Retningslinjene er gjengitt i farget boks. Veiledningsteksten utfyller retningslinjene og er til hjelp i forståelsen av regelverket

1. Formål

Tilskuddene skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonshemming.

Omsorgsboligene og institusjonsplassene, herunder sykehjemsplasser, skal bebos av personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Dette er en forutsetning for tildeling av tilskudd.

Med personer som har behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester menes her personer som trenger tjenester på ulike tider i løpet av hele døgnet. Omfanget av tjenestene vil kunne variere gjennom døgnet og over tid. Dette inkluderer personer med langvarig somatiske sykdommer, funksjonshemming, utviklingshemming, rusproblemer eller psykiske lidelser og sosiale problemer. Det er ikke noe krav at kommunen må ha en omsorgsbase i det enkelte prosjekt så lenge denne ligger i boligen(es) nærmiljø.

Kommunen har ansvaret for hvordan tjenestene organiseres.

Når det gjelder tjenestetilbudet, reguleres det i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Loven har bestemmelser om helse- og omsorgstjenester som tilbys av kommunene eller private som har avtale med kommunen. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 1-2, første ledd. Kommunens tjenestetilbud fastsettes i samsvar med beboerens behov på døgnbasis.

2. Hva kan det gis tilskudd til

Type tiltak

Tilskuddet kan gis til oppføring, kjøp, ombygging, utbedring, leie eller annen fremskaffelse av følgende typer pleie- og omsorgsplasser:

a. Plass i institusjon, herunder sykehjem etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c.

b. Omsorgsbolig, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7, til personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, tilrettelagt for at slike tjenester kan ytes etter § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a.

c. Fellesareal, felles teknisk anlegg og velferdsteknologi i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger og sykehjem for å oppnå heldøgnstjeneste.

d. Etablering og gjenetablering av lokalt produksjonskjøkken i tilknytning til eksisterende sykehjem eller omsorgsboliger, se pkt. 2.2.4.

e. Lokaler for dagaktivitetstilbud, se pkt. 6.2 femte avsnitt.

f. Døgnomsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c, jf. også § 3-5.

Under planlegging av nye sykehjems-/ institusjonsplasser og omsorgsboliger, bør kommunene vurdere alle alternativer for fremskaffelse. Dette kan for eksempel være ombygging/utbedring og tilrettelegging av eksisterende bebyggelse, eller inngåelse av langvarige leiekontrakter.

2.1 Tiltak det gis tilskudd til

 • Oppføring av nye omsorgsboliger, plasser i institusjon, herunder sykehjemsplasser, og lokaler for dagaktivitetstilbud.
 • Kjøp av eksisterende bygg. Det forutsettes at denne bygningen oppfyller Husbankens krav ved kjøpet eller etter eventuell ombygging, jf. også pkt. 6.2 i retningslinjen.
 • Ombygging.
  Dette innebærer for eksempel endring av rominndeling/bygging av nye bad og liknende.
 • Utbedring.
  Dette innebærer heving av standard og kan for eksempel være tiltak som heis, sprinkleranlegg samt ulike tiltak tilknyttet velfredsteknologi i eksisterende bygningsmasse.
 • Ombygging og utbedring. 
  Dette skal utføres med henblikk på de målgruppene tiltaket er tiltenkt. Det skal tas hensyn til de anbefalinger som er gitt til bogrupper for personer med demens og . Ved ombygging/ utbedring av eksisterende bygning som er, eller skal tas i bruk som omsorgsbolig/sykehjem, forutsettes kravene i retningslinjen fulgt så langt som mulig innenfor tekniske begrensninger og akseptable økonomiske rammer. 
 • Leie.
  Det kan også gis investeringstilskudd når kommunen leier lokaler til omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

2.2 Tiltak det ikke gis tilskudd til

 • Vanlig vedlikehold som slitasje og elde, eksempelvis utskifting av varmtvannsberedere, elektrisk anlegg, tak, vinduer eller andre tiltak som skyldes manglende vedlikehold.
 • Kjøp som bare representerer et formelt eierskifte som f.eks. mellom stiftelser og kommune. Se punkt 6.2 i denne veilederen. 
 • Bygging av fellesareal eller installasjon av ulike former for velferdsteknologi i nye prosjekter. Dette inngår i beregningsgrunnlaget for tilskuddet per bolig/plass.

2.3 Ulike typer boformer og fellesareal

2.3.1 Sykehjemsplasser eller boform for heldøgns omsorg og pleie (jf. retningslinjenes pkt. 2.1 a) 

Dette er institusjonsplasser og botilbud som opprettes etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, første ledd nr. 6 bokstav c (lovdata.no). Kommunen skal kunne tilby tjenester til ulike grupper med behov for heldøgn helse- og omsorgstjenester, herunder både langtids- og korttidsopphold. Eksempler på dette er ved rehabilitering, utredningsopphold og lindrende behandling. Beboerne betaler i slike institusjoner vederlag for oppholdet etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.
Husbanken gir også investeringstilskudd til intermediære sykehjemsplasser som eies av kommunen. Det forutsettes at disse plassene er utformet som ordinære sykehjemsplasser i henhold til Husbankens veileder for utforming. Investeringstilskuddet utmåles i henhold til satsen for sykehjemsplasser/ plass i institusjon.

