Lån og veiledning til bosetting av flyktninger

Her har vi samlet informasjon om aktuelle virkemidler for kommuner, samt veiledning til prosessen med å skaffe boliger og bosette flyktninger.

På kort sikt er det mest aktuelt for kommunene å benytte ledige kommunale boliger og boliger i det private leiemarkedet.

På lengre sikt er det aktuelt å fremskaffe flere kommunalt disponerte boliger, enten i kommunal regi eller i samarbeid med private aktører. På husbanken.no og veiviseren.no finner du relevant informasjon om fremskaffelse av boliger og bosetting av flyktninger.

Flyktninger fra Ukraina kan bosettes i ledige kommunalt disponerte boliger som tidligere har vært benyttet til andre målgrupper, uten at dette vil medføre krav om tilbakebetaling av tilskudd til Husbanken.

Lån til utleieboliger 

Husbanken har lån som både kommuner og private aktører kan benytte.

Kommuner kan få lån til å skaffe flere egnede kommunalt disponerte utleieboliger. Private aktører kan få lån til utleieboliger dersom de inngår en tilvisningsavtale med kommunen. Les mer om lån til utleieboliger og tilvisningsavtaler.

Veiledning til bosettingsarbeid

Følgende prosesser for bosetting av flyktninger er beskrevet på veiviseren.no:

Fra asylmottak til kommune

Flyktninger som finner bolig selv

Enslige mindreårige flyktninger

Flyktninger kan ha krav på bostøtte

Når flyktninger fra Ukraina har fått fødselsnummer i Norge, kan de søke om statlig bostøtte. Husbanken har informasjon om bostøtte og hvordan man går fram for å søke på ukrainsk og russisk her:

Brosjyre om bostøtte på ukrainsk (PDF)

Brosjyre om bostøtte på russisk (PDF)