2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad 

2.3.4 Egenandel av boutgiftene

Eigendelen som blir trekt i frå buutgiftene, jf. § 1, blir bestemt av den omrekna inntekta, jf. § 7.

Minste eigendel er kr 22 487 per år for alle. For husstandar med ei omrekna inntekt over kr 110 866 blir 16,44 prosent av den omrekna inntekta som overstig kr 110 866 lagt til eigendelen.

Eit progressivt ledd blir lagt til eigendelen for omrekna inntekter over kr 195 220. Det er 0,27 prosent av ei omrekna inntekt på kr 195 221. Satsen aukar deretter med 0,27 prosentpoeng for kvar kr 1 205 den omrekna inntekta aukar. 

I perioden 1. oktober 2022–31.desember 2022 er det progressive leddet 0,12 prosent av ei omrekna inntekt på kr 195 221, og aukar med 0,12 prosentpoeng for kvar kr 1 205 den omrekna inntekta aukar.

Inntektsgrensa i tredje ledd er kr 243 423 for husstandar som har eit medlem som har varig uføretrygd eller uførepensjon ved yrkesskade, jf. lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd kapittel 12, og som i tillegg er ung ufør, jf. § 12-13 i loven.

Inntektsgrensa i andre ledd er kr 115 165 og inntektsgrensa i tredje ledd er kr 201 243 for husstandar som har eit medlem som er einsleg og har alderspensjon etter lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd kapittel 19 og 20.

(Forskrift om bustøtte § 4)

Egenandelen er den delen av boutgiftene som husstanden må dekke selv. Egenandelen kommer til fratrekk i husstandens godkjente boutgifter og beregnes i forhold til husstandens samlede inntekt og antall husstandsmedlemmer. Det er den vektede inntekten (etter antall husstandsmedlemmer) som inngår i beregningen av egenandel. Les mer om vekting av inntekt under punkt 2.4.1.

Beregningen av egenandelen er avhengig av husstandens samlede vektede inntekt. Egenandelen kommer til fradrag i boutgiftene før bostøtte beregnes.

Følgende satser gjelder:

  • En minste egenandel på 22 487 kroner legges til grunn for alle.
  • Hvis inntekten til husstanden overstiger 110 866 kroner, legges det til et påslag på 16,44 prosent av all inntekt som overstiger 110 866 kroner.
  • I tillegg trappes egenandelen opp når inntekten overstiger 195 220 kroner. Dette toppleddet regnes av hele inntekten. Det regnes 0,27 prosent av en inntekt på 195 220 kroner, og prosentdelen øker med 0,27 prosentpoeng for hver 1 205 krone i økt inntekt.

Det vises til tabell for beregning av egenandel, HB 9.B.6.1.

Unge uføre

Uførepensjonister med status ung ufør har en gunstigere beregning av egenandelen, jf. folketrygdloven § 12-13. Unge uføre er personer som er født med en funksjonsnedsettelse eller som har blitt uføretrygdet med virkningstidspunkt før fylte 26 år. Unge uføre gis en fiktiv opptjening i folketrygden. Dette er fordi de ikke har hatt mulighet til å opptjene pensjonsrettigheter på vanlig måte ved arbeid.

Merk at regelen kun gjelder ordinære uførepensjonister etter folketrygdloven kapittel 12, og de som har yrkesskadepensjon beregnet etter samme regler (det vil si langtidsytelsene). Personer som har tidsbegrenset uførestønad, arbeidsavklaringspenger eller liknende med status ung ufør, har ikke rett til samme gunstige beregning av bostøtte.

For unge uføre som kommer inn under bestemmelsen, slår toppleddet for økt egenandel ved inntekt over 195 220 kroner (se tredje kulepunkt ovenfor) inn ved en høyere inntektsgrense. Unge uføre blir automatisk påført kode 04 i bostøttesystemet.

Gå til neste kapittel 2.4 Opplysninger om inntekt og formue

Gå til innholdslisten