Formålet med tilskuddet

Forskriften er gjengitt i farget boks. Veiledningsteksten gir utfyller informasjon og er til hjelp i forståelsen av regelverket. 

Formålet med tilskuddet

§ 1 Formålet med tilskuddet

Tilskuddet skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

En bolig er egnet når den har tilfredsstillende standard, og funksjonene og lokaliseringen er egnet for den som skal bo der.

Med vanskeligstilte på boligmarkedet menes personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egenhånd

Virkeområdet

§ 1.a Virkeområdet

Forskriften gjelder ikke for Svalbard

Hvem som kan gis tilskudd

§ 2. Hvem som kan gis tilskudd

Husbanken kan gi tilskudd til kommuner som sannsynliggjør at prosjektet bidrar til flere egnede kommunalt disponerte utleieboliger og en mer formålstjenlig boligmasse.

Husbanken kan gi tilskudd til selskaper og andre som har til formål å leie ut boliger til vanskeligstilte. Vilkårene for slik tildeling er at eieren
a) inngår en avtale med kommunen eller et statlig helseforetak om at kommunen eller helseforetaket skal ha eksklusiv rett til å tildele boligene til sine boligsøkere i minst 30 år
b) tinglyser en klausul på eiendommen om at boligene kun kan leies ut til vanskeligstilte på boligmarkedet og om tildelingsretten nevnt i bokstav a
c) inngår en samarbeidsavtale med kommunen eller et statlig helseforetak som regulerer det løpende samarbeidet og forvaltningen av boligene. 

Boligene som får tilskudd, skal være disponerte av kommunen eller et statlig helseforetak.

Kommuner kan samarbeide om å fremskaffe kommunale utleieboliger.

Hvis flere kommuner skal eie og leie ut boliger sammen, skal én kommune søke om tilskudd og stå som ansvarlig overfor Husbanken. Alternativt kan kommunene opprette et interkommunalt selskap.

Se:
Kommuneloven:
Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid
Lov om interkommunale selskaper:
§ 4. Selskapsavtale
Kommunen eller statlige helseforetak kan inngå avtale med stiftelser og andre aktører om å fremskaffe utleieboliger. Se arbeidsprosessen for samarbeid med private aktører på veiviseren.no

Ved samarbeid med private aktører krever Husbanken at behovet for boliger utlyses lokalt i kommunen.

Det skal inngås en avtale om tildelingsrett som gir kommunen eller det statlige helseforetaket eksklusiv rett til å tildele boligene til sine boligsøkere.

Videre stiller Husbanken følgende krav til den private aktøren:
Det må fremkomme av selskapets firmaattest at selskapet har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger.
Det skal tinglyses en heftelse på eiendommen med henvisning til tildelingsavtalen, se punkt 4. Sikkerhet for tilbakebetalingskrav. Det skal i tillegg til tildelingsavtalen inngås en samarbeidsavtale som regulerer det løpende samarbeidet og forvaltningen av boligene.
Utleier og boligsøker inngår leiekontrakter etter husleielovens bestemmelser. Kontrakter fra Huseiernes landsforbund, Forbrukerrådet eller Leieboerforeningen skal benyttes.
Utleier skal akseptere NAV-garanti eller tilsvarende kommunal garanti som sikkerhetsstillelse.
Husbanken har utarbeidet mal for tildelingsavtale og samarbeidsavtale egnet for alle kommuner.

 Gå til neste side  »

 Gå tilbake til innholdsliste »