2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad

2.2.5 Overstyring av folkeregistret - fortsetter

Begrepet «særlige tilfeller» og praksis ved overstyring av folkeregisteret

Etter forskrift § 10 er det kun i «særlige tilfeller» Husbanken kan se bort fra kravet om folkeregistrering. Husbanken foretar en individuell vurdering i den enkelte sak før det bestemmes om folkeregisteret skal overstyres eller ikke.

Det kan godtas at en person ikke har meldt flytting innen situasjonsdato (den første i hver måned), eller det kan godtas at en person kan fjernes fra bostøttesaken. Under er noen eksempler på problemstillinger knyttet til at folkeregisteret kan fravikes.

 • Søker er svekket av alder og har ikke fått meldt flytting.
 • Søker oppgir å ha vært syk, og har vært forhindret fra å melde flytting. Vanligvis bør det ikke være nødvendig med legeerklæring.

 • Sykdom og død i nærmeste familie.
 • Traumatiske familieforhold.
 • Søker trenger ekstra hjelp eller bistand.
 • Søker har vært eller er under rehabilitering. For eksempel kan søker være under behandling for rusavhengighet. 

 • Institusjonsopphold har forhindret søker fra å ivareta sine interesser.
 • Husstandsmedlem som oppholder seg i institusjon fjernes fra saken dersom oppholdet er av mer varig karakter.

Hvis den ene ektefellen flytter til omsorgsbolig, kan begge ektefeller søke, og motta bostøtte. Folkeregisteret vil ofte ikke godkjenne flyttemelding for den ene av ektefellene.

Foreldre som ikke bor sammen, kan avtale om barnet skal bo fast hos en av dem eller hos begge (delt fast bosted).

 • Det er barnets bostedsadresse i Folkeregisteret som er avgjørende.
 • Har barnet delt fast bosted, kan barnet være med på begge foreldrenes søknad. Det er en forutsetning at avtale om delt fast bosted er registrert i Folkeregisteret.
 • Hvis en av foreldrene nekter å underskrive på en flyttemelding, kan Husbanken overstyre Folkeregisteret.

Ved oppløsning av ekteskap/samboerforhold fjernes personen dersom kommunen bekrefter flytting.

Hvis det er tvil om et par faktisk bor fra hverandre, må dette dokumenteres. Det kan gjøres ved å dokumentere om vedkommende som er antatt flyttet ut, betjener boutgifter et annet sted enn det folkeregisteret tilsier, eller ved at separasjonsbevilling framlegges.

Husstandsmedlemmer som oppholder seg i utlandet, kan fjernes dersom dokumentasjon på oppholdet og fraværet er varig.

Hvis det er særlig dårlig kjennskap til det norske samfunnet og norske regler, kan overstyring vurderes. Det at søker er innvandrer, er i seg selv ikke nok til å overstyre folkeregisterets opplysninger.

Studenter kan velge om de vil ha adresse på hjemsted eller studiested. Det er adressen studenten er registrert på i folkeregisteret som er det avgjørende for hvor han anses å være bosatt.

Ved e-søknad må studenten melde flytting hvis han ikke faktisk bor på adressen det søkes støtte på. Ved papirsøknad/løpende sak kan studenten fjernes hvis det dokumenters at han bor borte. Dokumentasjonen kan for eksempel være leiekontrakt på studiested.

Personer i førstegangstjeneste kan slettes fra saken hvis de faktisk bor borte, men er registrert som bosatt i foreldrehjemmet/husstanden som søker bostøtte.

E-søknaden krever ikke dokumentasjon på dette, men vi kan kreve dette dokumentert i papirsøknaden løpende hvis saksbehandleren er i tvil om hvor vernepliktig er bosatt. Dokumentasjon kan for eksempel være leiekontrakt på studiested.

Hvis en person som opptrer på vegne av søker, ikke har sørget for å melde flytting i rett tid, er det urimelig at søker må lide for dette. Dette kan også være aktuelt der søker for eksempel er svekket av alder eller sykdom, og det er pårørende som burde ha ordnet flyttemelding.

Som utleier plikter kommunen å melde fra om husstander som flytter ut og inn av sine kommunalt disponerte boliger.  

Dette må vurderes individuelt. Hvis det er bevislig at en person faktisk er flyttet, men ikke kan eller vil melde flytting, kan personen slettes fra saken.