Kommunereformen - konsekvenser for brukere av Husbankens systemer

Fra 1.1.2020 blir antall kommuner redusert fra 422 til 356. Samtidig går antall fylker ned fra 18 til 11. Totalt 311 kommuner er berørt: 309 kommuner får enten nytt kommunenummer og/eller nytt organisasjonsnummer. På denne siden får du en oversikt over konsekvenser for Husbankens systemer og hvordan dette berører ansatte i kommunene som bruker dem.

Kommuner som får nytt organisasjonsnummer

Her må brukerne få tildelt roller og rettigheter i Altinn på nytt.

Kommuner med nye organisasjonsnummer må sørge for å tildele brukere av Husbankens systemer riktig rolle og rettigheter i Altinn før brukerne kan logge på. Dette gjelder for systemene e-søknad grunnlån og behovsmelding inkl. søknad om startlånramme.

Veiledning for tildeling av roller i Altinn  

«Utgåtte kommuner» vil ikke lenger ha tilgang til disse systemene.

Oversikt over endringer i det enkelte system

Endrede kommunenumre og organisasjonsnumre medfører i noe ulik grad konsekvenser for brukerne av Husbankens systemer. Her er en oversikt over hva som skjer med hvert enkelt system.

Ekstranett

Gamle brukerkontoer vil være tilgjengelig etter sammenslåing med samme brukernavn og passord som tidligere. For kommuner som bare endrer kommunenummer skal det ikke være merkbar endring for saksbehandler. For kommuner som slås sammen til en ny kommune, vil alle gamle brukere bli flyttet over til den nye kommunen. Dette vil skje fra og med 7. januar 2020.

Behovsmeldingen og søknad om startlånramme

Behovsmeldingen og søknad om startlånramme 2020 åpnes for utfylling 6. januar. 

  • Ansatte i kommuner med nytt organisasjonsnummer må som nevnt i innledningen få tildelt nye roller og rettigheter i Altinn før de kan logge på.
  • Historikk vil ikke være tilgjengelig i løsningen for kommuner med nytt organisasjonsnummer. 
  • På grunn av tilpasninger i andre systemer i Husbanken er tidligste dato for levering av behovsmelding og søknad om startlånramme 15.01.2020.
  • Frist for levering av behovsmeldingen og søknad om startlånramme er 31.01.2020.

Startrap

Alle 311 kommuner som får nytt kommunenummer må sende inn årsrapporteringen for 2019 innen 06.01.2020. Fristen er ufravikelig.
Husbanken oppfordrer kommunene til å være a jour med sine utbetalte lån/tilskudd slik at årets rapportering går smidig. Årsrapporteringen for 2019 åpner for registrering 2. januar 2020.

Startskudd

Gamle brukerkontoer vil være tilgjengelige etter sammenslåing med samme brukernavn og passord som tidligere. Kommunebrukere vil bli flyttet over til ny kommune 7. januar. Saksbehandler i ny kommune vil få tilgang til saker i gamle kommuner (f eks slik at saker fra Skedsmo, Sørum og Fet vil samles til ny Lillestrøm kommune).

Bostøtte

Husbanken legger inn de nye kommunene i bostøttesystemet innen nyttår. Saksbehandlere fra «gamle» kommuner flyttes til de nye kommunene av Husbanken fra og med 7. januar.
Alle opplysninger om kommunene (adresser, kontonummer, kommunale avgifter m.m.) må være registrert innen 31. januar. Kommunene kan selv registrere inn dette ved å logge seg inn bostøttesystemet når de er overført til ny kommune.
Alle saker som har kommet inn med gamle kommuneopplysninger vi bli konvertert til ny kommune i uke 1 2020.

E-søknad grunnlån

E-søknad grunnlån vil være stengt fra 15. desember til medio januar 2020 - dels på grunn av tilpasninger knyttet til kommunereformen, dels på grunn av tilpasning til ny forskrift for grunnlån som trer i kraft fra 1. januar.

Som nevnt i innledningen, må ansatte i kommuner med nytt organisasjonsnummer sørge for å tildele roller og rettigheter på nytt i Altinn for å kunne benytte e-søknad grunnlån. Representanter for de nye kommunene vil kunne se søknader fra gamle kommuner som nå inngår i ny kommune. «Gamle» eiendomsbetegnelser vil bli konvertert til nye eiendomsbetegnelser, både i nye og gamle søknader.
Eksisterende brukere i øvrige kommuner kan logge inn i systemet på samme måte som før.

Mitt Kundeforhold

Ansatte i nye/sammenslåtte kommuner må logge seg inn på samme måte som tidligere. Gamle brukerkontoer vil være tilgengelig etter sammenslåingen med samme brukernavn og passord. Alle lån og tilskudd vil bli overført fra gammel kommune og være tilgengelig i den nye/sammenslåtte kommunen 13. januar. For privatpersoner og bransjekunder er det ingen endring.

Fram til forfall 20.02.20 vil alle giroer sendes til dagens kommunenavn og adresse. Fra forfall 20.02.20 vil giroer sendes til nytt kommunenavn og ny adresse. Alle lån og tilskudd videreføres uten bytte av kommunenavn. 

EHF – faktura 

Husbanken har ingen løsning for å sende terminvarsel elektronisk til juridiske kunder. eFaktura fungerer kun for personkunder. Digitaliseringsforskriften av 2.9.13 stiller krav om at leverandører av varer og tjenester skal sende faktura/kreditnota elektronisk til statlige, fylkeskommunale og kommunale virksomheter. Husbanken er i denne sammenheng långiver, ikke leverandør av en vare/tjeneste, og forskriften omfatter derfor ikke vår utlånsvirksomhet. Det er mulig at elektronisk fakturering av låneterminer med tiden også vil bli en realitet for andre enn privatkundene, men per i dag tilbyr vi ikke en slik løsning.