2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad

2.1.2 Taushetsplikten

Alle som medvirker i administrasjon av bostøtteordningen, er pålagt taushetsplikt. Taushetsplikten omfatter saksbehandlere i kommunen, Husbanken, Kommunal- og distriktsdepartementet, representanter for borettslag, sameier, huseiere og IT-personell som er ansvarlig for drift og utvikling av bostøttesystemet. Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt gjelder for alle.

For å få tildelt tilgang til bostøttesystemet må alle nye saksbehandlere ha

  • gjennomført e-læringskurset i bostøtte
  • satt seg inn i bestemmelsene om taushetsplikt
  • underskrevet en taushetserklæring

Se pkt. 4.4 Tilgang til bostøttesystemet.

Ved å underskrive taushetserklæringen gis det en erklæring på at en har gjort seg kjent med og forstått at en er underlagt taushetsplikt etter lovbestemmelser i henhold til

  • forvaltningsloven § 13
  • bustøttelova § 12 om utlevering av opplysninger
  • folkeregisterloven § 13, 1. ledd
  • NAV-loven § 7, jf. § 16
  • ligningsloven § 3-13

Gå til kapittel 2.1.3 Adgang til å gi opplysninger fra bostøtteregistre og bostøttesøknader

Gå til innholdsliste