Hvordan tilskuddsbeløpet beregnes

§ 9. Hvordan tilskuddsbeløpet beregnes

Tilskudd gis etter faste satser fastsatt av departementet.

Per 16.06.23 gjelder nedenforstående tabell basert på kommuner, kostnader og utmåling. 

Den maksimale tilskuddsutmålingen tilsvarer en bolig på 80 kvadratmeter P-ROM.  Primærrom (P-ROM) er oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad, entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom.

Kommunegruppe Tilskudd per kvm P-ROM Maksimal utmåling
Oslo 21 200 1 696 000
Bærum 17 000 1 360 000
Asker, Bergen, Drammen, Frogn, Lørenskog, Nesodden, Rælingen, Lillestrøm, Nordre Follo, Tromsø, Trondheim, Ullensaker, Ås 12 700 1 016 000
Bodø, Gjerdrum, Lier, Lillehammer, Malvik, Moss, Nittedal, Sandnes, Sogndal, Sola, Stavanger, Sunnfjord, Tønsberg, Vestby
11 700 936 000
Alta, Alver, Askøy, Bjørnafjorden, Eidsvoll, Enebakk, Fredrikstad, Færder, Gjesdal, Gjøvik, Hamar, Hammerfest, Hole, Holmestrand, Horten, Hvaler, Hå, Indre Østfold, Kinn, Klepp, Kongsberg, Kristiansand, Melhus, Molde, Nannestad, Nes (Akershus), Randaberg, Ringerike, Råde, Sandefjord, Skaun, Stjørdal, Stryn, Time, Øvre Eiker, Øygarden, Ålesund
9 600 768 000
Øvrige kommuner 8 500 680 000

Avskrivning

§ 10. Avskrivning

Tilskuddet avskrives over 30 år med 3,3 prosent per fullført år fra utbetalingsdato.

Tilbakebetalingsplikt

§ 11. Tilbakebetalingsplikt

Tilskudd skal betales tilbake dersom kravene i forskriften eller vilkårene i tilskuddsvedtaket ikke blir oppfylt.

Ved salg av bolig som har fått tilskudd, skal tilskudd som ikke er avskrevet betales tilbake.

Hvis boligen ikke disponeres som forutsatt, skal dere varsle Husbanken. Husbanken krever tilskudd til utleiebolig tilbakebetalt dersom forutsetningene for tildelingen ikke er oppfylt. Vi anser dette som brudd på forutsetningene:

 • Salg av boligene.
 • Boligene benyttes ikke til vanskeligstilte på boligmarkedet.
 • Brudd på norsk lov. (Se mer om dette under eget punkt.)
 • Opplysninger oppgitt i søknaden er feil.
 • Tildelingsavtalen mellom kommunen og den private aktøren er brutt.

Dersom tinglysingsklausulen (tilskudd gitt til andre enn kommuner) ønskes slettet før 30-årsperioden er ute, vil Husbanken kreve den resterende delen av tilskuddet tilbake.

Brudd på norsk lov 

Husbanken kreve tilskuddet tilbakebetalt hvis vi har sterk mistanke om

 • økonomisk kriminalitet – det er risiko for at tilskuddet helt eller delvis ikke går til formålet
 • alvorlig brudd på husleieloven – det er risiko for at det blir/er utrygge/dårlige boforhold
 • overtredelse av straffelovgivningen – Husbanken har ikke tillit til at mottatte opplysninger er riktige, for
  eksempel ved dokumentforfalskning

Noen eksempler på aktuelle lover/lovbestemmelser hvor alvorlige brudd kan føre til tilbakekrav:

 • Skatte- og avgiftslovgivningen mv.
 • Lov om husleieavtaler, blant annet § 5-3 om utleiers vedlikeholdsplikt og kapittel 9 om leieforholdets varighet og opphør.
 • Straffelovgivningen, blant annet straffeloven §§ 337 til 341 om hvitvasking, § 361 om dokumentfalsk, §§ 371 og 372 om bedrageri, §§ 387 og 388 om korrupsjon og kapittel 31 om kreditorvern.

Dersom vi har sterk mistanke om lovbrudd skal Husbanken også holde tilbake tilskudd som ennå ikke er utbetalt.
Husbanken vil holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt hvis vi har sterk mistanke om lovbrudd.

Rapportering og stikkprøvekontroller

12. Rapportering og stikkprøvekontroller

Kommunene skal hvert år rapportere til Husbanken om hvordan boligene er blitt brukt.

Husbanken vil foreta stikkprøver for å kontrollere at tilskuddsmottakerne har brukt tilskuddet som forutsatt i vedtaket.

Kommuner skal rapportere på boliger hvor de har mottatt tilskudd. I tillegg skal kommuner eller statlig helseforetak rapportere på boliger hvor de har tildelingsrett.

Husbanken sender årlig ut en oversikt over hvilke boliger som har mottatt tilskudd.

Hvis boligene er solgt eller ikke blir benyttet til vanskeligstilte skal dette rapporteres, og avviket forklares.

Husbanken kan utføre stikkprøvekontroller, enten før boligene tas i bruk eller i løpet av tilskuddets nedskrivingstid. Dette innebærer at Husbanken drar på befaring og kontrollerer at boligene er i henhold til forutsetningene for tildeling av tilskuddet.

Ikrafttredelse

13. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2018.

Samtidig oppheves forskrift 23. februar 2011 nr. 192 om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken.

Gå til innholdsliste  »