2.3.2 Barne- og avlastningsboliger (institusjonsplasser)

Dette er institusjonsplasser og botilbud med heldøgns omsorgstjenester etter § 1 bokstav a i Forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon (lovdata.no). Husbankens investeringstilskudd utmåles i henhold til satsen for sykehjem.

Boligene bør være mest mulig lik et vanlig hjem, med nødvendig tilpasning til barn og ungdommer som skal være der. Boligene bør ligge gunstig til for skole, fritidsaktiviteter og lekeareal. Boligene bør være eneboliger, rekkehus eller leiligheter i den vanlige boligmassen med tilknyttede utearealer. Les mer i Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg på veiviseren.no.

2.3.3 Omsorgsboliger hvor beboeren har egen leiekontrakt

Dette er omsorgsboliger til personer som har behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Det skal være baseareal med nødvendige funksjoner i tilknytning til, eller i nærmiljøet til prosjektet. 

 • Beboerne skal ha egne husleiekontrakter.
 • Beboerne kan søke bostøtte.
 • Utmålingen av tilskudd per omsorgsbolig omfatter også nødvendig fellesareal, ulike aktivitetsrom og lokaler for hjemmetjenestepersonell til omsorgsboligene på døgnbasis. Disse skal lokaliseres i tilknytning til, eller i boligens nærmiljø.

2.3.4 Kommunen kan etablere omsorgsboliger og deretter opprette borettslag

 • Beboerne kjøper sine andeler.
 • Salget må skje direkte fra kommunen til den enkelte andelseier. En slik modell er komplisert og krever god kompetanse på juridisk kompetanse, blant annet om etablering av borettslag.
 • Det er viktig at det er kommunen som eier tomtearealet og er byggherre fram til ferdigstillelsen av prosjektet.

2.3.5  Fellesareal m.m.

Det kan gis tilskudd til 

 • fellesareal i eller i tilknytning til eksisterende bygg
  Til oppføring eller utbedring av oppholds- og aktivitetsareal i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger og sykehjemsplasser. For å få tilskudd skal eksisterende omsorgsboliger og sykehjemsplasser være tilpasset målgruppen og ha god standard.
 • lokaler for dagaktivitetstilbud
  Lokaler for personer med dagaktivitetstilbud til personer med omfattende behov for helse- og/ eller omsorgstjenester, kan finansieres med investeringstilskudd. Målgruppen begrenses til personer som på grunn av somatisk eller psykisk sykdom, eller rusavhengighet har behov for dagaktivitetstilbud, jf. pkt. 6.2 i retningslinjen. Dersom tilbudet også skal være åpent for andre, avgrenses finansieringen ut fra antall brukere i målgruppen beskrevet over. Det godkjennes et areal på om lag 10 m2 per bruker. Ved særlige forhold kan denne normen fravikes. Arealet/aktiviteter må være i samsvar med behovet for den planlagte målgruppen. Utmåling av tilskuddet vil avgrenses ut fra antall samtidige brukere i målgruppen og deres arealbehov.
  I mange tilfeller vil brukere av dagaktivitetstilbud ha et vedtak, men så lenge tilbudet skal benyttes av målgruppen som er definert for dagaktivitetstilbud, er ikke vedtak lenger noen forutsetning for tilskudd (endring fra 2019). Lokalene må være i bruk iht. til formålet i 30 år etter utbetaling, på lik linje med sykehjem og omsorgsboliger. Lokaler for dagaktivitetstilbud i tilknytning til sykehjem/ omsorgsboliger skal ikke erstatte bogruppenes fellesareal.
 • uteareal og sansehager
  Til etablering av tilpasset uteareal, herunder sansehager i tilknytning til eksisterende sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgnstjenester.
 • sprinkleranlegg og velferdsteknologi
  Tilskuddet kan gis til heving av teknisk standard i eksisterende bygningsmasse, for eksempel sprinkleranlegg og ulike tiltak knyttet til velferdsteknologi

Det kan ikke gis tilskudd til 

 • fellesareal, uteareal og velferdsteknologi for nyere sykehjem og omsorgsboliger hvor dette er forutsatt at skal inngå. Kostnadene for dette skal inngå i beregningsgrunnlaget for prosjektet, se pkt. 4.

 

                                                                                   GÅ TIL NESTE SIDE
                                                                                                        

                                                                                        GÅ TIL INNHOLDSLISTE »