Kommunale boligtilskudd

Stortinget vedtok å innlemme tilskudd til etablering, tilskudd til tilpasning og tilskudd til utredning og prosjektering i kommunerammen fra 2020.

Det er en kommunal oppgave å gi økonomisk hjelp til boligetablering og boligtilpasning. Tilskuddene det gjelder er:

  • tilskudd til tilpasning
  • tilskudd til etablering
  • tilskudd til utredning og prosjektering

Større krav til kommunal planlegging

Selv om kommunene vil få økt fleksibilitet i bruken av tilskuddene vil en direkte rammeoverføring også sette større krav til kommunal budsjettering og planlegging. Dette medfører at kommunene bør avsette midler til ordningene i kommunens økonomi og budsjettplan.

Bra for den enkelte, samfunnet og kommuneøkonomien

God og samordnet bruk av tilskuddene bidrar til at flere husstander med varig lav inntekt kan etablere seg i egen bolig og at alle kan bo lengre hjemme. Tilgjengelighet og tilpasning av bolig i forhold til nedsatt funksjonsevne gir økt selvstendighet og mindre behov for tjenester fra kommunen. Dette igjen påvirker kapasitet og drift innenfor kommunenes boligsosiale arbeid og omsorgssektor og medfører innsparinger på kommunebudsjettene. I tillegg vil økt tilgjengelighet gjøre det lettere å utføre tjenester i hjemmet når det er nødvendig. Dette er bra for den enkelte, for samfunnet og for kommuneøkonomien. 

Kommunereformen

Med kommunereformen Nye oppgaver til større kommuner vil kommunene få et mer helhetlig boligsosialt ansvar og kan i større grad se lokale boligsosiale utfordringer i sammenheng med andre velferdsområder. Det kommunale handlingsrommet og fleksibiliteten i utnyttelsen av midlene vil øke. Kommunene kan overføre midler mellom tilskuddsordningene. Kommunene bør derfor se tilskuddene i sammenheng og budsjettere et samlet beløp for å imøtekomme innbyggernes behov.
 
Innlemming i rammetilskuddet vil gi kommunene økt forutsigbarhet. Samtidig blir ordningen enklere og mindre byråkratisk ved at kommunene ikke lenger må søke Husbanken om midlene. 2019 var siste året kommunene søkte Husbanken om tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning. Tilskudd til utredning og prosjektering blir en ny oppgave for kommunen.

Saksbehandling av tilskudd til utredning og prosjektering

Tilskudd til utredning og prosjektering har tidligere blitt behandles i Husbanken. Fra 2020 ble dette en ny oppgave for kommunene. Tilskudd til utredning og prosjektering bidrar til å

  • finne gode og varige løsninger tilpasset den enkeltes behov ved nedsatt funksjonsevne
  • finne gode løsninger til nøkterne kostnader
  • øke tilgjengeligheten i boligmassen
Veileder for saksbehandler i kommunen: Tilskudd til utredning og prosjektering:

Endringene er hjemlet i bostøtteloven

Eksisterende lov om bostøtte ble utvidet med et eget kapittel II som omhandler tilskuddene. Tillegget i loven trådte i kraft 1. januar 2020. Kommunen kan bruke stor grad av skjønn i saksbehandlingen, men kommunen kan ikke forskjellsbehandle søkere. Avgjørelse om tildeling eller avslag vil være omfattet av forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak og klageadgang.