2.3 Ulike typer boformer og fellesareal

2.3.1 Sykehjemsplasser eller boform for heldøgns omsorg og pleie (jf. retningslinjenes pkt. 2.1 a)

Dette er institusjonsplasser og botilbud som opprettes etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2, første ledd nr. 6 bokstav c (lovdata.no). Kommunen skal kunne tilby tjenester til ulike grupper med behov for heldøgn helse- og omsorgstjenester, herunder både langtids- og korttidsopphold. Eksempler på dette er ved rehabilitering, utredningsopphold og lindrende behandling. Beboerne betaler i slike institusjoner vederlag for oppholdet etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Husbanken gir også investeringstilskudd til intermediære sykehjemsplasser som eies av kommunen. Det forutsettes at disse plassene er utformet som ordinære sykehjemsplasser i henhold til Husbankens veileder for utforming. Investeringstilskuddet utmåles i henhold til satsen for sykehjemsplasser/ plass i institusjon.

2.3.2 Barne- og avlastningsboliger (institusjonsplasser)

Dette er institusjonsplasser og botilbud med heldøgns omsorgstjenester etter § 1 bokstav a i Forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon (lovdata.no). Husbankens investeringstilskudd utmåles i henhold til satsen for sykehjem.

Boligene bør være mest mulig lik et vanlig hjem, med nødvendig tilpasning til barn og ungdommer som skal være der. Boligene bør ligge gunstig til for skole, fritidsaktiviteter og lekeareal. Boligene bør være eneboliger, rekkehus eller leiligheter i den vanlige boligmassen med tilknyttede utearealer. Les mer i Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg på veiviseren.no.

2.3.3 Omsorgsboliger hvor beboeren har egen leiekontrakt

Dette er omsorgsboliger til personer som har behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Det skal være baseareal med nødvendige funksjoner i tilknytning til, eller i nærmiljøet til prosjektet.

 • Beboerne skal ha egne husleiekontrakter.
 • Beboerne kan søke bostøtte.
 • Utmålingen av tilskudd per omsorgsbolig omfatter også nødvendig fellesareal, ulike aktivitetsrom og lokaler for hjemmetjenestepersonell til omsorgsboligene på døgnbasis. Disse skal lokaliseres i tilknytning til, eller i boligens nærmiljø.

2.3.4 Kommunen kan etablere omsorgsboliger og deretter opprette borettslag

 • Beboerne kjøper sine andeler.
 • Salget må skje direkte fra kommunen til den enkelte andelseier. En slik modell er komplisert og krever god kompetanse på juridisk kompetanse, blant annet om etablering av borettslag.
 • Det er viktig at det er kommunen som eier tomtearealet og er byggherre fram til ferdigstillelsen av prosjektet.

2.3.5 Fellesareal med mer

Det kan gis tilskudd til 

 • fellesareal i eller i tilknytning til eksisterende bygg. Til oppføring eller utbedring av oppholds- og aktivitetsareal i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger og sykehjemsplasser. For å få tilskudd skal eksisterende omsorgsboliger og sykehjemsplasser være tilpasset målgruppen og ha god standard.
 • lokaler for dagaktivitetstilbud. Lokaler for personer med dagaktivitetstilbud til personer med omfattende behov for helse- og/ eller omsorgstjenester, kan finansieres med investeringstilskudd. Målgruppen begrenses til personer som på grunn av somatisk eller psykisk sykdom, funksjonsnedsettelse eller rusavhengighet har behov for dagaktivitetstilbud, jf. pkt. 6.2 i retningslinjen. Dersom tilbudet også skal være åpent for andre, avgrenses finansieringen ut fra antall brukere i målgruppen beskrevet over. Det godkjennes et areal på om lag 10 m² per bruker. Ved særlige forhold kan denne normen fravikes. Arealet/aktiviteter må være i samsvar med behovet for den planlagte målgruppen. Utmåling av tilskuddet vil avgrenses ut fra antall samtidige brukere i målgruppen og deres arealbehov. I mange tilfeller vil brukere av dagaktivitetstilbud ha et vedtak, men så lenge tilbudet skal benyttes av målgruppen som er definert for dagaktivitetstilbud, er ikke vedtak lenger noen forutsetning for tilskudd (endring fra 2019). Lokalene må være i bruk iht. til formålet i 30 år etter utbetaling, på lik linje med sykehjem og omsorgsboliger. Lokaler for dagaktivitetstilbud i tilknytning til sykehjem/omsorgsboliger skal ikke erstatte bogruppenes fellesareal.
 • uteareal og sansehager. Til etablering av tilpasset uteareal, herunder sansehager i tilknytning til eksisterende sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgnstjenester.
 • sprinkleranlegg og velferdsteknologi. Tilskuddet kan gis til heving av teknisk standard i eksisterende bygningsmasse, for eksempel sprinkleranlegg og ulike tiltak knyttet til velferdsteknologi.

Det kan ikke gis tilskudd til

 • fellesareal, uteareal og velferdsteknologi for nyere sykehjem og omsorgsboliger hvor dette er forutsatt at skal inngå. Kostnadene for dette skal inngå i beregningsgrunn-laget for prosjektet, se pkt. 4.

TIL NESTE SIDE

TIL INNHOLDSLISTEN