Veiledning kapittel 2 Netto tilvekst forsetter

2.2.4 Lokalt produksjonskjøkken

Husbanken kan fra 1.10.2019 gi investeringstilskudd til renovering og bygging ved etablering eller gjenetablering av lokale kjøkkenløsninger med eget produksjonskjøkken ved eksisterende sykehjem og omsorgsboliger. Kjøkkenet skal etableres i samsvar med Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre. Målet med tilskuddet er å gjøre mat og måltider til en bedre opplevelse og styrke matomsorgen ved å bringe matlaging tettere på beboerne i sykehjem og omsorgsboliger.

For å skape nærhet mellom matlagingen og beboerne anbefales det at produksjonen av mat er åpen med minst én vegg ut mot fellesareal/spiseplass.

For prosjekter som innvilges tilskudd til fornyelse, utskifting eller bygging av heldøgns omsorgsplasser anses midler til lokalt produksjonskjøkken som omfattet. Det gis således ikke tilskudd etter pkt. 2.1 d

Produksjonskjøkkenet skal produsere mat i henhold til offentlige krav og i samsvar med formålet for tilskuddet.

Det er en forutsetning at etableringen av lokalkjøkken ikke fører til reduksjon av de kvalitetene som Husbanken krevde ved oppføringen av sykehjemmet/omsorgsboligene.

Tilskuddet retter seg mot beboere i sykehjem/heldøgns omsorgsboliger med tilknytning til kjøkkenet. Personer med et heldøgns tjenestetilbud som bor i eget hjem i nærområdet omfattes også av tilskuddet. Kjøkkenet kan også gi tilbud til andre, for eksempel pårørende, kantine og hjemmetjenestemottakere. Et tilbud til andre gir imidlertid ikke økt tilskuddsutmåling. Se pkt. 4.2 om utmåling.

 

Hva er et lokalt produksjonskjøkken?

Det er et kjøkken som ligger i, eller som et tilbygg til, et omsorgsbygg (sykehjem, omsorgsboliger med heldøgns omsorgsplasser) som produserer mat til beboerne her. Det kan også være aktuelt for andre i nærområdet (jf. målgruppen for tilskuddet under) å benytte kjøkkenet. Produksjon er i hovedsak mat som blir lagd fra bunnen av, det vil si å bearbeide og varmebehandle råvarer. Dette omfatter mer enn å varme opp og anrette et måltid på serveringsfat.

Hvilke lokale produksjonskjøkken kan kommunen søke Husbanken om eget investeringstilskudd til?

Husbanken gir tilskudd til å etablere og gjenetablere lokale produksjonskjøkken i tilknytning til eksisterende sykehjem og omsorgsboliger. Formålet er å øke antall sykehjem og omsorgsboliger med lokalt produksjonskjøkken, slik at flere i målgruppen får servert mat fra slike kjøkken. Vi kan gi tilskudd til ombygging og utbedring som er nødvendig for å gjenetablere et produksjonskjøkken som har vært avviklet. I Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg på veiviseren.no, finner dere eksempler på løsninger som kan få tilskudd.

Hvilke kjøkkenløsninger faller utenfor tilskuddsordningen til lokale produksjonskjøkken?

 • Produksjonskjøkken som allerede er i drift.
  Husbanken gir ikke tilskudd til å pusse opp eller vedlikeholde lokale produksjonskjøkken som allerede er i drift.

 • Kjøkken for anretning og tilberedning som en del av fellesareal i bogrupper/avdelinger
  Vi gir ikke tilskudd til kjøkken som primært blir brukt til å anrette varm mat fra et større kjøkken, og å tilberede kalde måltider. Dette er ikke det vi definerer som produksjon av mat.

 • Kan Husbanken gi tilskudd til å tilpasse felleskjøkken i bogruppene/avdelingene med anretningsfunksjon samtidig som det blir etablert/gjenetablert et lokalt produksjonskjøkken?

  Nei, Husbanken gir ikke eget tilskudd til kjøkken med anretningsfunksjon. Ved etablering/gjenetablering av lokale produksjonskjøkken krever ikke Husbanken at kommunen må etablere kjøkkenløsninger til anretning i bogruppene hvis det ikke finnes fra før. Husbanken anbefaler at kommunen legger til rette for at beboerne opplever nærhet til matlaging og servering på egnet måte.

 • Sentralt produksjonskjøkken e.l.
  Vi gir ikke tilskudd til sentrale produksjonskjøkken. Det vil si, kjøkken som ikke blir etablert/gjenetablert i tilknytning til et eksistrende omsorgsbygg, og som produserer og leverer mat (matombringing) til mange institusjoner og enheter i kommunen. Et lokalt produksjonskjøkken som blir etablert/gjenetablert i et eksisterende omsorgsbygg kan produsere mat til andre enn målgruppen, men det gir ikke økt tilskudd.
   

