2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad

2.1.5 Om verger og vergefullmakter

Verger må framlegge en vergeattest før det kan registreres verge på saken. I løpet av 2022 skal det utvikles et digitalt fullmaktsregister, og Statsforvalteren går derfor igjennom alle vergefullmakter og utsteder nye. Alle verger vil derfor få nye vergefullmakter i løpet av 2022. I en periode vil det derfor være både nye og gamle vergefullmakter.

De gamle vergefullmaktene er generelle, og det må framkomme av fullmakten at vergen kan representere søker i økonomiske saker.

De nye fullmaktene er mer detaljerte på hva vergen har fullmakt til. Hvis en verge skal representere en bostøttesøker, må det i nye fullmakter framkomme at vergen kan representere søker i saker som gjelder «Husbanken – Bostøtte». Først da kan det registreres verge på saken.

Nye fullmakter skal verifiseres digitalt i en ny løsning som Statens sivilrettsforvaltning har utviklet. En verge kan også velge å kun sende inn koden på fullmakten. Ved å taste vergehavers etternavn og den unike koden i vergefullmakten, vil det framkomme om fullmakten er gyldig og hvilke områder den gjelder. Verifikasjonsløsningen vil alltid vise siste oppdaterte opplysninger og ved avvik er det opplysningene i verifikasjonsløsningen som gjelder. Verifikasjonsløsningen finner du her Verifiser fullmakt (vergemal.no).

Som hovedregel må verger søke på papir og motta brev på papir. Det er mulig for verger å søke Difi om å overta vergehavers MinID. I slike tilfeller må vergestatusen slettes på saken, slik at vergen kan søke elektronisk.

Gå til neste kapittel 2.2.1 Hvem har rett til bostøtte

Gå til innholdslisten