2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad

2.1.5 Vergefullmakter, vanlig fullmakt og fremtidsfullmakt

Vergemål er som hovedregel frivillig, og skal tilpasses hver enkelt persons behov og ønsker. Vergemålet skal ikke være mer omfattende enn behovet personen har for hjelp. Hvis en søker selv sender inn underskrevet søknad, skal det ikke registreres verge på saken, selv om søker har verge ifølge Folkeregisteret.

Søker/fullmektigen må levere fullmakter på papir til kommunen. Som hovedregel vil all kommunikasjon med verger og fullmektiger foregå på papir.

Du kan registrere tre typer fullmakter i systemet:

  • vanlig fullmakt 
  • fremtidsfullmakt
  • vergefullmakt

Vergefullmakter 

Dette er en fullmakt utstedt av Statsforvalteren. I fullmakten må det stå at vergen kan representere søker i saker som gjelder Husbanken – Bostøtte.

Nye fullmakter skal verifiseres digitalt på https://fullmakt.vergemal.no/. Du logger inn ved å legge inn vergehavers/søkers etternavn og den unike koden som står i vergefullmakten.

Hvis Husbanken – Bostøtte ikke er oppført i fullmakten, skal du huke av for mangelfull digital fullmakt i systemet. Da får saken status journalført, og det blir sendt et informasjonsbrev til vergen som sier at vergen må få utvidet fullmakten til også å gjelde bostøtte.

Hvis vergen ikke sender inn oppdatert vergefullmakt, kan kommunen slette den journalførte søknaden etter 4 måneder. Vergen får beskjed om det i brevet som blir sendt ut. Rapporten R13 viser saker med mangelfulle vergefullmakter.

I saker med registrert verge, kan søker logge inn i Min bostøtte og se saken sin, men ikke gjøre endringer.

Vanlig fullmakt

Dette er en fullmakt søker gir til noen som skal representere ham/henne. Søker må fylle ut skjemaet HB.9.S.53 Bostøtte – fullmakt, og i tillegg legge ved kopi av pass, førerkort eller annen fyldig legitimasjon som viser søkers underskrift. 

En vanlig fullmakt er gyldig inntil ett år, men søker kan bestemme at den gjelder kortere periode.

Fremtidsfullmakt

Dette er en fullmakt søker har gitt og som gjelder fra det tidspunktet søker ikke lenger klarer å ivareta sine interesser. Det må stå i fremtidsfullmakten at fullmektigen kan representere søker i økonomiske forhold.

Fullmektigen må i tillegg legge ved en attest fra Statsforvalteren som viser at fremtidsfullmakten er stadfestet, det vil at den har trått i kraft.

Gå til neste kapittel 2.2.1 Hvem har rett til bostøtte

Gå til innholdslisten