Konsekvenser ved refinansiering

Refinansiering av innlånet vil få innvirkning på risikofordelingen.

Kommunene har anledning til å låne midler til startlånordningen utenom Husbanken. Det er også mulig å refinansiere innlånet fra Husbanken hos andre aktører. En refinansiering av innlånet vil imidlertid få innvirkning på risikofordelingen.

Risikofordeling ved refinansiering
Risikofordeling gjelder ikke etter at kommunen har refinansiert husbanklån, og heller ikke i de tilfeller kommunen finansierer videreutlån fra privat finansieringsinstitusjon.

Retningslinjer for startlån HB 7 B.13


Tapsfond
Tapsfondet kan benyttes til å dekke tap ved startlån selv om lånet er refinansiert. Tapsfondet kan også benyttes uavhengig av om kommunen opprinnelig har lånt fra Husbanken eller private finansieringsinstitusjoner.

Retningslinjer for startlån HB 7.B.13