Kommunenes søknad om startlån og tilskudd til viderefordeling i 2013

Kommunene inviteres til å søke om startlån og tilskudd til viderefordeling for 2013. Informasjon om rammebetingelser for 2013 sendes i brev til alle kommuner.

Låneopptaket må være godkjent av kommunestyret eller den kommunestyret har gitt fullmakt til, og eventuelt Fylkesmannen før utbetaling.


Husbanken har stor etterspørsel etter startlån og for å utnytte lånerammen best mulig vil rammen i 2013 bli delt opp. Kommunen skal som tidligere søke om ønsket låneramme for hele året innen 05.02.2013.

Husbanken oppfordrer kommunene til å foreta prioritering ved tildeling av startlån, slik at de mest vanskeligstilte på boligmarkedet blir prioritert.

Nytt fra 2013 er at kommunene ikke har anledning til å overføre midler fra det ene tilskuddet til det andre.

Brev med invitasjon til å søke startlån og tilskudd for videretildeling er sendt alle kommuner 21.12.12.