Lån fra Husbanken for kommuner

Kommunene kan søke om lån til utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet og startlån til videretildeling.

1. januar 2020 fikk Husbanken nytt regelverk for lån fra Husbanken. Samlebetegnelsen grunnlån ble erstattes med lån fra Husbanken, og kommunene kan søke om lån til utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, barnehager og startlån til videretildeling. Her er den nye veilederen for lån fra Husbanken.

Startlånsordningen som har hatt en egen forskrift, blir nå innlemmet i den generelle forskriften om lån fra Husbanken.

Husbankens låneramme for 2020

Stortinget har vedtatt en låneramme på 16 milliarder kroner for 2020. Innenfor denne rammen vil Husbanken prioritere kommunenes søknader om startlån til videretildeling. Derfor er det viktig å få kommunenes reelle behov meldt inn via behovsmeldingen innen 31. januar.

Kommunen kan ikke regne med å få ytterligere midler hvis de søker senere på året. Resterende ramme går til lån til boligsosiale prosjekter, blant annet utleieboliger med tilvisnings- og tildelingsavtaler. Andre formål Husbanken kan gi lån til er livsløpsboliger, boliger med miljøkvaliteter, barnehager og studentboliger. De senere årene har summen av lånesøknader oversteget beløpet vi har på lånerammen. 

Behovsmeldingen

Kommune kan melde behov for tilskudd og søke om startlån for å sikre lettere tilgang til Husbankens virkemidler til rett tid og i ønsket omfang. Lån og tilskudd fordeles fortløpende til kommunene. Når Husbanken er kjent med behovene til kommunene, kan vi sikre finansiering av planlagte prosjekter og få til gode løsninger sammen. 

Viktig informasjon om behovsmeldingen og søknad om startlån

Kommunene kan søke lån fra Husbanken til følgende formål:

Lån til utleieboliger skal bidra til flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Prosjektet skal bidra til flere egnede kommunalt utleieboliger og en mer formålstjenlig boligmasse. Det er et vilkår at kommunene tildeler boligene til vanskeligstilte på boligmarkedet i 30 år.

Selskaper og andre som har til formål å leie ut boliger til vanskeligstilte kan også få lån til utleieboliger. Da må ett av disse to vilkårene bli oppfylt:

  • Eier må inngå en tildelingsavtale med kommunen. Kommunen skal ha eksklusiv rett til å tildele alle boligene i prosjekt til vanskeligstilte på boligmarkedet. Avtalen gjelder i minst 30 år fra utbetaling av lån og tilskudd fra Husbanken.  
  • Eier må inngå en tilvisningsavtale med kommunen. Kommunen skal ha eksklusiv rett til å tilvise 40 prosent av boligene i prosjektet til økonomisk vanskeligstilte på boligmarkedet i minst 20 år.

Veiviseren.no kan du lese hvordan kommunen kan skaffe egnede utleieboliger som et supplement til kommunens egne boliger, i samarbeid med private tilbydere og Husbanken. 

Gjennom en tilvisningsavtale blir boligene finansiert med lån fra Husbanken, og kommunen har tilvisningsrett på opptil 40% av boligene. Ved en tildelingsavtale blir boligene finansiert med lån og et tilskudd som kommunen har rett til å tildele.

Startlånsordningen har hatt en egen forskrift, som nå er innlemmet i den generelle forskriften om lån fra Husbanken. Startlånet skal bidra til at personer med langvarige problemer med boligfinansiering kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

Husbanken gir lån til kommuner for videretildeling av startlån til privatpersoner som skal kjøpe, utbedre eller tilpasse bolig. Kommunen kan også gi lån til å oppføre en ny bolig eller refinansiere dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen.

Kommunen søker om startlån til videretildeling via behovsmeldingen.

Barnehagelån skal medvirke til å dekke behovet for gode barnehager. Lånsøker må både eie og drive barnehagen og kommunen må anbefale søknaden.

De senere år har KMD i tildelingsbrevene til Husbanken gitt føring om at «Husbanken skal henvise kommuner til andre kredittinstitusjoner hvis de søker om lån til barnehager».

Mer informasjon om lån til barnehager