2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad

2.1.3 Utlevering av opplysninger fra bostøtteregistre og bostøttesøknader

Teieplikta etter forvaltningslova hindrar ikkje Husbanken og kommunane i å gje ut opplysningar frå bustøtteregisteret og bustøttesøknadene til

a) NAV, likningskontor og andre kommunale instansar som i sakshandsaminga si treng opplysningar om dei som får bustøtte og kor mykje bustøtte dei få

b) revisjon eller anna form for kontroll av verksemda til Husbanken og kommunane.

(Forskrift om bustøtte § 12)

Opplysninger om bostøtte kan gis til NAV, ligningskontor og andre kommunale instanser som trenger opplysninger om bostøtte i saksbehandlingen sin. Opplysninger kan også gis ut i forbindelse med revisjon.

Når instansene henvender seg til bostøttekontoret i kommunen må de oppgi hvilken hjemmel de selv har til å få opplysningene.

Hvis de som krever opplysninger har hjemmel til å få opplysningene, så har vi hjemmel til å avgi disse opplysningene i forskrift om bostøtte § 12.

Det er bare opplysninger om den det gjelder faktisk får bostøtte, og hvor mye som utbetales i bostøtte som det kan gis opplysninger om. Det er ikke lov å gi ut opplysninger om andre forhold i saken, for eksempel om at en person mottar uføretrygd.

Krav om utlevering av opplysninger skal skje for hver enkelt sak for seg. Det er ikke anledning til å utlevere fullstendige rapportert over alle som mottar bostøtte i kommunen til NAV/sosialkontor eller andre i kommunen.

Gå til kapittel 2.1.4 Søknadsfrist – fullstendig søknad

Gå til innholdssiden