2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad

2.2.5 Overstyring av folkeregistret

I særlige tilfeller kan Husbanken se bort fra kravet om at personer må være registrert som bosatt i Folkeregisteret den 1. i måneden jf. bostøtteforskriften § 10. Dette er en unntaksbestemmelse, og Husbanken gjør da en vurdering i hver enkelt sak før opplysningene fra Folkeregisteret blir «overstyrt».

Ved overstyring kan Husbanken godkjenne at en person ikke har meldt flytting, eller vi kan godkjenne å fjerne en person fra saken. Under er eksempler på hvordan ulike situasjoner blir behandlet.

Kapittel 2.2.5 Overstyring av folkeregistret forsetter på neste side

Gå til innholdslisten