2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad

2.4.1 Inntekt — forsetter

Barns inntekt

Barns inntekt og formue er ikke med i beregningen av bostøtte. Der barns formue er lignet på foreldrene, må dette oppgis slik at det kan bli fratrukket. 

Benytt skjema: Bostøtte — Opplysninger om barns formue — bokmål (PDF)  eller Bustøtte — Opplysningar om barn sin formue — nynorsk (PDF)

Omregning av inntekt etter antall personer i husstanden – «vektet inntekt»

Det blir fastset ei omrekna inntekt som blir nytta ved utrekninga av eigendel, jf. § 4. Inntekta til husstanden, medrekna tillegg for formue, blir dividert med ei vekt etter kor stor husstanden er og korleis han er sett saman. Vekta til husstanden kjem fram ved å summere dei einskilde vektene til personane i husstanden. Første person i husstanden har vekta 1,0 og kvar einskild av dei andre personane har ei vekt på 0,13 dersom dei har fylt 18 år, og på 0,15 dersom dei er under 18 år. 

(Forskrift om bustøtte § 7)

Som et ledd i beregning av bostøtte skal det tas hensyn til hvor mange personer husstanden består av. Dette gjøres ved at husstandens samlede inntekt divideres på antall medlemmer i husstanden per situasjonsdato. Dette kalles vekting av inntekt. Det er den vektede inntekten som inngår i beregningen av egenandelen.

Den første personen i husstanden teller som vekttall 1. Deretter teller de øvrige personene som vekttall 0,13 per person, dersom de har fylt 18 år, og 0,15 dersom de er under 18 år.

  • Eksempel: En husstand på tre personer der alle er over 18 år, med en samlet inntekt på 300 000 kroner får lagt til grunn en inntekt på 238 095 kroner ved beregning av bostøtte (300 000:1,26).
  • Eksempel: En husstand på tre personer der to personer er under 18 år, med en samlet inntekt på 300 000 kroner får lagt til grunn en inntekt på 230 769 kroner ved beregning av bostøtte (300 000:1,30).

Leieinntekter

Skattefrie leigeinntekter skal reknast som inntekt.

(Forskrift om bustøtte § 5)

Søker skal oppgi skattefrie leieinntekter fra utleie. Dette kan både være utleie av rom i egen bolig eller utleie av en sokkelleilighet eller liknende. Det kan også omfatte inntekt fra skattefri utleie av fritidsbolig, og annen skattefri utleieinntekt.

I saker der søker leier ut rom i egen bolig er det viktig at kommunen sjekker at dette faktisk er to husstander, og at leietakeren ikke er i nær relasjon til søker.

Inntekt i eller fra utlandet

All inntekt og formue i eller frå utlandet blir rekna med brutto beløp i norske kroner.

(Forskrift om bustøtte § 5)

Søker skal oppgi sine forventet inntekter per 31.12 i inneværende år.

I enkelte saker kan det være opplysninger om at formue og/eller inntekt fra utlandet ikke er tilgjengelig for søker. Dette kan særlig gjelde flyktninger. Dersom en person mottar løpende inntekter/pensjoner fra utlandet vil dette normalt komme inn på en konto som vil være tilgjengelig for søker, også i Norge. Formue på konto vil også normalt være tilgjengelig for søker.

Dersom det skulle vise seg at inntekt eller formue fra utlandet reelt sett ikke er tilgjengelig for søker, og ikke vil bli tilgjengelig i overskuelig framtid, kan vi se bort fra slik inntekt og formue ved beregning av bostøtte.

 

Gå til neste kapittel 2.4.2 Formue

Gå til innholdslisten