Husbankens rett til å kreve ytterligere opplysninger

§ 7. Husbankens rett til å kreve ytterligere opplysninger

Husbanken kan be om ytterligere opplysninger som er nødvendig for å kunne avgjøre søknaden, og innhente opplysninger fra andre myndigheter.

Før eller etter at tilskuddet er utbetalt, kan Husbanken kontrollere at vilkårene i tilskuddsvedtaket er oppfylt gjennom å
a) be om nødvendige opplysninger og dokumentasjon
b) innhente opplysninger fra andre myndigheter
c) besiktige tiltaket og om nødvendig be mottakeren medvirke til besiktigelsen.

Tilskuddsmottaker må returnere ett eksemplar av tilsagnsbrevet med underskrift innen fire uker. Dersom fristen ikke overholdes, kan retten til tilskuddet falle bort uten ytterligere varsel. Dere kan søke om utsettelse av fristen i spesielle tilfeller.

Søknad om utbetaling

Når prosjektet er ferdigstilt og klart til å bli tatt i bruk, sender dere inn søknad om utbetaling av tilskuddet sammen med følgende dokumentasjon:

 • Ved oppføring av nye boliger skal vi ha inn
  • revidert byggeregnskap/sluttoppstilling/fakturaer
  • ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
 • Ved kjøp av boliger skal vi ha inn
  • byggeregnskap/sluttoppstilling/fakturaer ved eventuelt utbedringsarbeid
 • Ved ombygging til bolig skal vi ha inn
  • revidert byggeregnskap/sluttoppstilling/fakturaer
  • ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

I tillegg må stiftelser og andre aktører som etablere utleieboliger disponert av kommunene eller et statlig helseforetak legge ved:

 • Tinglyst pantedokument og pantattest, evt. inneståelseserklæring som bekrefter tinglysning av pantedokumenter til sikkerhet for lån/tilskudd (i original).
 • Tinglyst erklæring om rettighet i fast eiendom med henvisning til tildelingsavtalen (i original).
 • Forsikringserklæring/-attest.
 • Firmaattest.
 • Legitimasjonskontroll (i original).
 • Egenmelding (i original).

Hvordan søknadene blir vurdert

§ 8. Hvordan søknadene blir vurdert

Husbanken avgjør i et enkeltvedtak søknadene ut fra

a) hver kommunes behov der de kommunene som har størst boligsosiale utfordringer, skal prioriteres
b) hvor godt tiltaket er egnet til å nå formålet med tilskuddsordningen
c) prosjektøkonomien og prosjektgjennomføringen.
Prosjekter som gir boliger i gode bomiljøer for vanskeligstilte husstander med barn og unge, skal prioriteres.

Klageadgang

Husbankens vedtak om tildeling, avvisning og avslag på tilskudd kan påklages. Klage må være skriftlig og sendes det kontoret som har truffet vedtaket. Klagen må begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over og hvilke endringer som ønskes. Klagefristen er tre uker fra underretning om vedtaket er kommet fram. Hvis klagen ikke gis medhold, sendes den til en uavhengig klagenemnd som er oppnevnt for husbanksaker.

Gå til neste side  »

Gå til innholdsliste  »