Veileder fortsetter med kapittel 3

Retningslinjene er gjengitt i farget boks. Veiledningsteksten utfyller retningslinjene og er til hjelp i forståelsen av regelverket.

3. Hvem kan få tilskudd

Tilskuddet kan bare gis til kommunen, og kan ikke videretildeles. Kommunen avgjør selv om den vil eie sykehjemsplassene/omsorgsboligene selv eller om kommunen skal fremskaffe sykehjemsplassene/omsorgsboligene gjennom avtaler på forretningsmessig basis. Kommunen må i tillegg selv avgjøre om driften skal settes ut. 

Kommunene har ansvar for at regelverket for denne ordningen følges i alle prosjekter, også de som innbefatter private aktører. Se for øvrig punkt 6.4 om disponering og tildeling og punkt 6.5 om utforming.

Kommunen kan inngå avtaler med frivillige organisasjoner, boligbyggelag, private omsorgsfirmaer eller andre. Er det uklarheter i avtalegrunnlaget, anbefaler vi dere å ta kontakt med KS eller annen juridisk bistand. Kommunen er ansvarlig for at de avtaler kommunen inngår ikke er i strid med vilkårene i avtalen mellom Husbanken og kommunen.

Muligheten for å videretildele investeringstilskudd til prosjekter som eies av andre enn kommunen ble avviklet i 2011. Se punkt 6.4 vedrørende disponering og tildeling av omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Tilskuddet skal inngå i kommunens investeringsbudsjett eller benyttes til ekstraordinær nedbetaling av annen gjeld knyttet til investeringer.

Videretildeling i årene 20082010

Kommuner som fikk tilsagn om investeringstilskudd i årene 2008–2010 kunne videretildele tilskudd til frivillige organisasjoner og andre som tilbød egne sykehjem og omsorgsboliger på non-profit basis. Stortinget vedtok å avvikle denne ordningen fra 2011. Dette betyr at investeringstilskudd med tilsagn fra og med 2011 ikke kan videretildeles.

Offentlige anskaffelser

Kommunen har ansvar for at reglene om offentlige anskaffelser blir fulgt. Når kommunen skal leie lokaler, bygge/ombygge eller skal kjøpe inn tjenester, skal dette skje etter reglene om offentlige anskaffelser.

Bygningsmasse og tjenester kan sees atskilt og anskaffes separat.

Når kommunen skal foreta en anskaffelse kan dere eksempelvis søke råd hos DIFI, KS eller Leverandørutviklingsprogrammet.

Interkommunalt samarbeid

Hvis flere kommuner samarbeider om å etablere omsorgsboliger og/eller sykehjemsplasser, skal én kommune søke om tilskudd og stå som ansvarlig overfor Husbanken. 

4. Utmålingsregler ved tiltak med eller uten netto tilvekst

 

Utmålingsregler
Det kan i de tilfellene hvor kommunen skal stå som eier, gis tilskudd på:

 • 45 % av godkjente anleggskostnader (jf. annet og tredje avsnitt nedenfor) til omsorgsboliger med fellesareal (jf. pkt. 2.1 b) 
 • 55 % av godkjente anleggskostnader (jf. annet og tredje avsnitt nedenfor) for plass i institusjon med fellesareal, blant annet i ordinære eller palliative enheter på sykehjem (jf. pkt. 2.1 a i retningslinjene), og døgnomsorgsplasser for øyeblikkelig hjelp (jf. pkt. 2.1 f)   
 • inntil 55 % av godkjente anleggskostnader (jf annet og tredje avsnitt nedenfor) til fellesareal, felles teknisk anlegg og velferdsteknologi i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger og sykehjem for å oppnå heldøgnstjeneste (jf. pkt. 2.1 c)
 • inntil 55 % av godkjente anleggskostnader (jf annet og tredje avsnitt nedenfor) til lokaler for dagaktivitetstilbud (jf. pkt. 2.1 e)

For 2019 gis tilskuddet ut fra en anleggskostnad på maksimalt 3 316 500 kroner per sykehjemsplass eller omsorgsbolig. Dette gir en maksimal tilskuddssats på 1 492 000 kroner per omsorgsbolig og 1 824 000 kroner per sykehjemsplass.

I følgende kommuner med særskilt høyt kostnadsnivå gis det i 2019 tilskudd ut fra en anleggskostnad på maksimalt 3 793 500 kroner per boenhet: Frogn, Nesodden, Oppegård, Bærum, Asker, Lørenskog, Skedsmo, Oslo, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Sola, Bergen, Trondheim og Tromsø. Dette gir en maksimal tilskuddssats på 1 707 000 kroner per omsorgsbolig og 2 086 000 kroner per sykehjemsplass.

