Vi søker kommuner til et pilotprosjekt hvor studentboliger og sykehjem samlokaliseres

Kommuner over hele landet kan nå søke om tilskudd til prosjekt hvor de vil bygge studentboliger i tilknytning til sykehjem og/eller omsorgsboliger. Kunnskapsdepartementet gir inntil 7,45 millioner kroner i tilskuddsmidler til dette forsøket i 2021.

Søknadsfrist: 1. september 2021

Formål med prosjektet

Formålet med forsøket er å se om det i fremtiden kan være hensiktsmessig å kombinere eller samlokalisere studentboliger og sykehjem/omsorgsboliger. Det er ønskelig at prøveordningen både omfatte et prosjekt som ligger sentralt og et prosjekt i distriktene. Ordningen bygger på regjeringens ønske om å innføre «prøveordning med kombinerte omsorgs- og studentboliger» (Granavolden-plattformen). Tilskuddet er omtalt i Prop. 1 S (2020-2021) for Kunnskapsdepartementet, under kap. 270 «Studentvelferd», post 75.

Les hele kunngjøringsteksten på nettsiden til  Kunnskapsdepartementet.

Det kan søkes om tilskudd til oppføring av studentboliger som oppfyller kravene i forskrift om tilskudd til studentboliger. Så langt det er praktisk mulig skal forskrift og veileder for tilskudd til studentboliger benyttes ved tildeling av tilskudd. Det kan også gis tilskudd til kjøp og ombygging av eksisterende bygningsmasse til studentboliger.

Forskrift om tilskudd til studentboliger (lovdata.no)

Veileder for tilskudd til studentboliger

Kommunene kan søke om tilskudd og delta i pilotprosjektet. 

Øvre kostnadsrammer og tilskuddssatser per hybelenhet etter område i 2021

  Kostnadsramme Tilskuddssatser
Pressområder 986 300 372 500
Ikke-pressområder 931 500 317 900

Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Drammen, Kristiansand og Bodø er definert som pressområder. Øvrige kommuner er ikke definert som pressområder.

Det er en forutsetning for tilskudd at kostnadene ikke overstiger kostnadsrammen i tabellen over. Tomtekostnadene er ikke med i disse summene.

Kommunen må eie studentboligene og stå som eier eller fester av tomta. Studentboligene og omsorgsboligene/sykehjemmet må være lokalisert på samme tomt, men må ikke være i samme bygg. Studentene skal fungere som miljøarbeidere, og kommunen står ansvarlig for å organisere arbeidet og husleieforholdet til studentene.

Fleksible løsninger

Dette er en forsøksordning. Det er viktig å planlegge for alternativ bruk av hybelenhetene for det tilfelle at ordningen ikke fungere godt. Kommunen bør derfor legge opp til fleksible løsninger som gjør det mulig å endre bruken av lokalene uten større grep. Alternativ bruk av lokalene kan være til omsorgsformål. Dette bør komme fram i prosjektbeskrivelsen.

Det må tinglyses en erklæring om at eiendommen ikke kan avhendes/selges eller pantsettes uten samtykke fra Kunnskapsdepartementet.

Studenter som kan delta i dette pilotprosjekt må studere ved universitet, høyskole eller fagskole. 

Beboerne i omsorgsboligene/sykehjemmet som studentene skal være miljøarbeidere for, skal være eldre som av fysiske og/eller psykiske årsaker har behov for bistand. Dette kan også være eldre med demensdiagnose. De skal ha vedtak om heldøgns helse- og omsorgstjenester.

Kommunen kan samtidig søke om investeringstilskudd hvis det er aktuelt å etablere eller rehabilitere sykehjemsplasser/omsorgsboliger på tomta.

Send søknaden med vedlegg til oss elektronisk til post@husbanken.no.

Benytt dette søknadsskjema.

Det er Kunnskapsdepartementet som treffer den endelige beslutningen om fordeling av tilsagnene. Husbanken har ansvaret for å forvalte ordningen, og det omfatter veiledning, godkjenning og utbetaling av tilskuddet.

Departementet vil i vurderingen av søknadene legge vekt på disse forhold:

  • Det er ønskelig at prøveordningen både omfatter et sentralt beliggende prosjekt og et prosjekt i distriktene.
  • Hvor langt prosjektene er kommet og muligheten for å sette i gang med bygging raskt vil bli tillagt vekt.

Tilskuddet blir utbetalt i tre trinn, med en utbetaling på 20, 60 og 20 prosent. Trinn 1 er når boligene er ferdig prosjektert, trinn 2 er ved byggestart, og trinn 3 er ved ferdigstillelse. 

Sentral dokumentasjon ved utbetaling i de tre trinnene:

  • Trinn 1: kostnadsoverslag med endelige tegninger, endelig utformet avtale-mal med studenter
  • Trinn 2: entreprisekontrakt, nytt kostnadsoverslag
  • Trinn 3: revidert prosjektregnskap, ferdigattest/brukstillatelse, oversikt over faktisk leiepris, FDV-plan og kopi av urådighetserklæring

Ved søknad om utbetaling av tilskuddet, ber vi om at Husbankens eget søknadsskjema blir brukt. Her vil det fremgå hva som må dokumenteres i hvert trinn.