3. Kommunens andre oppgaver i bostøttearbeidet

3.6 Tilbakekrav av for mye utbetalt bostøtte

Husbanken kan krevje bustøtta tilbake dersom

a) mottakaren visste eller burde ha visst at han eller ho ikkje har hatt krav på støtte,

b) mottakaren eller nokon som har handla på vegner av mottakaren, aktlaust har gjeve galne eller mangelfulle opplysningar,

c) Husbanken eller kommunen har gjort eit mistak og mottakaren burde ha skjøna det, eller

d) etterkontroll syner at husstanden i perioden det er motteke bustøtte for, har hatt inntekt og/eller formue som overstig grenser gjevne av departementet i forskrift. Det gjeld utan omsyn til kven som er skuld i at det er utbetalt for mykje.

Departementet kan i forskrift gje reglar om tilbakebetaling av bustøtte.

(Bustøtteloven §10)

Bustøtte kan bli nytta til motrekning av eit krav som Husbanken har på tilbakebetaling av feil utbetalt bustøtte.

(Forskrift om bustøtte § 15)

Utbetaling av bostøtte baserer seg på et tillitsforhold mellom det offentlige og søker. Det er derfor viktig at søkeren gir fullstendige opplysninger om seg og sin husstand. Søker må gi beskjed om alle forhold som kan ha betydning for stønadsforholdet, herunder inntektsøkning som innebærer at søker faktisk ikke lenger har krav på bostøtte. Søker blir også gjort oppmerksom på dette i vedtaksbrevet.

Feil utbetalt bostøtte som følge av at søker har gitt uriktige opplysninger, kan bli krevd tilbakebetalt.

Husbanken kan motregne feil utbetalt bostøtte i løpende bostøtte. Se HB 9.B.12.

3.7 Ny beregning av bostøtte  

Dersom korrigerte opplysningar frå a-ordninga eller etterkontroll syner at mottakaren har fått utbetalt for lite eller for mykje bustøtte etter forskrifta her, skal det gjennomførast eit etteroppgjer.

Husbanken hentar inn oppdaterte opplysningar frå a-ordninga fram til fastsetting av formue og inntektsskatt for det same året.

Dersom det er utbetalt for høg bustøtte fordi mottakaren hadde høgare inntekt og formue enn det som er lagt til grunn da støtta vart vedteken, skal for mykje utbetalt bustøtte motreknast mot seinare bustøtte eller krevjast tilbake med mindre anna følgjer av siste ledd.

Dersom det er utbetalt for låg bustøtte fordi mottakaren hadde lågare inntekt og formue enn det som er lagt til grunn da støtta vart vedteken, skal for lite utbetalt bustøtte betalast ut til mottakaren med mindre anna følgjer av siste ledd.

For lite utbetalt bustøtte skal ikkje etterbetalast dersom summen er lågare enn 51 kroner.

(Forskrift om bustøtte §14)

Husbanken vil foreta kontroller for å avdekke feil utbetalt bostøtte.

Ny beregning 

I saker der arbeidsgiver/NAV har meldt inn endrede inntektsopplysninger til a-meldingen blir bostøttesaken beregnet på nytt. Det blir truffet et nytt vedtak i saken. For mye utbetalt blir ev. motregnet neste måned, mens for lite utbetalt blir utbetalt neste måned. Vedtaket om ny beregning kan påklages. Hvis motregning ikke er mulig blir kravet liggende på vent, og sendt Statens Innkrevingssentral på høsten når endelig ligning foreligger.

Etterkontroll

Det blir foretatt en årlig etterkontroll av de meldepliktige inntektene. Denne kontrollen foregår på høsten når ny ligning er mottatt. Søker får melding om vedtak i sakene. Vedtaket kan påklages. Resultat av etterkontrollen kan være at søker har fått for mye eller fått for lite. Husbanken håndterer disse sakene men kommunene kan få spørsmål. Saker som ikke kan motregnes blir sendt Statens Innkrevingssentral.

Gå til neste kapittel 3.8 Transport av bostøtte 

Gå til innholdslisten