Veileder for tilskudd til utleieboliger

Denne veilederen skal være en hjelp for kommuner, selskaper, stiftelser og lignende som skal søke Husbanken om tilskudd til utleieboliger. Tilskuddet skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Sist oppdatert 05.07.2023

Ved å klikke på lenkene under kommer du til hvert enkelt kapittel i veilederen. Forskriften er gjengitt i farget boks ved innledningen til hvert kapittel. Veiledningsteksten utfyller forskriften og er til hjelp i forståelsen av regelverket.

1. Formålet med tilskuddet

2. Hvem som kan gis tilskudd

3. Hva det kan gis tilskudd til

4. Sikkerhet for tilbakebetalingskrav

5. Krav til søknaden

6. Krav til dokumentasjonene som skal følge søknaden

7. Husbankens rett til å kreve ytterligere opplysninger

8. Hvordan søknadene blir vurdert

9. Hvordan tilskuddsbeløpet beregnes

10. Avskrivning

11. Tilbakebetalingsplikt

12. Rapportering og stikkprøvekontroller

13. Ikrafttredelse