7. Andre bestemmelser

Retningslinjene er gjengitt i farget boks. Veiledningsteksten utfyller retningslinjene og er til hjelp i forståelsen av regelverket

Dersom det innvilges investeringstilskudd til omsorgsboliger, kan det ikke gis tilskudd til utleieboliger eller tilskudd til etablering i tillegg.

Husbanken kan i særskilte tilfelle fravike retningslinjen dersom det ikke strider mot forskrift eller instrukser fra departementet.

Tilsagn/vedtak om tilskudd forutsetter at det er tilgjengelige budsjettmidler.

Husbanken kan fastsette utfyllende bestemmelser og rutiner for ordningen.

Vedtak om tilskudd er ikke enkeltvedtak, det er derfor ikke klageadgang på vedtaket (jf Forvaltningslovens § 28).

Tilskudd til utleieboliger eller investeringstilskudd

Investeringstilskuddet skal kun brukes til prosjekter beregnet på personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (lovdata.no). I boligprosjekter hvor fremtidige beboere ikke vil ha et slikt behov, kan det søkes om tilskudd til utleieboliger.

  • Bostøtte. Det gis ikke bostøtte til personer i institusjoner eller boliger hvor det betales vederlag. Det kan gis bostøtte til personer i omsorgsbolig. Dette gjelder ikke for boliger i utlandet. 
  • Lån. Kommunene kan normalt ikke søke om lån til omsorgsboliger (unntak for private aktører). Sykehjem regnes ikke som utleieboliger, derfor vil nedbetalingstiden på et lån bli maksimalt 30 år.

TIL NESTE SIDE 

TIL INNHOLDSLISTEN