De samme reglene gjelder i de tilfellene hvor kommunen skal inngå avtale på forretningsmessig basis med andre aktører om fremskaffelse
av sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgnstjeneste. Hvis anleggskostnadene ikke er kjent eller relevante, skal det tas utgangspunkt i teknisk verdi.

 

 Beregningsgrunnlag 

 • Tilskuddet beregnes av anleggskostnader/prosjektkostnader inklusive merverdiavgift. Anleggskostnader er det samme som prosjektkostnader definert i NS 3453.
 • For ombygging/utbedring er det byggekostnadene som er beregningsgrunnlaget. 
 • Hvis fellesarealet skal brukes både til eksisterende og nye omsorgsboliger, gis tilskudd bare til fellesareal til den forholdsmessige delen av fellesarealet som er nødvendig for eksisterende omsorgsboliger.
 • Ved eventuell kombinasjon av utbedring/ombygging av eksisterende boliger/sykehjemsplasser og bygging/utbedring/ombygging av nødvendig fellesareal, skal tilskuddet ikke utgjøre mer enn tilskudd ved nybygging. 
 • Beregningsgrunnlaget er uavhengig av om kommunen står som eier eller leier. 
 • Det gis 55 prosent tilskuddsutmåling til ulike former for fellesareal og felles teknisk anlegg/velferdsteknologi som nevnt under punkt. 2.3.5. 
 • Det gis også 55 prosent tilskuddsutmåling til etablering av lokaler for dagaktivitetstilbud (se punkt 2.3.5).
 • Utmålingsreglene er de samme for tiltak med og uten netto tilvekst (post 63 og 69).

Kommunen som leier av sykehjemsplasser og omsorgsboliger

Tilskudd gis etter de samme reglene enten kommunen står som eier eller institusjonsplassene/omsorgsboligene framskaffes gjennom avtaler med andre aktører. Dersom kostnadene ikke er kjent eller relevante, skal det tas utgangspunkt i teknisk verdi

Årlig justering av beregningsgrunnlaget

Dersom departementet foretar justeringer, gjelder den for alle søknader som får tilsagn samme år.

Utmålingsregler for lokalt produksjonskjøkken
Det kan gis tilskudd på 55 % av godkjente anleggskostnader til lokale kjøkkenløsninger med eget produksjonskjøkken.

For 2019 gis tilskudd til lokalt produksjonskjøkken, se pkt. 2.2.4, ut fra en anleggskostnad på maksimalt 166 000 kroner per bruker i målgruppen som kjøkkenet skal betjene. Dette gir en maksimal tilskuddssats på 91 000 kroner per bruker i målgruppen.

I kommuner med særskilt høyt kostnadsnivå, se pkt. 4.1 annet avsnitt, gis det tilskudd ut fra en anleggskostnad på maksimalt 190 000 kroner per bruker i målgruppen som kjøkkenet skal betjene. Dette gir en maksimal tilskuddssats på 105 000 kroner per bruker i målgruppen.

Hvilke kostnader kan inngå i beregningsgrunnlaget for tilskuddsutmålingen?

Tilskuddet beregnes ut fra anleggskostnader/prosjektkostnader inklusive merverdiavgift, slik som investeringstilskuddet for øvrig. Anleggskostnader er det samme som prosjektkostnader definert i NS 3453.

Det antall personer i målgruppen som kjøkkenet dimensjoneres for å gi et tilbud til, er avgjørende for tilskuddsutmålingen. Kommunen oppgir denne informasjonen i forespørsel og søknad om tilskudd.

Kostnader som er nødvendig for å etablere/gjenetablere det lokale produksjonskjøkkenet iht. offentlige krav og med tilfredsstillende kvalitet inngår, eksempelvis garderober, kjølelager og oppbevaring. Spisearealer holdes utenfor.

Personalfunksjoner som inngår som en del av det lokale produksjonskjøkkenet begrenses til personalet som jobber på produksjonskjøkkenet.

 

Justering av grenser for beregningsgrunnlaget
Øvre grense for beregningsgrunnlaget for anleggskostnader kan bli justert i forbindelse med de årlige statsbudsjettene.

 

5 Prioriteringer

Søknadene behandles fortløpende. Prosjekter med snarlig forventet oppstart kan bli prioritert.                                                                   

I søknaden må kommunen oppgi en realistisk dato for når prosjektet vil bli igangsatt dersom tilskudd innvilges.

GÅ TIL NESTE SIDE »

                                                                GÅ TIL INNHOLDSLISTE »