5. Definisjoner og begreper

 

  Avregning      
 (også kalt
 motregning)
  Avregning er at hele eller deler av bostøtten utbetales til Husbanken for nedbetaling av misligholdt husbanklån eller for mye utbetalt bostøtte.
 Boutgiftstak   Boutgiftstaket er den høyeste boutgiften man kan få lagt til grunn ved beregning av bostøtte. Denne grensen fastsettes av departementet i egen forskrift.
 Dekningsprosent   Dekningsprosenten er på 73,7 prosent. Den blir regnet av beregningsgrunnlaget som er et resultat av godkjente boutgifter fratrukket egenandelen.
 Egenandel   Egenandel er den delen av de godkjente boutgiftene som søker selv må betale. 
 Formuetillegg    Formuetillegg er et beløp som legges til inntekten når søker har formue utover fribeløp.
 Godkjent boutgift   Godkjente boutgifter er de boutgiftene som blir lagt til grunn i beregningen av bostøtte. Departementet har fastsatt grenser for hvor høye og lave boutgifter som kan legges til grunn. Hvilken grense som gjelder, er avhengig av hvor i landet man bor og hvor mange som bor i husstanden. Hvis boutgiftene er høyere enn øvre grense, legges øvre grense til grunn for beregningen.
 Husstand   Alle som er bosatt i boligen, og alle som er registrert i folkeregisteret som bosatt, regnes som en del av husstanden.
 Minste egenandel   Minste egenandel er den egenandelen (av boutgiftene) den enkelte selv må dekke, uavhengig av hvor lav inntekten er. 
 Overstyring   Overstyring er at Husbanken godkjenner å legge en annen adresse til grunn enn den som er registrert i folkeregisteret. Enkelte søkere bor på sperret adresse fortrolig eller strengt fortrolig. Kommunen kan legge inn en c/o adresse eller en annen adresse enn bostedsadressen, slik at søkers bosted ikke blir avslørt. Ta kontakt med Husbanken ved spesielle adresseforhold. 
 Situasjonsdato
  Situasjonsdato er den 1. i hver måned. Bolig- og husstandssituasjonen baseres på registrerte opplysninger i folkeregisteret på situasjonsdatoene. 
 Tilbakekrav   Hvis det utbetales for mye bostøtte, kan den kreves tilbakebetalt. Eksempel på dette er når søker har gitt feil opplysninger, eller at saken blir kontrollert mot ligning i ettertid. 
 Transport
  Bostøtten kan transporteres til kommunen. Det innebærer at kommunen får utbetalt bostøtten.  
 Øvre
 inntektsgrense
  Øvre inntektsgrense er den høyeste inntekten man kan ha for å få utbetalt bostøtte. 

 Tilbake til innholdslisten