4. Annen informasjon

4.1 Arkivering og kassasjon   

 • Kommunen har plikt til å arkivere alle dokumenter som søker sender til kommunen enten på papir eller digitalt. Det gjelder søknader, klager, dokumentasjon og annet.
 • Husbanken har plikt til å arkivere alle elektroniske dokumenter som søker laster opp i e-søknaden eller i Min bostøtte.

Noen dokumenter bør arkiveres både i kommunen og i Husbanken. Det gjelder saker der

 • søker har søkt eller endret en søknad elektronisk
 • saken har status «elektronisk søknad» eller «elektronisk endring» i systemet
 • kommunen har etterlyst mer dokumentasjon
 • søker har ettersendt dokumentasjon på papir til kommunen

I slike saker ber vi om at du laster opp ettersendt dokumentasjon i bostøttesystemet. Da unngår vi «hull» i Husbankens arkiv på elektroniske saker.

Arkivmateriale som gjelder bostøtte, kan ikke makuleres uten en kassasjonsavtale med Riksarkivaren. Ta kontakt med arkivansvarlig i kommunen hvis du har spørsmål om arkivering eller kassasjon.

4.2 Overgangsordninger

Mottakarar som fekk bustøtte i juni 2009 skal ikkje få mindre utbetalt som følgje av endra bustøttereglar frå 1. juli 2009.

Overgangsordninga etter første ledd gjeld ikkje dersom den omrekna inntekta til husstanden blir høgare enn den høgste av den øvre inntektsgrensa for å få bustøtte i juni 2009 og den til kvar tid gjeldande øvre inntektsgrense for å motta bustøtte, med mindre årsaka er etterbetalt trygd som følgje av regulering av grunnbeløpet G. 

For andre enn unge uføre, jf. § 4 siste ledd, blir overgangsordninga trappa ned med 20 prosentpoeng kvart år over fem år frå og med 1. juli 2010.

§ 13 om minste utbetaling gjeld òg for overgangsordningane.

(Forskrift om bustøtte § 17)

Det er etablert en overgangsordning for mottakere som fikk reduksjon i bostøtte som følge av en omlegging i regelverket i 2009.

Overgangsordningen er nå kun gjeldende for bostøttemottakere som har status ung ufør (jfr. folketrygdloven §3-21). Dersom de flytter, husstandens sammensetning endrer seg, eller de kommer over øvre inntektsgrense for å kunne motta bostøtte mister de retten til overgangsordningen.

4.2.1 Overgangsordning som følge av uførereformen fra januar 2015

Personar som var del av ein husstand som fekk utbetalt bustøtte for desember 2014, og som då fekk ytingar etter folketrygdlova kapittel 12, skal ha eit frådrag i inntekta så lenge dei får slike ytingar. Det blir først fastsett eit årsbeløp som svarer til dei ytingane vedkomande hadde per 1. desember 2014 og som gjekk inn i grunnlaget for uføretrygd etter forskrift 3. juli 2014 nr. 947 om omrekning av uførepensjon til uføretrygd. Deretter blir det rekna ut eit årsbeløp som svarer til uføretrygda per 1. januar 2015. Frådraget i inntekta skal svare til differansen mellom dei to beløpa med eit tillegg på 3,43 prosent av denne differansen.

(Forskrift om bustøtte §8)

 

Overgangsordningen gjelder kun for husstander som mottok bostøtte for desember 2014, og en eller flere i husstanden er uføretrygdet. Tiltakene følger den uføre og gjelder selv om den uføre skulle flytte i løpet av perioden.

4.3 Regelverket

Regelverkdokumentene

Bostøtteordningen reguleres av følgende bestemmelser (ikke uttømmende):

 • Lov om bustøtte av 24. august 2012 nr. 64
 • Forskrift om bustøtte av 29. november 2012
 • Forskrift om klagenemnd av 31. oktober 2012
 • Forvaltningsloven av 10. februar 1967
 • Offentlighetsloven av 19. mai 2006 nr. 16

Gå til neste kapittel 4.4 Tilgang til bostøttesystemet

Gå til innholdslisten