Kostnader ved mislighold av lån

Det kan få alvorlige konsekvenser for deg som låntaker om du misligholder lånet ditt.

Det er derfor svært viktig at du tar kontakt med oss med en gang betalingsproblemet oppstår, slik at vi kan vurdere om noen av våre virkemidler kan hjelpe deg.

Kostnader ved mislighold
I tillegg til at forsinkelsesrenter vil påløpe frem til betaling skjer, vil det ved utsendelse av 2. gangsvarsel, påløpe et purregebyr. Betaler du fortsatt ikke, vil du få varsel om tvangsfullbyrdelse og ytterligere et gebyr blir belastet lånet ditt. Formelt innebærer dette varselet en  oppsigelse av hele lånet, men Husbanken aksepterer som hovedregel at låneforholdet fortsetter mot at lånet ajourføres. Er kravet ikke betalt 14 dager etter utsendelse av varsel om tvangsfullbyrdelse, kan Husbanken begjære boligen din tvangssolgt.

Kostnader ved begjæring av tvangsalg
Ved en begjæring om tvangssalg påløper rettsgebyr på 2,1  x R. I tillegg legger vi til porto for utsendelse av begjæring, og gebyr for utskrift av panteattest fra Statens Kartverk.

Du har nå  frist på en måned til å betale kravet eller komme med innsigelser. Fristen regnes fra den datoen begjæringen blir forkynt for deg av tingretten eller namsmannen. Etter at fristen har gått ut, kan tingretten beslutte at tvangssalget skal gjennomføres enten som et auksjonssalg eller et medhjelpersalg. En slik beslutning medfører at rettsgebyret øker, til 11,1 x R. Beslutningen om tvangssalg er offentlig og anmerkes  på eiendommens blad i Grunnboken.

Gjennomføring av tvangssalg
Namsmannen eller en megler/advokat får nå i oppdrag fra tingretten å  starte prosessen med å selge eiendommen gjennom å annonsere, holde visninger, innhente bud med mer. For å få en best mulig pris, kan det lønne seg å samarbeide med medhjelper for å gjøre boligen så attraktiv som mulig før visning. Hvis du opptrer til hinder for medhjelpers salgsoppdrag, kan det bli nødvendig å få namsmannens hjelp til å gjennomføre fravikelse (utkastelse). Rettsgebyr for dette vil da belastes lånet ditt, og utgjør 2,1 x R / 4,1 x R for henholdsvis begjært/gjennomført fravikelse. I tillegg vil også eventuelle nødvendige utgifter til for eksempel rydding/vask/strøm/forsikring bli belastet lånet frem til ny eier overtar.  

Det er tingretten som avgjør om det høyeste budet kan stadfestes. Det er spesielle regler for budenes gyldighet, kjøpers adgang til å påberope mangler med mer, og dette kan ha en prisdempende effekt sammenlignet med frivillige salg. Om det høyeste budet som oppnås ikke er tilstrekkelig til å dekke kravet og omkostninger, vil du som låntaker fortsatt være ansvarlig for restgjelden.   

Husbankens virkemidler ved betalingsproblemer
Det er imidlertid viktig at du er klar over at dess tidligere du tar kontakt med oss etter at misligholdet oppstår, dess større mulighet er det til å finne løsninger som hindrer at eiendommen din blir tvangssolgt.  Husbanken ønsker, så langt det er mulig, å få til løsninger som gjør at du kan beholde boligen din. Du kan derfor ta kontakt med oss på ethvert stadium av tvangssalget, frem til tingretten avsier stadfestelsekjennelse.