2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad 

2.3.4 Egenandel av boutgiftene

Eigendelen som blir trekt i frå buutgiftene, jf. § 1, blir bestemt av den omrekna inntekta, jf. § 7.

Minste eigendel er kr 21 643 per år for alle. For husstandar med ei omrekna inntekt over kr 106 705 blir 16,44 prosent av den omrekna inntekta som overstig kr 106 705 lagt til eigendelen.

Eit progressivt ledd blir lagt til eigendelen for omrekna inntekter over kr 187 892. Det er 0,27 prosent av ei omrekna inntekt på kr 184 393. Satsen aukar deretter med 0,27 prosentpoeng for kvar kr 1 160 den omrekna inntekta aukar. 

I perioden 1. desember 2021–28. februar 2022 er det progressive leddet 0,12 prosent av ei omrekna inntekt på kr 187 893, og aukar med 0,12 prosentpoeng for kvar kr 1 160 den omrekna inntekta aukar.

Inntektsgrensa i tredje ledd er kr 234 286 for husstandar som har eit medlem som har varig uføretrygd eller uførepensjon ved yrkesskade, jf. lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd kapittel 12, og som i tillegg er ung ufør, jf. § 12-13 i loven.

Inntektsgrensa i andre ledd er kr 110 842 og inntektsgrensa i tredje ledd er kr 193 689 for husstandar som har eit medlem som er einsleg og har alderspensjon etter lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd kapittel 19 og 20.

(Forskrift om bustøtte § 4)

Egenandelen er den delen av boutgiftene som husstanden må dekke selv. Egenandelen kommer til fratrekk i husstandens godkjente boutgifter og beregnes i forhold til husstandens samlede inntekt og antall husstandsmedlemmer. Det er den vektede inntekten (etter antall husstandsmedlemmer) som inngår i beregningen av egenandel. Les mer om vekting av inntekt under punkt 2.4.1.

Beregningen av egenandelen er avhengig av husstandens samlede vektede inntekt. Egenandelen kommer til fradrag i boutgiftene før bostøtte beregnes.

Følgende satser gjelder:

  • En minste egenandel på 21 643 kroner legges til grunn for alle.
  • Hvis inntekten til husstanden overstiger 106 705 kroner, legges det til et påslag på 16,44 prosent av all inntekt som overstiger 106 705 kroner.
  • I tillegg trappes egenandelen opp når inntekten overstiger 187 892 kroner. Dette toppleddet regnes av hele inntekten. Det regnes 0,27 prosent av en inntekt på 187 893 kroner, og prosentdelen øker med 0,27 prosentpoeng for hver 1 160 krone i økt inntekt.

Det vises til tabell for beregning av egenandel, HB 9.B.6.1.

Unge uføre

Uførepensjonister med status ung ufør har en gunstigere beregning av egenandelen, jf. folketrygdloven § 12-13. Unge uføre er personer som er født med en funksjonsnedsettelse eller som har blitt uføretrygdet med virkningstidspunkt før fylte 26 år. Unge uføre gis en fiktiv opptjening i folketrygden. Dette er fordi de ikke har hatt mulighet til å opptjene pensjonsrettigheter på vanlig måte ved arbeid.

Merk at regelen kun gjelder ordinære uførepensjonister etter folketrygdloven kapittel 12, og de som har yrkesskadepensjon beregnet etter samme regler (det vil si langtidsytelsene). Personer som har tidsbegrenset uførestønad, arbeidsavklaringspenger eller liknende med status ung ufør, har ikke rett til samme gunstige beregning av bostøtte.

For unge uføre som kommer inn under bestemmelsen, slår toppleddet for økt egenandel ved inntekt over 187 893 kroner (se tredje kulepunkt ovenfor) inn ved en høyere inntektsgrense. Unge uføre blir automatisk påført kode 04 i bostøttesystemet.

Gå til neste kapittel 2.4 Opplysninger om inntekt og formue

Gå til innholdslisten