3. Kommunens andre oppgaver i bostøttearbeidet

3.2.1 Klagegrunner

Klager kan grovt deles i to grupper:

 • Feil ved søknaden som kan skyldes
  • at søker har levert mangelfullt utfylt søknad
  • at søker har unnlatt å melde om endringer 
  • feil i de registre Husbanken henter opplysninger fra
  • feil eller mangelfull registrering av saken
 • Husstandens tilknytning til boligen og folkeregisterets registreringer som kan skyldes
  • at flyttemelding til folkeregisteret er sendt inn etter fristen
  • at flytting er meldt i rett tid, men er sent registrert i folkeregisteret
  • feil i folkeregisterets registreringer
  • at personer i husstanden ikke er registrert som bosatt på søknadsadressen
  • at personer er registrert i folkeregisteret som bosatt uten faktisk å bo der

Hvis klagen skyldes feil i folkeregisterets registreringer, eller at flytting er for sent registrert, må det framlegges dokumentasjon fra folkeregisteret. Dette kan for eksempel være kopi av flyttemeldingen.

Klager som skyldes at søker ikke har overholdt fristen for å melde flytting, vil normalt ikke få medhold. Unntak er der det foreligger forhold utenfor søkers egen kontroll eller forhold rundt søkeren selv som gjør at man ikke kan forlange at flyttemelding er sendt.

Gå til neste kapittel 3.3 Korrigere eksisterende saker

Gå til innholdslisten