbetalingsdato.

 

Hva er annuitetslån og hva er serielån?

Annuitetslån betales med like store terminbeløp i hele nedbetalingsperioden, forutsatt uendret rente. Forholdet mellom rente- og avdragsdelen av terminbeløpet endres i takt med nedbetalingen av lånet, rentedelen blir mindre og avdragsdelen øker.

Serielån betales med like store avdrag pr. termin i hele nedbetalingsperioden, mens det betales renter av restlånet til enhver tid. Terminbeløpet, summen av renter og avdrag, blir lavere etter hvert som lånet nedbetales. Sammenlignet med et tilsvarende annuitetslån, betaler en for et serielån høyere terminbeløp i begynnelsen og lavere i slutten av nedbetalingsperioden.

Under ellers like vilkår, er renteutgiftene over hele lånets løpetid mindre for et serielån enn for et annuitetslån

Hvorfor har terminbeløpet økt?

Det kan være fordi lånet er stigelån/trappelån,og avdragstrappen har økt, eller betaling av avdrag har startet, eller har hatt renteendring eller forkortet løpetid.

Har jeg fast rente, og for hvor lenge?

På nettsidene Mitt kundeforhold finner du ut dette

Kan jeg få fast rente?

Ja, hvis du har flytende rente kan du velge å binde renten. Du kan velge å binde renten på 3, 5, 10 eller 20 år. Juridiske kunder må vedlegge kopi av gyldig firmaattest (ikke eldre enn 3 måneder). Lånet må være a jour. Vi kan ikke sende tilbud om fast rente fra den 24. og ut måneden. Her kan du lese om hvordan du binder renten Fast eller flytende rente

Kan jeg bryte avtalen om fastrente og konvertere til flytende rente?

Ja, du kan gå fra fast til flytende rente i bindingsperioden. Det medfører beregning av over-/underkurs og du kan ikke inngå avtale om ny fastrente før det er gått 6 måneder etter overgangsdato (sperrefrist). Eventuell overkurs må være innbetalt før overgang til flytende rente.

Hva regnes som brudd på fast rente?

Innfrielse av lån, innbetaling av ekstra avdrag, overdragelse (unntatt ved samlivsbrudd der det kan avtales at fastrenten videreføres). Ved brudd på fastrente, beregnes over-/underkurs av innbetalt beløp.

Hvordan beregnes over-/underkurs?

Over-/underkurs beregnes på grunnlag av restgjelden, hvor lang tid det er igjen av bindingsperioden og et veid gjennomsnitt på renter med kortere og lengre bindingsperiode.
Eks. Ved 2 års bindingstid igjen, brukes veid gjennomsnitt av flytende rente og 3 års fast rente. Ved 7 års bindingstid igjen, brukes veid gjennomsnitt mellom 5 års fast rente og 10 års fast rente.

Kan jeg få eFaktura?

Med eFaktura, kommer terminvarslene ferdig utfylt i nettbanken din (ikke Husbankens nettbank/Mitt kundeforhold). Forutsatt at du har tilgang til internett, kan du når som helst gå inn i nettbanken og få oversikt over betalte og ubetalte terminvarsler samt foreta betaling. Du kan også få melding på e-post hver gang det kommer et nytt terminvarsel i nettbanken dersom du ønsker det. Avtale om eFaktura inngår du med banken din. Les mer om eFaktura.

OBS:Ved bruk av eFaktura vil samme faktura ”ligge til betaling” i alle aktive nettbanker som kunden har. Dette er fordi eFaktura er knyttet til personnummer. Hvis en eFaktura slettes i en nettbank, slettes den i alle.

Hvordan kan jeg opprette AvtaleGiro?

Husbankens terminer kan betales med AvtaleGiro. AvtaleGiro er en banktjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Hvis du ønsker å bruke AvtaleGiro, vil Husbanken via Bankenes Betalingssentral (BBS) sende melding til banken din som så foretar kontobelastning på forfallsdagen. Du må inngå avtale med den banken hvor du har kontoen som skal belastes. Banken må få opplysninger om Husbankens kontonummer og KID-nummer. Disse opplysningene finner du i det siste terminvarselet du har mottatt fra oss. Du kan samtidig velge bort papirmelding.

eFaktura og AvtaleGiro

Du kan avtale en kombinasjon med både avtalegiro og eFaktura. Da blir terminvarselet sendt til nettbanken din og automatisk belastet ved forfall.

Mitt kundeforhold

På Mitt kundeforhold kan du til enhver tid holde deg oppdatert på låneforholdet ditt. I tillegg kan du selv foreta enkelte endringer. Du finner detaljerte opplysninger om:

 • saldo på lån og eventuelle tilskudd
 • de siste innbetalingene
 • betalingsplan for gjenværende løpetid
 • alle vilkår på lånet, så som renter med eventuell utløpsdato for fastrente, eventuell avdragsfri periode, avdragstype, utbetalings- og nedbetalingsdato
 • årsoppgave

I tillegg kan du selv gjøre enkelte endringer og beregninger:

 • endre forfallsdato og terminlengde (visse betingelser gjelder)
 • ta ut fastrenteavtale
 • rette opp egen postadresse og e-postadresse
 • velge økt grad av elektronisk kommunikasjon, - mindre papirbasert post
 • simulere ulike vilkår på lånet
 • foreta innfrielsesberegning

Elektronisk kommunikasjon

Du kan velge å motta noen brev/meldinger fra Husbanken i den elektroniske postkassen på Mitt kundeforhold.
Avtale om eFaktura må etableres separat.

