6.2 Plankrav

Fra 2022 stilles det krav om at kommunen gjennomfører helhetlige, kunnskapsbaserte og langsiktige behovsvurderinger for tiltak det søkes om investeringstilskudd til. Plankravet omfatter tiltakene i punkt 2.1 a, b og d. Ved søknad må kommunen ha levert ferdig utfylt skjema for plankrav. Skjemaet er gyldig i fire år og må oppdateres ved eventuelle søknader etter dette.

Fritak fra plankrav

Døgnomsorgsplasser for personer med behov for øyeblikkelig hjelp fritas fra plankrav. Tiltak som skal bidra til bedre kvalitet på eksisterende omsorgsplasser fritas fra plankrav. Dette er tiltak under 2.1 c., som for eksempel:

  • pfellesareal for kun beboerne i omsorgsbygget
  • popparbeiding av uteareal/sansehage
  • installering av velferdsteknologi, sprinkleranlegg, heis m.m.

Husbanken kan avslå søknader som ikke er basert på oppdaterte tall og ikke har vurdert prosjektet i sammenheng med kommunens helhetlige tilbud.

Tiltak med redusert plankrav

Om skjema for plankrav ikke er fylt ut på et tidligere tidspunkt vil Husbanken informerer om hva kommunen må svare på. Dette er beskrevet i veiledningen i de ulike skjemaene for plankrav. 

Dette gjelder følgende tiltak:

  • Dagaktivitetssenter
  • Korttidsplasser (avlastning og rehabilitering)
  • Bolig og avlastningstilbud for barn

Plankravet innebærer at behovsvurderingene i søknaden er basert på et oppdatert kunnskapsgrunnlag for hele målgruppen. Grunnlaget skal være lagt fram og tatt stilling til av folkevalgte i forbindelse med budsjettbehandling. Informasjon og tall i kunnskapsgrunnlaget må ikke være eldre enn to år. Skjema for hver målgruppe har en varighet på fire år, men er kommunens forutsetninger vesentlig endret på søknadstidspunktet kan det bli behov for å fylle dette ut på nytt. Dette sees i sammenheng med kommunens planstrategi. I forbindelse med helhetlig planlegging ligger det en forutsetning om tverrfaglig samarbeid i kommunen.

Om skjema for den aktuelle målgruppen ikke er levert tidligere, må kommunen levere dette for å kunne søke investeringstilskudd. Se presisering av vilkår kapittel 6.4.

TIL NESTE SIDE

TIL INNHOLDSLISTE