Webinar om ny boligsosial lov

Kommunal- og distriktsdepartementet og Husbanken inviterer til webinar om ny lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet.

Start: 03. mai 2023 10.00
Slutt: 03. mai 2023 12.00
Sted: Webinar
Pris: Gratis
Webinaret er for ledere og saksbehandlere i kommunene
Påmeldingsfrist: 02. mai 2023 12.00

Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet trer i kraft 1. juli 2023. Formålet med loven er å få et klarere og mer samlet regelverk på det boligsosiale feltet, som igjen kan gi høyere måloppnåelse i det boligsosiale arbeidet.

Følg webinaret direkte her

Program

  • Gjennomgang av ny boligsosial lov ved kommunal- og distriktsdepartementet 
  • Statsforvalterens rolle og arbeid med kommunene om den nye loven
  • Pause cirka 10.45
  • Husbankens rolle og arbeid med kommunene
  • Kommuner deler refleksjoner om hvordan loven påvirker arbeid deres
  • Spørsmål og svar

Lovens hovedtrekk

Den nye loven viderefører og presiserer i hovedsak pliktene kommunene har i dag gjennom medvirkningsansvaret i sosialtjenesteloven § 15 og helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7. Samtidig skjerper loven kommunenes ansvar på noen områder.

De skjerpede kravene gjelder plikten til å ta boligsosiale hensyn i planleggingen og visse krav til saksbehandlingen. Kommunene må ha oversikt over behovet for både ordinære og tilpassede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Denne oversikten skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi.

Når det gjelder saksbehandlingen, presiserer loven at kommunen må fatte enkeltvedtak ved avgjørelse om boligsosial bistand til personer som ber om det. Videre stiller loven krav om at hovedinnholdet i bistanden skal angis i vedtaket og høy grad av brukermedvirkning.

Mer info kommer i webinaret. 

Opptak av webinaret blir lagt ut på husbanken.no etter et par uker.

Har du spørsmål, kontakt oss på post@husbanken.no