4. Utmålingsregler

Det kan i de tilfellene hvor kommunen skal stå som eier, gis tilskudd på:
 • 45 % av godkjente anleggskostnader (se avsnitt nedenfor) til omsorgsboliger med fellesareal (se pkt. 2.1 b)
 • 55 % av godkjente anleggskostnader (se avsnitt nedenfor) for plass i institusjon med fellesareal, blant annet i ordinære eller palliative enheter på sykehjem (se pkt. 2.1 a), og døgnomsorgsplasser for øyeblikkelig hjelp (se. pkt. 2.1 e)
 • inntil 55 % av godkjente anleggskostnader (se avsnitt nedenfor) til fellesareal, felles teknisk anlegg og velferdsteknologi i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger og sykehjem for å oppnå heldøgnstjeneste (se pkt. 2.1 c)
 • inntil 55 % av godkjente anleggskostnader (se avsnitt nedenfor) til lokaler for dagaktivitetstilbud (se pkt. 2.1 d)

Hvis anleggskostnadene ikke er kjent eller relevante, skal det tas utgangspunkt i teknisk verdi.

De samme reglene gjelder i de tilfellene hvor kommunen skal inngå avtale på forretningsmessig basis med andre aktører om fremskaffelse av omsorgsplasser med heldøgnstjeneste.

 

4.1 Lokalt produksjonskjøkken

Kjøkken i eller i nærheten av boenhetene skal være utformet slik at det kan lages fullverdig mat til alle døgnets måltider. For prosjekter uten lokalt produksjonskjøkken i eller i nærheten av boenhetene reduseres maksimal godkjent anleggskostnad med 5 prosent.

Kjøkkenet skal etableres i samsvar med Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre. Målet er å gjøre mat og måltider til en bedre opplevelse og styrke matomsorgen ved å bringe matlaging tettere på beboerne i omsorgsbygg. Produksjonskjøkkenet skal produsere mat i samsvar med dette formålet og i henhold til offentlige krav.

 

Spørsmål og svar om lokalt produksjonskjøkken

Produksjon er i hovedsak mat som blir lagd fra bunnen av, det vil si å bearbeide og varmebehandle råvarer. Det omfatter mer enn å varme opp og anrette et måltid på serveringsfat.

Ja, både prosjekter som gjelder rehabilitering og nybygg må ha et tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken i nærheten for å kunne få innvilget maksimal godkjent anleggskostnad. For rehabiliteringsprosjekter vil det enten innebære at det allerede finnes et lokalt produksjonskjøkken i nærheten av boenhetene eller at det blir etablert et i forbindelse med rehabiliteringen.

Det lokale produksjonskjøkkenet må som hovedregel ligge i omsorgsbygget for at prosjektet kan få innvilget høyeste tilskuddssats. Beboerne må ha innendørs tilkomst til området der beboerne skal spise sine daglige måltider.

Husbanken kan godkjenne at det lokale produksjonskjøkkenet ligger i samme tun eller anlegg som omsorgsbygget. Det forutsetter at beboerne ikke er avhengig av å gå ut til kjøkkenet for å spise de daglige måltidene og at det finnes et felles bespisningsareal med innendørs tilkomst i bogruppene/avdelingene e.l.

Husbanken anbefaler at det etableres et spiseareal i tilknytning til det lokale produksjonskjøkkenet uavhengig av om det blir brukt til alle daglige måltider eller fungerer som et supplement til spisearealene i bogruppene/avdelingene

Dette finner dere svar på i kapitel 4. Utmålingsregler.

For å oppfylle kravet om lokalt produksjonskjøkken må omsorgsbygget inneholde et kjøkken som er tilrettelagt for at maten til beboerne produseres på huset.

Felles kjøkken for anretning og tilberedning i bogruppene/avdelingene gir ikke grunnlag for å få innvilget maksimal godkjent anleggskostnad. Dette er kjøkken som primært blir brukt til å anrette varm mat fra et større kjøkken og til å tilberede kalde måltider.

Omsorgsboliger med et fullverdig kjøkken og hvor maten produseres på huset, enten i egen boenhet eller i fellesarealet, blir regnet som et lokalt produksjonskjøkken. Med fullverdig kjøkken menes et fullt utstyrt kjøkken, ikke bare et tekjøkken. Slike prosjekter kan få innvilget maksimal godkjent anleggskostnad.

Husbanken oppfordrer kommunene til å planlegge kjøkkenfasiliteter i samarbeid med kokk eller person med ernæringsfaglig kompetanse.

Flere anbefalinger om utforming finner dere i «Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg» på husbanken.no

4.2 Maksimal godkjent anleggskostnad og tilskuddssatser per plass for 2023 

15 kommuner regnes som pressområder i tilskuddsordningen. For disse kommunene er det en høyere maksimal godkjent anleggskostnad som følge av et særskilt høyt kostnadsnivå. Følgende kommuner er pressområder: Oslo, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Bærum, Asker, Lørenskog, Lillestrøm, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Sola, Bergen, Trondheim og Tromsø.

