2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad

2.2 Opplysninger om søkeren og andre som bor i boligen

2.2.1 Hvem har rett til bostøtte?

Virkeområde

Lova gjeld for personar som er registrerte i folkeregisteret og lovleg busette i Noreg.

(Bustøttelova § 2)

Bustøttelova § 2 setter opp to vilkår som må være til stede samtidig:

  • Personen må være registrert i folkeregisteret.
  • Personen må være lovlig bosatt i Norge.

En person som har gyldig fødselsnummer, og som ikke har status utvandret, vil som hovedregel ha gyldig opphold. 

Enkelte personer har et D-nummer eller et DUF-nummer. Disse personene regnes ikke som lovlig bosatt og har ikke rett til bostøtte.

Rutiner for hvordan behandle saker der en eller flere husstandsmedlemmer kun har D-nummer

D-nummeret er et identifikasjonsnummer en person får når han har fått oppholdstillatelse, slik at han kan være i landet og ta seg arbeid. På dette tidspunktet er personen fortsatt ikke registrert som lovlig bosatt. Etter å ha vært her med D-nummer i minst 6 måneder plikter de å søke om norsk fødselsnummer. Når de får tildelt fødselsnummer regnes de som lovlig bosatt i Norge.

  • Eksempel 1: Hvis en av de voksne har fødselsnummer, men det mangler fra de øvrige husstandsmedlemmene, kan søknaden likevel registreres på den voksne som har norsk fødselsnummer. Etter hvert som de øvrige husstandsmedlemmene får fødselsnummer skal de registreres inn i saken. Tidligere terminer blir ikke etterbehandlet.
  • Eksempel 2: Ingen av de voksne har fødselsnummer, men har levert søknad. Søknaden kan ikke behandles før fødselsnummer foreligger. Minst en av søkerne må være lovlig bosatt for å kunne søke. Søknaden gjelder fra tidspunktet fødselsnummeret foreligger.

Nærmere forklaring finner du i Lov om folkeregister av 1970 nr. 1 § 4.

Du finner også bestemmelser i forskrift om folkeregistrering FOR 2007-11-09 nr. 1268

Bostøtteloven gjelder ikke for personer som er bosatt på Svalbard. Dette følger av Svalbardloven § 2.

Vilkår for rett til bostøtte

Rett til bustøtte har søkjarar som

a) er over 18 år eller har eigne barn som bur i bustaden,

b) svarar for buutgifter i ein bustad som fyller vilkåra i § 5, og

c) sjølve bur i bustaden.

(Bustøttelova – § 3)

  • Alle som er over 18 år kan ha rett til bostøtte.
  • Personer som er under 18 år og har egne barn som bor i husstanden, kan ha rett til bostøtte. 
  • Søker må bo i boligen, og det må være søkers faste bolig.
  • Søker av bostøtte er den som står som ansvarlig for boutgiftene. En person som misligholder lån eller husleie, vil fortsatt svare for boutgiftene slik at bostøtte ikke kan stoppes av den grunn.

Gå til neste kapittel 2.2.2 Studenter, personer i førstegangstjeneste og beboer i institusjon

Gå til innholdslisten