3. Hvem kan få tilskudd

Retningslinjene er gjengitt i farget boks. Veiledningsteksten utfyller retningslinjene og er til hjelp i forståelsen av regelverket.

Tilskuddet kan bare gis til kommunen, og kan ikke videretildeles. Kommunen avgjør selv om den vil eie sykehjemsplassene/omsorgsboligene selv eller om kommunen skal fremskaffe sykehjemsplassene/omsorgsboligene gjennom avtaler på forretningsmessig basis. Kommunen må i tillegg selv avgjøre om driften skal settes ut.

Kommunene har ansvar for at regelverket for denne ordningen følges i alle prosjekter, også de som innbefatter private aktører. Se for øvrig punkt 6.4 om disponering og tildeling og punkt 6.5 om utforming.

Kommunen kan inngå avtaler med frivillige organisasjoner, boligbyggelag, private omsorgsfirmaer eller andre. Er det uklarheter i avtalegrunnlaget, anbefaler vi dere å ta kontakt med KS eller annen juridisk bistand. Kommunen er ansvarlig for at de avtaler kommunen inngår ikke er i strid med vilkårene i avtalen mellom Husbanken og kommunen.

Muligheten for å videretildele investeringstilskudd til prosjekter som eies av andre enn kommunen ble avviklet i 2011. Se punkt 6.4 vedrørende disponering og tildeling av omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Tilskuddet skal inngå i kommunens investeringsbudsjett eller benyttes til ekstraordinær nedbetaling av annen gjeld knyttet til investeringer.

Videretildeling i årene 2008-2010

Kommuner som fikk tilsagn om investeringstilskudd i årene 2008–2010 kunne videretildele tilskudd til frivillige organisasjoner og andre som tilbød egne sykehjem og omsorgsboliger på non-profit basis. Stortinget vedtok å avvikle denne ordningen fra 2011. Dette betyr at investeringstilskudd med tilsagn fra og med 2011 ikke kan videretildeles.

Offentlige anskaffelser

Kommunen har ansvar for at reglene om offentlige anskaffelser blir fulgt. Når kommunen skal leie lokaler, bygge/ombygge eller skal kjøpe inn tjenester, skal dette skje etter reglene om offentlige anskaffelser.

Bygningsmasse og tjenester kan sees atskilt og anskaffes separat.

Når kommunen skal foreta en anskaffelse kan dere eksempelvis søke råd hos DIFI, KS eller Leverandørutviklingsprogrammet.

Interkommunalt samarbeid

Hvis flere kommuner samarbeider om å etablere omsorgsboliger og/eller sykehjemsplasser, skal én kommune søke om tilskudd og stå som ansvarlig overfor Husbanken.

GÅ TIL NESTE SIDE

GÅ TIL INNHOLDSLISTEN