2.5 Krav om lokalt produksjons-kjøkken i prosjekter fra 2020

Fra 2020 er det krav om at prosjekter må inneholde tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken i eller i nærheten av boenhetene. For prosjekter uten lokalt produksjonskjøkken i eller i nærheten av boenhetene reduseres maksimal godkjent anleggskostnad med 5 prosent. Fra 2021 gis det ikke et eget tilskudd til etablering av lokalt produksjonskjøkken i eksisterende bygg.

Kjøkkenet skal etableres i samsvar med Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre. Målet er å gjøre mat og måltider til en bedre opplevelse og styrke matomsorgen ved å bringe matlaging tettere på beboerne i sykehjem og omsorgsboliger. Produksjonskjøkkenet skal produsere mat i samsvar med dette formålet og i henhold til offentlige krav.

For å skape nærhet mellom matlagingen og beboerne anbefales det at produksjonen av mat er åpen med minst én vegg ut mot fellesareal/spiseplass.

På kjøkkenet kan det både lages mat til beboere i sykehjem/heldøgns omsorgsboliger med tilknytning til kjøkkenet og til personer med et heldøgns tjenestetilbud som bor i eget hjem i nærområdet. Kjøkkenet kan også gi tilbud til andre, for eksempel pårørende, kantine og hjemmetjenestemottakere.

Sitat fra retningslinje 4. Utmåling

Spørsmål og svar om lokalt produksjonskjøkken

Produksjon er i hovedsak mat som blir lagd fra bunnen av, det vil si å bearbeide og varmebehandle råvarer. Det omfatter mer enn å varme opp og anrette et måltid på serveringsfat.

Kravet om lokalt produksjonskjøkken slår inn uavhengig av type tiltak og omfanget av det. Det betyr at tilskuddsutmålingen også for mindre tiltak, for eksempel velferdsteknologi, vil avhenge av om det finnes et lokalt produksjonskjøkken eller ikke i nærheten av boenhetene.

Ja, både prosjekter som gjelder rehabilitering og nybygg må ha et tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken i nærheten for å kunne få innvilget maksimal godkjent anleggskostnad. For rehabiliteringsprosjekter vil det enten innebære at det allerede finnes et lokalt produksjonskjøkken i nærheten av boenhetene eller at det blir etablert et i forbindelse med rehabiliteringen.

Det lokale produksjonskjøkkenet må som hovedregel ligge i omsorgsbygget for at prosjektet kan få innvilget høyeste tilskuddssats. Beboerne må ha innendørs tilkomst til området der beboerne skal spise sine daglige måltider.

Husbanken kan godkjenne at det lokale produksjonskjøkkenet ligger i samme tun eller anlegg som omsorgsbygget. Det forutsetter at beboerne ikke er avhengig av å gå ut til kjøkkenet for å spise de daglige måltidene og at det finnes et felles bespisningsareal med innendørs tilkomst i bogruppene/avdelingene e.l.

Husbanken anbefaler at det etableres et spiseareal i tilknytning til det lokale produksjonskjøkkenet uavhengig av om det blir brukt til alle daglige måltider eller fungerer som et supplement til spisearealene i bogruppene/avdelingene

Dette finner dere svar på i kapitel 4. Utmålingsregler.

For å oppfylle kravet om lokalt produksjonskjøkken må omsorgsbygget inneholde et kjøkken som er tilrettelagt for at maten til beboerne produseres på huset.

Felles kjøkken for anretning og tilberedning i bogruppene/avdelingene gir ikke grunnlag for å få innvilget maksimal godkjent anleggskostnad. Dette er kjøkken som primært blir brukt til å anrette varm mat fra et større kjøkken og til å tilberede kalde måltider.

Omsorgsboliger med et fullverdig kjøkken og hvor maten produseres på huset, enten i egen boenhet eller i fellesarealet, blir regnet som et lokalt produksjonskjøkken. Med fullverdig kjøkken menes et fullt utstyrt kjøkken, ikke bare et tekjøkken. Slike prosjekter kan få innvilget maksimal godkjent anleggskostnad.

Husbankens rolle knyttet til kvaliteter i kjøkkenløsningene

Det er opp til kommunen å finne løsninger som er egnet til planlagt bruk. Husbanken forutsetter at kommunen etablerer og drifter det lokale produksjonskjøkken i tråd med offentlige krav og føringene i Leve hele livet.

Husbanken kan i dialogen med kommunen gi anbefalinger om utforming av kjøkkenløsningene. Husbanken saksbehandler ikke krav som ligger under Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Mattilsynet, Arbeidstilsynet eller andre offentlige aktørers ansvarsområder.

Anbefalinger om utforming

Husbanken oppfordrer kommunene til å planlegge kjøkkenfasiliteter i samarbeid med kokk eller person med ernæringsfaglig kompetanse.

Se flere anbefalinger om utforming i Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg på veiviseren.no.

TIL NESTE SIDE

TIL INNHOLDSLISTEN