2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad 

2.3.3 Øvre grenser for boutgifter (boutgiftstaket)

Årlege buutgifter som ligg innanfor følgjande øvre grenser (buutgiftstak) går inn i utrekninga:

 1. kr 78 237 i ein husstand med ein person
 2. kr 97 404 i ein husstand med to personar
 3. kr 108 263 i ein husstand med tre personar
 4. kr 119 124 i ein husstand med fire personar
 5. kr 129 983 i ein husstand med fem personar eller fleire.

I nokre kommunar er den øvre grensa for årlege buutgifter høgare enn i resten av landet. Grensa er:

 1. kr 24 900 høgare i Oslo
 2. kr 16 978  høgare i Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Bærum
 3. kr 11 319 høgare i Kristiansand, Skedsmo, Frogn, Lørenskog, Nordre Follo, Asker, Nesodden, Sola og Sandnes.

Har husstanden særskilt høge buutgifter fordi nokon i husstanden er funksjonshemma og har behov for ein spesialtilpassa bustad, kan den øvre grensa for buutgiftene aukast med kr 5 093 per år.

(Forskrift om bustøtte § 3)

Det er en maksgrense for hvor høye boutgifter som kan legges til grunn ved beregning av bostøtte. Uansett hvor høye boutgifter søker har, kan søker ikke få lagt til grunn høyere boutgifter enn disse maksimale grensene. Dette kalles boutgiftstaket.

Noen i husstanden har nedsatt funksjonsevne

Hvis noen i husstanden har nedsatt funksjonsevne, og boligen av denne grunn er spesialtilpasset, økes boutgiftstaket med 5 093 kroner per år i forhold til de satsene som er nevnt ovenfor. Kommunene må krysse av for at boligen er spesialtilpasset i bostøttesystemet.

Det presiseres at følgende to vilkår i bestemmelsen må være til stede samtidig:

 1. Søker må bo i en spesialtilpasset bolig og ha økte boutgifter på grunn av tilpasningene som er gjort.
  Eksempler på spesialtilpasset bolig kan være
  • tilrettelegging for rullestolbruker med;
   • heving og senkning av kjøkkenbenk
   • bad som må være større for å komme til med rullestol
   • terskler og inngangsparti/adkomst til boligen
   • andre tilpasninger for rullestolbruker
  • tak som må heves fordi heiser og løfteinnretninger må bygges inn
  • tilfeller der boligen må være annerledes og dyrere utrustet enn boliger ellers som for eksempel boliger for utviklingshemmede som er tilknyttet fellesrom som gjør husleien dyrere.
  • teknisk utstyr i boligen som tar svært stor plass. Et eksempel kan være en person som må ligge i respirator på grunn av alvorlig luftveissykdom.
  • tilfeller der et svært allergisk husstandsmedlem må ta opp lån for å fjerne allergifremkallende elementer i boligkonstruksjonen.
 2. Et husstandsmedlem må ha nedsatt funksjonsevne, og ha behov for tilpasningen.
  Med nedsatt funksjonsevne menes
  • en fysisk funksjonsnedsettelse
  • en psykisk funksjonsnedsettelse
  • en medfødt skade, sykdom eller lignende

Når det gjelder krav til dokumentasjon i slike saker, må det oppgis hvilke behov som dekkes, og hvilke tilpasninger som faktisk er gjort.

Det er ikke tilstrekkelig at noen i husstanden har behov for rullator, eller har behov for enkle tekniske hjelpemidler fra folketrygden.

En omsorgsbolig finansiert av Husbanken vil normalt ikke ha høyere boutgifter fordi det er gitt tilskudd.

En funksjonsfrisk person som bor i en bolig som er dyrere som følge av spesialtilpasning, vil ikke omfattes av bestemmelsen.

Er tilpasningen fullfinansiert gjennom NAV og/eller kommunen (tilskudd til tilpasning) gis ikke forhøyet boutgiftstak

Gå til neste kapittel 2.3.4 Egenandel av boutgiftene

Gå til innholdslisten