Søker deltakere til prøveprosjekt om studentboliger og sykehjem

Kunnskapsdepartementet utvider søknadsfristen og åpner for at både kommuner, stiftelser og private aktører kan være med på prøveordningen med studentboliger i tilknytning til sykehjem og omsorgsboliger.

Dette innebærer at ideelle stiftelser også kan søke om å bli med i ordningen, og at kommuner kan inngå samarbeid og kunngjøre anbud med private aktører. I tillegg kan kommuner fremdeles på selvstendig grunnlag søke om å delta.

Bakgrunnen for endringene er et mål om å øke antall søknader til prøveordningen. Søknadsfristen blir utvidet til 1. desember 2021.

Formålet med forsøket er å se om det i fremtiden kan være hensiktsmessig å kombinere eller samlokalisere sykehjem og omsorgsboliger med studentboliger i Norge. Forsøket er blant annet inspirert av lignende ordninger i Nederland. Erfaringene der er at både studenter og de eldre er fornøyde. Studentene finner det meningsfullt, og det bidrar til både ekstra aktiviteter og mindre ensomhet for de eldre.

Det er satt av penger til inntil 20 hybelenheter i prøveordningen. Regjeringen ønsker å finne minst et prosjekt sentralt og et i distriktene.

Det er kommuner og ideelle stiftelser som kan søke om tilskudd og delta i prøveordningen.

Kommuner kan inngå samarbeid og utlyse anbud med private aktører om leie av studentboliger i kombinasjon med sykehjem/omsorgsboliger. 

Øvre kostnadsrammer og tilskuddssatser per hybelenhet etter område i 2021

  Kostnadsramme Tilskuddssatser
Pressområder 986 300 372 500
Ikke-pressområder 931 500 317 900

Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Drammen, Kristiansand og Bodø er definert som pressområder. Øvrige kommuner er ikke definert som pressområder.

Det er en forutsetning for tilskudd at kostnadene ikke overstiger kostnadsrammen i tabellen over. Tomtekostnadene er ikke med i disse summene.

En kommune må som tilskuddsmottaker stå som eier, fester eller leier av tomten (leieavtale med privat aktør).

En ideell stiftelse må som tilskuddsmottaker stå som eier eller fester av tomten. 

Studentboligene og omsorgsboligene/sykehjemmet må være lokalisert på samme tomt, men må ikke være i samme bygg. Studentene skal fungere som miljøarbeidere, og drifter av sykehjemmet/omsorgsboligene  velger ut studentene og står ansvarlig for å organisere arbeidet og husleieforholdet til studentene.   

Studenter som kan delta i dette pilotprosjekt må studere ved universitet, høyskole eller fagskole. 

Beboerne i omsorgsboligene/sykehjemmet som studentene skal være miljøarbeidere for, skal være eldre som av fysiske og/eller psykiske årsaker har behov for bistand. Dette kan også være eldre med demensdiagnose. De skal ha vedtak om heldøgns helse- og omsorgstjenester.

Kommunen kan samtidig søke om investeringstilskudd hvis det er aktuelt å etablere eller rehabilitere sykehjemsplasser/omsorgsboliger på tomten.

Send søknaden med vedlegg til oss elektronisk til post@husbanken.no.

Bruk dette søknadsskjemaet

Det er Kunnskapsdepartementet som treffer den endelige beslutningen om fordeling av tilsagnene. Husbanken har ansvaret for å forvalte ordningen, og det omfatter veiledning, godkjenning og utbetaling av tilskuddet.

Departementet vil i vurderingen av søknadene legge vekt på disse forhold:

  • Det er ønskelig at prøveordningen både omfatter et sentralt beliggende prosjekt og et prosjekt i distriktene.
  • Hvor langt prosjektene er kommet og muligheten for å sette i gang med bygging raskt vil bli tillagt vekt.

Tilskuddet blir utbetalt i tre trinn, med en utbetaling på 20, 60 og 20 prosent. Trinn 1 er når boligene er ferdig prosjektert, trinn 2 er ved byggestart, og trinn 3 er ved ferdigstillelse. 

Sentral dokumentasjon ved utbetaling i de tre trinnene:

  • Trinn 1: kostnadsoverslag med endelige tegninger, endelig utformet avtale-mal med studenter
  • Trinn 2: entreprisekontrakt, nytt kostnadsoverslag
  • Trinn 3: revidert prosjektregnskap, ferdigattest/brukstillatelse, oversikt over faktisk leiepris, FDV-plan og kopi av urådighetserklæring

Ved søknad om utbetaling av tilskuddet, ber vi om at Husbankens eget søknadsskjema blir brukt. Her vil det fremgå hva som må dokumenteres i hvert trinn. 

Det kan søkes om tilskudd til oppføring av studentboliger som oppfyller kravene i forskrift om tilskudd til studentboliger. Så langt det er praktisk mulig skal forskrift og veileder for tilskudd til studentboliger benyttes ved tildeling av tilskudd. Det kan også gis tilskudd til kjøp og ombygging av eksisterende bygningsmasse til studentboliger.

Forskrift om tilskudd til studentboliger (lovdata.no)

Veileder for tilskudd til studentboliger