2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad

2.4 Opplysninger om inntekt og formue

Inntekta og formuen til alle i husstanden med unnatak av barn under 18 år blir lagt til grunn ved fastsetting av den omrekna inntekta som er grunnlaget for utrekninga av eigendelen, jf. § 4.

Inntekta som blir nytta for utrekning av bustøtte blir henta inn frå Skatteetaten kvar månad på bakgrunn av tal frå a-ordninga, jf. lov av 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m.

I tillegg må søkjaren gje opplysningar om skattbar inntekt og formue som ikkje blir henta inn frå a-ordninga, som til dømes næringsinntekter, kapitalinntekter og formue for heile året. Om ikkje søkjar gjev slike opplysningar, kan Husbanken stipulere tal på grunnlag av siste fastsetting av formues- og inntektsskatt (eventuelt etter korrigering frå skattekontoret, jf. lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) kapittel 12). Slike inntekter skal reknast som likt fordelt gjennom heile året, med mindre særlege omstende gjev grunnlag for unnatak.

Husbanken kan sjå bort i frå opplysningar etter a-ordninga, dersom dei openbert ikkje er korrekte.

Skattefrie leigeinntekter skal reknast som inntekt.

All inntekt og formue i eller frå utlandet blir rekna med brutto beløp i norske kroner.

Kvar person i husstanden kan ha ei kapitalinntekt på 6 205 kroner per år utan at inntekta blir teke med i grunnlaget for bustøtte.

Dersom søkjaren kan dokumentere at det er teke refusjon i etterbetaling frå NAV skal refusjonen ikkje reknast med i grunnlaget for bustøtte.

(Forskrift om bustøtte§ 5)

2.4.1 Inntekt

Beregning av husstandens samlede inntekt

Inntektsgrunnlaget er bygd opp disse i fire elementene:

  • Månedlig inntekt innhentet fra a-ordningen (brutto).
  • Meldepliktige inntekter (brutto årsbeløp/12).
  • Formuetillegg (årsbeløp/12).
  • Skattefri utleie per måned.

Månedlige inntekter

Månedlige inntekter, som lønn, pensjon, stønad og annet, blir jevnlig innhentet fra Skatteetatens a-ordning. For sent innrapporterte inntekter og korrigerte inntekter blir også innhentet. Det er kontantprinsippet som gjelder; i en søknad for januar innhenter og bruker vi alle skattbare inntekter som ble utbetalt i januar.

Det er utbetalingstidspunktet, ikke opptjeningstidspunktet, som er avgjørende. For feriepenger og etterbetalinger gjelder samme prinsipp. Søker kan ikke endre inntekter vi har innhentet fra a-ordningen. Husbanken kan i spesielle tilfeller endre opplysningene. Hvis de månedlige inntektene blir endret i a-ordningen etter vedtak, vil vi beregne saken på nytt med de nye inntektsopplysningene og sende søker et nytt vedtak.

Meldepliktige inntekter

Meldepliktig inntekter er inntekter som ikke automatisk blir meldt inn i a-ordningen, og som må meldes til Skatteetaten årlig. Søker må anslå disse inntektene. En tolvdel av meldepliktig inntekt blir tatt med i inntektsgrunnlaget for søknadsmåneden.

Meldepliktig inntekt kan være

  • netto kapitalinntekt – renter, salg eller avkastning fra aksjer, fond, livsforsikring og liknende, inntekt fra utleie, gevinst av salg av bolig, tomt og annet minus kostnader. Det er et fribeløp på 6 205 kroner for hvert husstandsmedlem.
  • personinntekt fra selvstendig næring. cirka 2 prosent av bostøttemottakerne har næringsinntekt.
  • samlet inntekt fra utlandet uavhengig av om søker skatter for den i Norge eller i utlandet
  • netto formue - brutto formue minus gjeld. Brutto formue kan være ligningsverdien av bolig og annen eiendom, bil, bankinnskudd og annet, og blir først fastsatt i skatteoppgjøret året etter. Søker må derfor anslå forventet netto formue.
  • skattefrie utleieinntekter som må oppgis

Disse inntektene må oppgis med forventet størrelse per 31.12 i inneværende år.

Husbanken bruker opplysningene fra siste skatteoppgjør, hvis søker ikke oppgir nye opplysninger. Søker er selv ansvarlig for å sende endringsmelding når disse inntektene endrer seg vesentlig i løpet av året.  Saker med meldepliktige inntekter vil bli etterkontrollert når skatteoppgjøret foreligger.

 

Kapittel 2.4.1 Inntekt fortsetter neste side

Gå til innholdslisten