Spørsmål og svar om hvilke løsninger som kan søke om tilskudd

 • Kan Husbanken gi tilskudd til utskifting av kjøkkeninnredning mv. som er nødvendig for å gjenopprette driften av et produksjonskjøkken, selv om det ikke innebærer omfattende ombygginger?

  Ja, så lenge produksjonskjøkkenet faktisk åpner på nytt.

 • Kan Husbanken gi tilskudd til å bygge om/ut lokale produksjonskjøkken som er i drift, dersom kapasiteten for målgruppen blir utvidet?

  Ja, så lenge utvidelsen fører til at dere kan servere flere brukere i målgruppen (jf. målgruppen for tilskudd under). Tilskuddet kan bare dekke kostnader som er relatert til kapasitetsveksten.

 • Gir Husbanken tilskudd til å bygge om et anretningskjøkken (anretning, oppvarming) til produksjonskjøkken?

  Ja, så lenge kjøkkenet ikke er i drift som produksjonskjøkken. Hvis anretningskjøkkenet er i bruk og tilgjengelig for beboere/pårørende, må denne kvaliteten bli videreført.
   

Hva regnes som eksisterende sykehjem og omsorgsboliger?

Et nyoppført omsorgsbygg som nettopp er tatt i bruk kan søke om tilskudd til å etablere lokalt produksjonskjøkken.

Lokalt produksjonskjøkken i nye bygg

Husbanken oppfordrer kommunene til å planlegge fremtidige omsorgsbygg med lokale produksjonskjøkken, selv om slike kjøkken ikke omfattes av tilskuddet til lokalt produksjonskjøkken. I slike prosjekter kan kostnader for lokalt produksjonskjøkken godkjennes som en del av den totale anleggskostnaden for prosjektet, som igjen danner grunnlag for tilskuddsutmålingen for investeringstilskudd per heldøgns omsorgsplass.

Målgruppen for tilskuddet

Målgruppen for tilskuddet omfatter beboere med heldøgns helse- og omsorgstjenester i det bygget produksjonskjøkkenet ligger i. I tillegg inngår personer med vedtak om heldøgns helse- og omsorgstjenester som bor i eget/opprinnelig hjem i produksjonskjøkkenets umiddelbare nærområde. Levering til beboere i andre omsorgsbygg i nærområdet, det vil si bygg på samme tun, anlegg e.l., kan inngå som en del av tilskuddsutmålingen. Et eksempel kan være samlokaliserte omsorgsboliger som ligger ved siden av en institusjon.

Hjemmetjenestemottakere uten vedtak om heldøgns helse- og omsorgstjenester samt de som ikke bor i nærområdet holdes utenfor ved beregning av tilskudd.

Hvem definerer vi inn i nærområdet til det lokale produksjonskjøkkenet?
Skal personer som bor i egen bolig telle med i tilskuddsutmålingen, må de bo i umiddelbar  nærhet til produksjonskjøkkenet og ha vedtak om heldøgns helse- og omsorgstjenester. De kan få måltidet levert hjem til egen bolig, eller komme til omsorgsbygget å få måltidet servert. Utkjøring av mat/matombringing faller utenfor.

Husbankens rolle knyttet til kvaliteter i kjøkkenløsningene

Det er opp til kommunen å finne løsninger som er egnet til planlagt bruk. Husbanken forutsetter at kommunen etablerer og drifter det lokale produksjonskjøkken i tråd med offentlige krav og føringene i Leve hele livet. Videre forutsetter vi at etableringen av lokalt produksjonskjøkken ikke reduserer kvalitetene Husbanken krevde ved oppføringen av institusjonsplassene/omsorgsboligene. Går etableringen av lokalt produksjonskjøkken på bekostning av disse kvaliteter, kan Husbanken avslå søknaden. Husbanken kan i dialogen med kommunen gi anbefalinger om utforming av kjøkkenløsningene.

Husbanken saksbehandler ikke krav som ligger under Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Mattilsynet, Arbeidstilsynet eller andre offentlige aktørers ansvarsområder.

Anbefalinger om utforming

Husbanken oppfordrer kommunene til å planlegge kjøkkenfasiliteter i samarbeid med kokk/person med ernæringsfaglig kompetanse.

Les om andre anbefalinger om utforming i Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg pkt. 3.3.4 på veiviseren.no.
 

GÅ TIL NESTE SIDE

GÅ TIL INNHOLDSLISTEN