3. Kommunens andre oppgaver med inntektsnedgang

3.2 Klage på vedtak om bostøtte

Departementet kan i forskrift gje reglar om særskilt klagenemnd for enkeltvedtak etter denne lova.

(Lov om bustøtte § 13)

Vedtak om bostøtte er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og søker har rett til å klage. Husbanken er klageinstans.

Frist for å klage er tre uker etter at søker har mottatt vedtak, jf. forvaltningsloven § 29. Etter § 31 kan klagen likevel behandles, selv om klagen er fremmet for sent. Dette gjelder der søker, eller hans fullmektig, uforskyldt har gått ut over fristen, for eksempel ved sykdom eller annet fravær. Selv om søker eller hans fullmektig kan lastes for forsinkelsen, kan det i særlige tilfeller gjøres unntak. Klager som sendes Husbanken etter klagefristens utløp, må inneholde opplysninger om årsaken til at fristen ikke er overholdt. Kommunene skal ikke avvise en klage som har kommet inn etter fristen, men sende den til Husbanken for behandling.

Klagen kan ikke tas under behandling som klagesak dersom det er gått mer enn ett år siden vedtaket ble fattet. Søker sender klagen til kommunen som forbereder klagen og videresender den til Husbanken.

Formelle krav til en klage:

  • Klagen må være skriftlig.
  • Klagen må angi hvilken termin den gjelder og gi opplysninger om søkers navn, adresse, fødselsnummer og bostedskommune.
  • Klagen må inneholde de opplysninger søker selv mener er relevante for beslutningen.
  • Klagen må være undertegnet av søkeren eller hans fullmektig.

Kommunens bostøttekontor skal

  • påføre dato for når klagen er mottatt og journalføre den i bostøttesystemet
  • opplyse saken så godt som mulig og legge ved nødvendig dokumentasjon
  • påse at påstander i klagen er bekreftet/avkreftet. Der kommunen har relevante tilleggsopplysninger, må disse komme fram i klagen.
  • påse at opplysninger som har betydning for utfallet av saken, så langt det lar seg gjøre, er dokumentert eller sannsynliggjort

  • ta kopi til eget arkiv
  • sende klagen med vedlegg til Husbanken. Bruk klageskjema som finnes på  husbanken.no som førsteside på sendingen.

I saker hvor det oppdages at det er kommunen, Husbanken eller feil/manglende opplysninger fra registre som er årsaken til feil vedtak, kan kommunen beskrive problemet på klageskjema som sendes Husbanken. Søkers underskrift er da ikke nødvendig. Kommunen må skrive et notat om situasjonen på terminen.

Når det offentlige har gjort en feil

Hvis kommunen eller Husbanken har registrert noe feil, eller unnlatt å registrere opplysninger som fremkommer i søknaden kan saken rettes opp igjen, også etter ordinær klagefrist.

Klagenemd

Det er i tillegg etablert en uavhengig klagenemnd. Nemda skal behandle saker hvor søker etter en nærmere redegjørelse ønsker å få saken vurdert av en uavhengig klagenemnd, eller der Husbanken etter 2.gangs klagebehandling opprettholder sitt vedtak. Klagen journalføres som vanlig klage i bostøttesystemet.

Gå til neste kapittel 3.2.1 Klagegrunner

Gå til innholdslisten