2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad

2.4.1 Inntekt — forsetter

Barns inntekt

Barns inntekt og formue er ikke med i beregningen av bostøtte. Der barns formue er lignet på foreldrene, må dette oppgis slik at det kan bli fratrukket. 

Benytt skjema: Bostøtte — Opplysninger om barns formue — bokmål (PDF)  eller Bustøtte — Opplysningar om barn sin formue — nynorsk (PDF)

Omregning av inntekt etter antall personer i husstanden – «vektet inntekt»

Det blir fastset ei omrekna inntekt som blir nytta ved utrekninga av eigendel, jf. § 4. Inntekta til husstanden, medrekna tillegg for formue, blir dividert med ei vekt etter kor stor husstanden er. Vekta til husstanden kjem fram ved å summere dei einskilde vektene til personane i husstanden. Første person i husstanden har vekta 1,0 og kvar einskild av dei andre personane har ei vekt på 0,13. 

(Forskrift om bustøtte § 7)

Som et ledd i beregning av bostøtte skal det tas hensyn til hvor mange personer husstanden består av. Dette gjøres ved at husstandens samlede inntekt divideres på antall medlemmer i husstanden per situasjonsdato. Dette kalles vekting av inntekt. Det er den vektede inntekten som inngår i beregningen av egenandelen.

Den første personen i husstanden teller som vekttall 1. Deretter teller de øvrige personene som vekttall 0,13 per person, uavhengig om personen er barn eller voksen. Oppad er det ingen begrensing i denne opptellingen. Resultatet av denne beregningen avrundes til nærmeste hele krone.

  • Eksempel:  En husstand på tre personer med en samlet inntekt på 300 000 kroner få lagt til grunn en inntekt på 238 095 kroner ved beregning av bostøtte (300 000: 1,26).

Leieinntekter

Skattefrie leigeinntekter skal reknast som inntekt.

(Forskrift om bustøtte § 5)

Søker skal oppgi skattefrie leieinntekter fra utleie. Dette kan både være utleie av rom i egen bolig eller utleie av en sokkelleilighet eller liknende. Det kan også omfatte inntekt fra skattefri utleie av fritidsbolig, og annen skattefri utleieinntekt.

I saker der søker leier ut rom i egen bolig er det viktig at kommunen sjekker at dette faktisk er to husstander, og at leietakeren ikke er i nær relasjon til søker.

Inntekt i eller fra utlandet

All inntekt og formue i eller frå utlandet blir rekna med brutto beløp i norske kroner.

(Forskrift om bustøtte § 5)

Søker skal oppgi sine forventet inntekter per 31.12 i inneværende år.

Inntektsgrenser

Det beregnes en øvre inntektsgrense for alle husstander, som fremkommer av vedtaksbrevet. Denne inntektsgrensen er avhengig av

  • om det er en ung ufør i husstanden
  • hvilken kommune husstanden bor i
  • om boligen er spesialtilpasset eller ikke
  • hvor mange medlemmer det er i husstanden

Gå til neste kapittel 2.4.2 Formue

Gå til innholdslisten