I prosjekter med tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken:
 • Maksimalt godkjent anleggskostnad per plass i pressområder: 4 265 000 kroner - Andre kommuner: 3 730 000 kroner
 • Tilskudd på 55 prosent per institusjonsplass. I pressområder: 2 346 000 kroner - Andre kommuner: 2 052 000 kroner
 • Tilskudd på 45 prosent per omsorgsbolig. I pressområder: 1 919 000 kroner - Andre kommuner: 1 679 000 kroner

I prosjekter uten tilfredsstillende lokalt produksjonskjøkken:
 • Maksimalt godkjent anleggskostnad per plass i pressområder: 4 052 000 kroner - Andre kommuner: 3 544 000 kroner
 • Tilskudd på 55 prosent per institusjonsplass. I pressområder: 2 228 000 kroner - Andre kommuner: 1 949 000 kroner
 • Tilskudd på 45 prosent per omsorgsbolig. I pressområder: 1 823 000 kroner - Andre kommuner 1 595 000 kroner

For fellesareal, felles teknisk anlegg og velferdsteknologi i tilknytning til eksisterende omsorgsplasser gis tilskudd på 55 prosent av godkjente anleggskostnader.

For lokaler til dagaktivitetstilbud gis tilskudd på 55 prosent av godkjente anleggskostnader.

Beregningsgrunnlag

 • Tilskuddet beregnes av anleggskostnader/prosjektkostnader inklusive merverdiavgift.
 • Anleggskostnader er det samme som prosjektkostnader definert i NS 3453.
 • For ombygging/utbedring er det byggekostnadene som er beregningsgrunnlaget.
 • Hvis fellesarealet skal brukes både til eksisterende og nye omsorgsboliger, gis tilskudd bare til fellesareal til den forholdsmessige delen av fellesarealet som er nødvendig for eksisterende omsorgsboliger.
 • Ved eventuell kombinasjon av utbedring/ombygging av eksisterende omsorgsplasser og bygging/utbedring/ombygging av nødvendig fellesareal, skal tilskuddet ikke utgjøre mer enn tilskudd ved nybygging.
 • Beregningsgrunnlaget er uavhengig av om kommunen står som eier eller leier.
 • Det gis inntil 55 prosent tilskuddsutmåling til ulike former for fellesareal og felles teknisk anlegg/velferdsteknologi som nevnt under punkt 2.1.c.
 • Det gis også inntil 55 prosent tilskuddsutmåling til etablering av lokaler for dagaktivitetstilbud (se punkt 2.1.d).

Hvilke kostnader knyttet til lokalt produksjonskjøkken kan og kan ikke inngå i beregningsgrunnlaget for tilskuddsutmålingen?

Dersom kommunen etablerer et nytt produksjonskjøkken som en del av en omfattende rehabilitering av et omsorgsbygg, kan relevante kostnader inngå i anleggskostnadene for tilskuddsutmålingen. Det samme gjelder for lokale produksjonskjøkken i nybygg med heldøgns omsorgsplasser. Et felles spiseareal som etableres i tilknytning til det lokale produksjonskjøkkenet kan regnes som fellesareal i prosjektet og kan også inkluderes. Prosjektet vil kunne få innvilget maksimal godkjent anleggskostnad.

Det lokale produksjonskjøkkenet og tilhørende spiseareal kan dimensjoneres for en rimelig andel ut over beboerne i omsorgsbygget, for eksempel til besøkende og hjemmeboende i nærområdet.

Produksjonskjøkkenet med tilhørende spiseareal kan være delt med andre funksjoner eller virksomheter i bygget eller nærområdet. Den forholdsmessige dimensjoneringen av kapasitet til dette må holdes utenfor beregningsgrunnlaget for tilskuddsutmålingen. Det er kommunens ansvar å vurdere forsvarligheten av et sambruk, herunder i et smittevernperspektiv.

Den forholdsmessige andelen av det lokale produksjonskjøkkenet som eventuelt måtte gjelde levering til andre omsorgsbygg kan ikke godkjennes som en del av beregningsgrunnlaget for tilskuddsutmålingen.

Rehabilitering og etablering av lokale produksjonskjøkken som selvstendige prosjekter støttes ikke med investeringstilskudd. Oppussing og vedlikehold av eksisterende lokale produksjonskjøkken støttes heller ikke med investeringstilskudd.

Tilskuddet beregnes ut fra anleggskostnader/prosjektkostnader inklusive merverdiavgift, slik som investeringstilskuddet for øvrig. Anleggskostnader er det samme som prosjektkostnader definert i NS 3453.

Kostnader som er nødvendig for at det lokale produksjonskjøkkenet skal fungere iht. offentlige krav og med tilfredsstillende kvalitet kan inngå i beregningsgrunnlaget for tilskuddsutmålingen. Eksempler på dette er garderober, kjølelager og rom for oppbevaring. 

Personalfunksjoner som inngår som en del av det lokale produksjonskjøkkenet begrenses til personalet som jobber på produksjonskjøkkenet.

Se punkt 4.1 for ytterligere omtale av lokalt produksjonskjøkken.

Leie av omsorgsplasser

Tilskudd gis etter de samme reglene enten kommunen står som eier eller institusjonsplassene/omsorgsboligene framskaffes gjennom avtaler med andre aktører. Dersom kostnadene ikke er kjent eller relevante, skal det tas utgangspunkt i teknisk verdi.

4.3 Justering av grenser for beregningsgrunnlaget

Øvre grense for beregningsgrunnlaget for anleggskostnader kan bli justert i forbindelse med de årlige statsbudsjettene.

TIL NESTE SIDE

TIL INNHOLDSLISTEN