2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad

2.2.4 Registrering i folkeregisteret – situasjonsdato

Ved tildeling av bostøtte kreves det at husstanden er registrert i folkeregisteret som bosatt i boligen og at husstanden faktisk bor i boligen det søkes støtte for per den 1. i måneden (situasjonsdato). Opplysningene i søknaden kontrolleres mot folkeregisteret.                        

Kommunen har et særskilt ansvar for å påse at det blir meldt flytting til folkeregisteret for personer som flytter inn eller ut av kommunens egne boliger, se folkeregisterloven § 10. Offentlig myndighet har plikt til å melde flytting for personer som er i institusjon i henhold til § 7-14 i forskrift om folkeregistrering.

 

Gå til neste kapittel 2.2.5 Overstyring av folkeregistret

Gå til innholdslisten