Hva det kan gis tilskudd til

§ 3. Hva det kan gis tilskudd til

Tilskudd kan gis til

a) å oppføre boliger
b) å kjøpe boliger, inkludert eventuelle kostnader til å utbedre boligene slik at de blir egnet til formålet
c) å bygge om andre bygg til boliger, herunder eventuelle kostnader til kjøp av slike bygg.

Det skal ikke gis tilskudd til vedlikehold eller rehabilitering ut over det som følger av første ledd.

Utleieboligene skal være egnet for forskriftens målgruppe, og bør spres i vanlige og gode bomiljøer.

Tilskudd til prosjekter med samlokaliserte boliger kan ikke gis dersom boligene får et institusjonsliknende preg. Disse boligene skal spres i vanlige og gode bomiljøer.

Boligen skal være egnet for målgruppen.

Antall, lokalisering og det å utforme samlokaliserte boliger for vanskeligstilte skal ikke være til hinder for å oppnå normalisering og integrering i vanlig bomiljø.

I denne vurderingen anbefaler vi dere å bruke Husbanken dialogverktøy for planlegging av samlokaliserte boliger og fellesskapsboliger (HB 8.E.12). Det vil gi en oversikt over kvalitetsaspekter i prosjektene og bidra til god dialog mellom partene.

Dialogverktøyet vektlegger følgende prinsipper og kvalitetsaspekter:

  • Boenhetene skal ikke ha institusjonslignende preg og omgivelser som kan virke stigmatiserende.
  • Antall boenheter som lokaliseres sammen skal ikke være for høyt.
  • Boenhetene bør plasseres i ordinære bomiljøer.
  • Ulike brukergrupper skal ikke samlokaliseres på en uheldig måte. I etablering av bofellesskap og samlokaliserte boliger skal brukerne selv eller deres representanter delta i planleggingen. I prosjekter med mer enn åtte samlokaliserte boenheter skal dialogverktøyet fylles ut.

Husbanken ønsker å bidra til dette ved å bli involvert i prosessen på et tidlig tidspunkt.

Sikkerhet for tilbakebetalingskrav 

§4. Sikkerhet for tilbakebetalingskrav

Andre tilskuddsmottakere enn kommuner skal stille første prioritets pant i eiendommen til sikkerhet for et mulig krav på tilbakebetaling av tilskuddet.

For boliger som er eies av andre enn kommunen skal det tinglyses en heftelse på eiendommen med henvisning til tildelingsavtalen, se erklæring om rettighet i fast eiendom:

Heftelsen skal ha prioritet umiddelbart etter Husbankens pantedokument og inneholde følgende:

  • Boligene skal kun leies ut til vanskeligstilte på boligmarkedet.
  • Kommunen skal ha rett til å tildele boligene i 30 år regnet fra Husbankens utbetalingsdato for tilskuddet
  • Heftelsen kan kun slettes med kommunen og Husbankens samtykke.

Tilskuddsmottaker må tinglyse pantedokumentet med 1.prioritert.

Til neste side

Til innholdsfortegnelsen