Kan jeg få utsettelse på terminforfall?

Vi kan gi utsettelse med betaling inntil neste forfall, forutsett at det betales to terminer da. Vi må gjøre spesielt oppmerksom på at det ikke gis utsettelse ved forlengelse av lånets løpetid. Det påløper forsinkelsesrenter selv om utsettelse er gitt.

Avdragsutsettelse

Lån utbetalt for mindre enn 8 år siden:
Du kan søke om avdragsutsettelse på lån med flytende rente, som er utbetalt for mindre enn 8 år siden. Dersom lånet ble innvilget uten mulighet for avdragsutsettelse, kan du unntaksvis søke ved midlertidig inntektsnedgang, se under. Alle låntakere må samtykke i avdragsutsettelsen og signere på henvendelsen.
Vi har ikke søknadsskjema for å søke om avdragsutsettelse. Du må sende skriftlig henvendelse pr post til Husbanken, PB 1404, 8002 Bodø.
Dersom du sender henvendelsen per e-post, må du ikke oppgi sensitive personopplysninger.

Lån utbetalt for mer enn 8 år siden eller med fastrente:
I utgangspunktet gir vi ikke avdragsutsettelse når lånet er eldre enn 8 år, og-/eller har fastrente. Vi kan gjøre unntak ved midlertidig inntektsnedgang, som for eksempel skyldes utdanning, sykdom eller samlivsbrudd. Du/dere må sende skriftlig henvendelse og fylle ut skjemaet oversikt over husstandens økonomi. Inntekt og eventuell annen gjeld må dokumenteres. Alle låntakere må signere på henvendelsen. Søknaden sendes per post til Husbanken, PB 1404, 8002 Bodø. Utsatte avdrag vil normalt bli fordelt på lånets gjenværende løpetid og føre til at kommende terminbeløp øker.
 

Forsinket betaling; hvordan regnes forsinkelsesrenter?

Fra og med 01.07.11 vil Husbanken beregne forsinkelsesrenten iht. lov av 17.02.1976 nr 100. Det beregnes av utestående terminbeløp fra forfallsdato til betalingsdato. Dette vil legges til et senere terminforfall.

Kan jeg melde adresseendring på telefon?

Meldt adresse skal være registrert i folkeregisteret. Du kan selv endre adresse på Mitt kundeforhold.
For juridiske kunder, må adresse være identisk med hva som er registrert i enhetsregisteret. Her må det sendes en skriftlig bekreftelse.
Navneendring må dokumenteres skriftlig.

Kan jeg foreta ekstraordinære innbetalinger utenom de ordinære terminene?

Du kan når som helst foreta ekstraordinære innbetalinger utenom de ordinære terminene. Det kan påløpe over- eller underkurs på det innbetalte beløpet hvis du har fastrente på lånet. Hvis du har flytende rente, påløper det ikke kostnader ved ekstraordinær innbetaling.
Beløpet innbetales til Husbanken, Forvaltningskontoret, Postboks 824, 3007 Drammen, kontonummer 6345 05 03594. Innbetalingen må merkes med saksnummer og "Ekstraordinær innbetaling".

Kan jeg bruke BSU-midler til å nedbetale lånet i Husbanken ?

Du kan bruke BSU-midler til å foreta en ekstraordinær nedbetaling av hovedstol på lånet. Merk at det ikke er anledning til å bruke BSU-midler til å betale terminer på forskudd. Banken hvor du har BSU-konto kan ha andre begrensninger, og du bør derfor avklare vilkårene med dem før midlene blir brukt til nedbetaling av lånet.  

Hva skjer med betalingsplanen og etterfølgende terminbeløp etter en ekstraordinær innbetaling?

For serie-og annuitetslån beholdes avtalt løpetid. Terminbeløpene (renter og avdrag) blir lavere.
For trappelån (lån gitt inntil 1994) reduseres løpetiden. Avdragene forblir uendret, mens rentedelen av terminbeløpet blir mindre.

Hva koster det å innfri lånet i Husbanken?

Det er intet gebyr ved å innfri lån, men det beregnes over-/underkurs dersom lånet har fast rente. Innfrielsesberegning for lån med fast rente kan kun gjøres i inneværende måned.

Kan jeg refinansiere andre lån i Husbanken?

Husbanken refinansierer ikke. Ved økonomiske problemer, kan kommunen bruke startlån til refinansiering av boliggjeld. Kunden kan ta kontakt med boligkontoret i kommunen og undersøke mulighetene der.

Kan jeg nedkvittere mitt pantedokument i Husbanken?

Husbanken låner som hovedregel ikke opp sitt pant. Husbankens pantedokument kan heller ikke overdras. Tinglysing av nedkvittering er derfor som hovedregel ikke nødvendig.

Kan jeg få overta lån i Husbanken?

Det er begrensede muligheter til å overføre husbanklån til ny eier. Hovedregelen er at husbanklån ikke kan overføres. Lån kan likevel overføres ved samlivsbrudd, overdragelse av bolig til husstandsmedlem, uskifte/skifte og når spesielle hensyn tilsier det.

Hvordan søker jeg om overtagelse av lån?

Hvis ektefelle skal sitte i uskifte eller overta boet og gjeldsansvaret, kan lånet overføres på løpende vilkår ved oversendelse av uskifte-/skifteattest. Det er ikke nødvendig å bruke søknadsblankett. Ved alle andre overføringer må den som skal overta boligen sende søknad direkte til Husbanken. Søker må kunne dokumentere at hun/han har økonomi til å betjene lånet.