Korleis tilpasse fleire bustader i distrikta?

For at eldre skal kunne bu heime lenger, treng vi fleire eigna bustader i kommunane. Å tilpasse eksisterande bustader i distrikta er avgjerande, i tillegg til nybygging.

Start: 22. september 2022 10.00
Slutt: 22. september 2022 12.00
Sted: Webinar sendt frå Kongsvinger
Pris: Gratis
Webinaret er for alle som jobbar med bustader og eldre i distrikta.
Påmeldingsfrist: 21. september 2022 10.00

Eldre ynskjer å bu heime lenger. Det er bra både for den enkelte sin livskvalitet, og det er økonomisk lønsamt for samfunnet. For å nå dette målet er vi avhengige av fleire eigna bustader i kommunane.

Å tilpasse eksisterande bustader i distrikta er ein ekstra viktig del av bustadpolitikken. Årsakene er mellom anna at det er

  • få bustader som er universelt forma pga. eldre bustadmasse og mange einebustader
  • lite nybygging på grunn av større tapsrisiko ved sal
  • utfordrande å finansiere kjøp av ny eigna bustad med sal av noverande bustad.

Hold av datoen, programmet kjem i august.