2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad 

2.3 Opplysninger om boligen og boutgiftene

2.3.1 Krav til boligen

Vilkår for å få rett til bustøtte er at bustaden

a) er godkjend som bustad  
b) er ein sjølvstendig bustad med eigen inngang 
c) har eige bad og toalett og gjev høve til matlaging, og
d) gjev høve til kvile.

Personar som av helse- eller sosialfaglege årsaker bur i eit bufellesskap utan å høyre til same husstand, kan få bustøtte på individuelt grunnlag dersom kommunen godkjenner at bustaden er eigna. Kommunen kan i vurderinga av om bustanden er eigna gjere unntak frå kvalitetskravet i første ledd bokstav b. Kommunen kan også gjere unntak frå krava i bokstav c dersom funksjonane som er nemnde der, er del av bufellesskapet ellers.

(Bustøttelova § 5)

Godkjent som bolig
Det er ikke et krav at en bolig skal være skilt ut som egen boenhet i matrikkelen. Men det er et absolutt krav at rommene som inngår i boligen, er godkjente til boligformål. Plan- og bygningsloven gir bestemmelser om hvilke krav som stilles til en bolig, blant annet skal det være en helårsbolig.

Fritidsboliger, hytter, sommerhus, hospits og liknende, er ikke godkjente som boliger.

Spørsmål om godkjent til boligformål, dukker ofte opp i forbindelse med utleie av sokkelleiligheter, loftsleiligheter eller andre boenheter. Hvis rommene i plantegningene for huset for eksempel er angitt som kjellerboder, eller loftsboder, vil disse rommene ikke være godkjente for boligformål.

Regelen skal sikre at bostøtte ikke blir gitt til boliger som framstår som lite hensiktsmessige, lite egnet, eller boliger som er direkte farlige å bo i.

Selvstendig bolig med egen inngang
Boligen skal ha egen inngang. Bolig som har adkomst gjennom en annens bolig, kan ikke godkjennes. Løsninger med felles inngangsparti eller felles entré kan godkjennes. Eksempel på dette er en horisontalt delt tomannsbolig, der det er felles inngang for to boenheter med en trapp i entréen opp til bolig i andre etasje.

Krav til bad, toalett og rom for hvile og matlaging
Boligen skal ha eget baderom og toalett. Det skal være god mulighet for hvile. Dette innebærer at det må være plass til en seng og en liten sittegruppe. Det skal som et minimum være innredet en enkel kjøkkenfunksjon som gir mulighet til å tilberede alle måltider. Det skal være plass for å vaske opp og oppbevare mat.

Unntak for bokollektiv
Bokollektivet må være i en godkjent helårsbolig, og rommet/rommene som søker leier må være godkjent som oppholdsrom.

Før kommunen godkjenner en søknad om bostøtte i et bokollektiv må følgende være avklart:

 • Er dette et reelt bokollektiv og ikke én husstand?
  Kommunen må kontrollere at det er et reelt bokollektiv og ikke personer som tilhører én husstand. Personer som hører til samme husstand kan ikke motta bostøtte hver for seg. Én husstand er for eksempel ektefeller, samboere og søsken. Foreldre med voksne barn vil som hovedregelen være én husstand.
  Kommunen må gjøre en konkret skjønnsmessig vurdering i hver sak. Det kan i spesielle situasjoner være grunner til at bokollektiv bør godkjennes, selv om beboerne har nære relasjoner.
  Søker må som hovedregel ha egen husleiekontrakt der søkers del av husleien framgår. En leiekontrakt kan være med en utleier eller med en framleier. Der det er vanskelig å framskaffe egen husleiekontrakt må det foreligge en underliggende avtale beboerne imellom som viser hva husleien til den enkelte er. 

 • Bor søker i bokollektiv av helsemessige eller sosiale grunner?
  Lav inntekt er i seg selv ikke tilstrekkelig for å godkjenne en søknad om bostøtte til bokollektiv. En person som selv velger å jobbe deltid for å ha tid til andre aktiviteter, skal ikke godkjennes.
  Det er likevel grunn til å anta at mange som har så lav inntekt at de har rett til bostøtte, også vil ha en helse- eller sosialfaglig begrunnelse for å bo i kollektiv. En del av disse personene vil allerede være kjent for kommunens tjenesteapparat.
  Mulige helse- og sosialfaglige begrunnelser for å bo i kollektiv kan være at søker
  • er flyktning
  • ikke har økonomi til å leie en selvstendig bolig
  • er avhengig av tjenester knyttet til boligen for eksempel hvis søker er funksjonshemmet eller trenger medisinsk tilsyn
  • har utfordringer knyttet til rus og psykiatri
  • er midlertidig i en overgangsfase for eksempel etter samlivsbrudd, fengsels- eller institusjonsopphold og lignende

    Listen er ikke uttømmende, og kommunen må gjøre en vurdering i den enkelte sak.

 • Er bokollektivet en egnet bolig for søker?
  Bokollektivet må være egnet både for søker og eventuelt andre i søkers husstand som skal bo der. Bokollektivet må tilfredsstille disse kravene:
  • Boligen må være egnet til at flere kan bo sammen.
  • Søkers boenhet i boligen må være egnet for søkers/husstandens behov.
  • Det må være tilgang til bad og toalett og mulighet for å lage mat i boligen.

  Det må være mulig å hvile i boenheten søker disponerer. Kommunen må være spesielt oppmerksom på om boligen og boenheten er egnet når det er par eller familier med barn som skal bo i kollektiv. 

Er svaret ja på disse spørsmålene, er boligen godkjent. Det er laget et tilleggsskjema som disse søkerne skal fylle ut slik at denne vurderingen blir enklere for kommunen.

Finansiering
Det stilles ingen krav til hvordan boligen er finansiert.

Gå til neste underkapittel 2.3.2 Boutgifter

Gå til innholdslisten