2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad

2.1.4 Søknadsfrist – fullstendig søknad

Ein søknad om bustøtte skal setjast fram på søknadsskjema og innan fristen Husbanken har fastsett. Ufullstendige søknader blir rekna som om dei ikkje er komne innan søknadsfristen. Blir søknaden retta innan éin månad etter søknadsfristen, blir han likevel rekna som komen innan fristen.

Blir søknaden om bustøtte avslått som følgje av behovsprøvinga, skal søknaden prøvast på nytt to månader utan at søkjaren må levere inn ny søknad. Søknader som blir innvilga, skal overførast til ny vurdering månaden etter.

(Forskrift om bustøtte § 9)

Søknadsfristen er den 25. i hver måned. Hvis den 25. faller på lørdag, søndag eller helligdag, blir søknadsfristen den påfølgende virkedagen, dette gjelder kun de som søker på papir.

Hvis en søknad er levert ufullstendig, blir den ikke regnet som å ha kommet innen søknadsfristen. Søknaden skal registreres i bostøttesystemet. Hvis den blir rettet innen en måned etter søknadsfristen, kan det likevel gis bostøtte. Hva som anses som nødvendig dokumentasjon vil variere fra sak til sak. Det er viktig at saksbehandler i kommunen vurderer om den dokumentasjonen som er mottatt, oppfyller kravene til det som er nødvendig for å kunne behandle søknaden.

Eksempler på dokumentasjon er

  • leiekontrakt for søkere i privat leid bolig
  • felleskostnad og utgifter til boliglån i form av lånedokumenter/nedbetalingsplan

Hvis kommunen ikke får inn manglende dokumentasjon får søker et avvisningsvedtak. Det betyr at søker kan få rettet opp saken og videreført den hvis han henvender seg innen søknadsfristen i inneværende måned. Saken vil da bli videreført til neste måned.

Gå til neste kapittel 2.1.5 Om verge og vergefullmakter

Gå til innholdslisten